دانلود رایگان سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

blank

دانلود رایگان سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 در تمامی رشته ها

نام رشته دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی برق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت کسب و کار و امور شهری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی کامپیوتر دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مواد و متالوژی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی عمران دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی فناوری اطلاعات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نفت دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی معدن دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی هوافضا دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی ابزار دقیق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی معماری کشتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
نانوفناوری – نانومواد دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه ریاضی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه شیمی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه فیزیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زیست شناسی –
علوم سلولی و مولکولی
دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی گیاهی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی جانوری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه آمار دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فتونیک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم زمین دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم کامپیوتر دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
روانشناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مشاوره دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان انگلیسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
حسابداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مطالعات زنان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم تربیتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم اقتصادی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
تاریخ دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم ورزشی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات فارسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم سیاسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم جغرافیایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ایران شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
معماری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی شهری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
برنامه ریزی شهری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
هنرهای ساخت و معماری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم دام و طیور دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی آب دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نقشه برداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اقیانوس شناسی فیزیکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی

11

دفترچه سؤال و کلید سایر رشته ها
نام رشته دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان عربی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان های باستان ایران دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – ادیان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه فلسفه دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علم اطلاعات و دانش شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان فرانسه دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان روسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان آلمانی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت جهانگردی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات اردو دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه مطالعات جهان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه باستان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مددکاری اجتماعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدرسی معارف اسلامی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت اطلاعاتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
آماد دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فرماندهی و مدیریت انتظامی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه امور فرهنگی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زیست شناسی دریا دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم شناختی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی در سوانح طبیعی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت دریایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی نساجی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگ دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی طراحی محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مبهداشت – ایمنی و محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه ایمنی صنعتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مرتع و آبخیزداری دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت و کنترل بیابان دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اقتصاد کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی جنگل دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی شیلات دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
حشره شناسی کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیماری شناسی گیاهی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
توسعه روستایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مدیریت کشاورزی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مهندسی فضای سبز دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
نمایش عروسکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای موسیقی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی صنعتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فرش دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
طراحی پارچه و لباس دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
انگل شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
قارچ شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بافت شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
باکتری شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
ایمنی شناسی دامپزشکی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
بیوشیمی بالینی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
سم شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم محیط زیست دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم اطلاعاتی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
اکوهیدرولوژی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته حقوق دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته زبان شناسی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
آموزش زبان ژاپنی – بخش کتبی دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه
پاسخنامه کلیدی زبان آلمانی

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها

مطالعه بیشتر