پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی بر خودناتوان سازی و هیجانات پیشرفت دانشجویان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
106 صفحه
تاریخ انتشار
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
75 بازدید
تومان۸.۰۰۰
خرید این محصول

    چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی بر خودناتوان سازی و هیجانات پیشرفت دانشجویان بود. این پژوهش نوع مطالعات شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد خوی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. نمونه آماری شامل ۳۰ نفر از دانشجویان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی (SHS) و پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری در برنامه SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی بر خودناتوان سازی (۶۳۸/۰=۲, h52/13F=)، هیجانات پیشرفت مثبت (۷۵۲/۰=۲, h21/23F=) و نیز هیجانات پیشرفت منفی (۷۳۲/۰=۲, h37/10F=) دانشجویان موثر است. با توجه به یافته فوق می تواند بیان نمود که برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی برنامه موثری برای بهبود خودناتوان سازی و هیجانات پیشرفت دانشجویان است.

کلیدواژه ها: خودناتوان سازی، هیجانات پیشرفت، برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش

۱ – ۱     مقدمه———————————————————————————- ۱

۱ – ۲     بیان مسأله———————————————————————————— ۲

۱ – ۳     اهمیت و ضرورت پژوهش——————————————————————- ۶

۱ – ۴     اهداف پژوهش——————————————————————————– ۸

۱-۴-۱      هدف کلی———————————————————————————– ۸

۱-۴-۲      هدف های اختصاصی——————————————————————— ۸

۱ – ۵     فرضیه ها————————————————————————————– ۸

۱ – ۶     متغیرهای پژوهش—————————————————————————– ۸

۱ – ۷      تعاریف مفهومی و عملیاتی————————————————————– ۹

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ – ۱     مقدمه————————————————————————————– ۱۰

۲ – ۲     مفهوم خودناتوان سازی——————————————————————– ۱۰

۲ – ۳     خاستگاه خودناتوان سازی—————————————————————– ۱۱

۲ – ۴     تعاریف خودناتوان سازی——————————————————————- ۱۲

۲ – ۵     تقسیم بندی های مختلف خودناتوان سازی———————————————- ۱۳

۲-۵-۱      خودناتوان سازی ادعایی یا خودگزارشی———————————————– ۱۳

۲-۵-۲       خودناتوان سازی اکتسابی یا رفتاری—————————————————- ۱۵

۲ – ۶     دلایل خودناتوان سازی——————————————————————— ۱۵

۲-۶-۱      اطمینان کم به شایستگی فردی——————————————————- ۱۶

۲-۶-۲      تاریخچه عدم برخورداری از مراقبت و عشق بی قید و شرط————————— ۱۶

۲ – ۷     دیدگاه های نظری خودناتوان سازی—————————————————– ۱۷

۲-۷-۱      دیدگاه آدلر——————————————————————————— ۱۷

۲-۷-۲      دیدگاه مورای——————————————————————————- ۱۸

۲-۷-۳      دیدگاه اسناد—————————————————————————— ۱۹

۲-۷-۴      نظریه خودارزشی———————————————————————- ۲۰

۲ – ۸      هیجانات پیشرفت———————————————————————— ۲۱

۲ – ۹     منشاء هیجانات تحصیلی—————————————————————– ۲۳

۲ – ۱۰    دیدگاه کنترل- ارزش———————————————————————- ۲۴

۲ – ۱۱    طبقه بندی ابعادی هیجانات پیشرفت————————————————— ۲۵

۲-۱۱-۱     هیجانات پیشرفت  مثبت————————————————————— ۲۶

۲-۱۱-۲    هیجانات پیشرفت منفی فعال———————————————————– ۲۷

۲-۱۱-۳    هیجانات پیشرفت منفی غیر فعال—————————————————— ۲۸

۲ – ۱۲    نقش ارزیابی در هیجانات پیشرفت——————————————————- ۲۹

۲ – ۱۳    پیامد هیجانات پیشرفت—————————————————————— ۳۲

۲ – ۱۴    آموزش مبتنی بر تاب آوری تحصیلی—————————————————– ۳۲

۲ – ۱۵    ابعاد آموزش تاب آوری——————————————————————– ۳۴

۲ – ۱۶    تکنیک های برنامه آموزش تاب آوری—————————————————— ۳۶

۲-۱۶-۱    آموزش شناسایی، تنظیم و کنترل هیجان ها——————————————- ۳۶

۲-۱۶-۲    آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی——————————————————– ۳۷

۲-۱۶-۳    آموزش همدلی—————————————————————————– ۳۸

۲-۱۶-۴    آموزش مهارت حل مساله و برنامه ریزی————————————————– ۳۹

۲ – ۱۷    مدل های نظری مرتبط با تاب آوری—————————————————– ۴۱

۲-۱۷-۱     مدل عامل جبرانی تاب آوری————————————————————– ۴۲

۲-۱۷-۲     مدل چالش پذیری تاب آوری————————————————————– ۴۲

۲-۱۷-۳    مدل عامل حفاظتی تاب آوری————————————————————- ۴۲

۲ – ۱۸    دیدگاه های مرتبط با تاب آوری——————————————————— ۴۴

۲-۱۸-۱    دیدگاه فردریکسون و توگد—————————————————————- ۴۴

۲-۱۸-۲    دیدگاه ماتسن—————————————————————————— ۴۵

۲ – ۱۹    پیشینه تجربی پژوهش————————————————————— ۴۵

۲ – ۲۰    جمع بندی—————————————————————————– ۴۸

فصل سوم – روش پژوهش

۳ – ۱      مقدمه——————————————————————————— ۵۰

۳ – ۲     روش پژوهش———————————————————————— ۵۰

۳ – ۳     جامعه، نمونه و روش نمونه گیری—————————————————— ۵۰

۳ – ۴      ابزارهای اندازه گیری—————————————————————— ۵۱

۳-۴-۱       مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی (SHS)——————————————- 51

۳-۴-۲      پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ- نسخه هیجان های مربوط به یادگیری)——– ۵۱

۳-۴-۳      برنامه آموزش مبتنی بر تاب آوری تحصیلی————————————- ۵۲

۳ – ۵     جمع آوری داده ها و روش اجرا———————————————————- ۵۳

۳ – ۶     روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————————- ۵۴

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴ – ۱     مقدمه———————————————————————————– ۵۵

۴ – ۲     یافته های جمعیت شناختی———————————————————- ۵۵

۴ – ۳     یافته های توصیفی——————————————————————- ۵۵

۴ – ۴     یافته های استنباطی——————————————————————– ۵۹

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵ – ۱     مقدمه———————————————————————– ۶۶

۵ – ۲     بحث و تبیین یافته ها—————————————————————- ۶۶

۵ – ۳     نتیجه گیری——————————————————————– ۷۰

۵ – ۴     محدودیت ها————————————————————————— ۷۱

۵ – ۵     پیشنهاد های کاربردی——————————————————————- ۷۱

۵ – ۶     پیشنهادات پژوهشی—————————————————————– ۷۱

منابع و مآخذ——————————————————————- ۷۲

پیوست ها——————————————————————— ۸۲

چکیده انگلیسی —————————————————————– ۸۷

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0