پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
162 صفحه
تاریخ انتشار
۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
67 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
خرید این محصول

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

فصل اول. ۴

۱-۱-مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴-۱-هدف اصلی.. ۷

۱-۴-۲-اهداف فرعی.. ۷

۱-۵-فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی.. ۸

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی: ۸

۱-۶-تعریف متغیرهای تحقیق.. ۸

۱-۶-۱-هوش فرهنگی.. ۸

۱-۶-۲- هوش فرهنگی فراشناختی.. ۹

۱-۶-۳- هوش فرهنگی شناختی.. ۹

۱-۶-۴- هوش فرهنگی انگیزشی.. ۹

۱-۶-۵- هوش فرهنگی رفتاری.. ۹

۱-۶-۶- عملکرد. ۱۰

۱-۶-۷- ارزیابی عملکرد. ۱۰

۱-۷-قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱-قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۷-۲-قلمرو زمانی.. ۱۰

۱-۸-  روش تحقیق.. ۱۰

۱-۹-  روش گردآوری اطلاعات… ۱۰

۱-۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۱۱-  جامعه آماری.. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

مقدمه. ۱۳

بخش اول: ارزیابی عملکرد. ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲-  عملکرد. ۱۴

۲-۳- ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد. ۲۴

۲-۷- معیارها و شاخص ها ۲۷

۲-۸- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند.. ۲۸

۲-۹- روش ها متداول ارزیابی عملکرد. ۳۰

۲-۱۰- مسائل موجود درارزیابی عملکرد. ۳۵

۲-۱۱-مقدمه. ۴۱

۲-۱۲-فرهنگ…. ۴۲

۲-۱۳- فرهنگ و رفتار سازمانی.. ۴۳

۲-۱۴-مفهوم هوش…. ۴۴

۲-۱۵- هوش چند وجهی.. ۴۶

۲-۱۶- هوش فرهنگی.. ۴۸

۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی.. ۵۲

۲-۱۷-۱- هوش فرهنگی شناختی.. ۵۵

۲-۱۷-۲- هوش فرهنگی فراشناختی.. ۵۷

۲-۱۷-۳- هوش فرهنگی انگیزشی.. ۵۹

۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری.. ۶۲

۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی.. ۶۴

۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی.. ۶۶

۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش…. ۶۸

۲-۲۰-۱-  هوش عمومی یا ضریب هوشی: ۶۸

۲-۲۰-۲- هوش اجتماعی: ۶۸

۲-۲۰-۳- هوش عاطفی: ۶۹

۲-۲۱- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی.. ۷۰

۲-۲۱-۱- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی.. ۷۰

۲-۲۱-۲- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها ۷۱

۲-۲۱-۳- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد. ۷۱

۲-۲۱-۴- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین.. ۷۱

۲-۲۱-۵- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. ۷۲

۲-۲۲- پرورش هوش فرهنگی.. ۷۳

۲-۲۳- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی.. ۷۵

۲-۲۳-۱- قضاوت های همراه با تعمق.. ۷۵

۲-۲۳-۲- هویت چند دیدگاهی.. ۷۵

۲-۲۳-۳- اهمیت شرایط و موقعیت… ۷۶

۲-۲۳-۴- شایستگی زبان شناختی.. ۷۶

۲-۲۴-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه. ۷۶

۲-۲۴-۱- شخصیت… ۷۶

۲-۲۴-۲- سواد فرهنگی.. ۷۷

۲-۲۴-۳-شایستگی فرهنگی.. ۷۸

بخش سوم: هوش فرهنگی و عملکرد. ۷۹

۲-۲۵- ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد. ۷۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. ۸۱

۲-۲۶- پیشینه تحقیق.. ۸۱

۲-۲۶-۱- پیشینه تحقیقات داخلی.. ۸۱

۲-۲۶-۲- پیشینه تحقیقات خارجی.. ۸۲

بخش پنجم: چارچوب مفهومی.. ۸۵

۲-۲۷- چارچوب مفهومی.. ۸۵

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه. ۸۷

۲-۲۸- مرکز مدیریت حوزه های علمیه. ۸۷

فصل سوم. ۸۹

۳-۱- مقدمه. ۸۹

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق.. ۸۹

۳-۳- روش تحقیق.. ۹۱

۳-۴- متغیرهای تحقیق.. ۹۱

۳-۴-۱- متغیر مستقل.. ۹۱

۳-۴-۲-  متغیر وابسته. ۹۱

۳-۵- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ۹۱

۳-۶- روایی و پایانی پرسشنامه. ۹۴

۳-۶-۱- تعیین روایی پرسشنامه. ۹۴

۳-۶-۲- تعیین پایانی پرسشنامه. ۹۴

۳-۷- جامعه آماری.. ۹۵

۳-۸- روش نمونه گیری.. ۹۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده ۹۷

فصل چهارم. ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۹۹

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش…. ۱۰۰

۴-۲-۱- سن.. ۱۰۰

۴-۲-۲- میزان تحصیلات… ۱۰۱

۴-۲-۳- سابقه خدمت… ۱۰۲

۴-۲-۴- سِمت(پست) سازمانی.. ۱۰۴

۴-۲-۵- وضعیت تاهل.. ۱۰۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۶

۴-۳-۱- آزمون همبستگی اسپیرمن.. ۱۰۶

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه اصلی.. ۱۰۷

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیات فرعی.. ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول.. ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۰۹

۴-۳-۱-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۱۰

۴-۳-۱-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۱۱

۴-۳-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. ۱۱۲

۴-۳-۳- آزمون کولموکروف – اسمیرنف…. ۱۱۳

۴-۳-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری.. ۱۱۴

۴-۳-۴-۱- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی.. ۱۱۴

۴-۳-۴-۲- وضعیت هوش فرهنگی شناختی.. ۱۱۴

۴-۳-۴-۳- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی.. ۱۱۵

۴-۳-۴-۴- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری.. ۱۱۵

۴-۳-۴-۵- وضعیت هوش فرهنگی.. ۱۱۵

۴-۳-۴-۶- وضعیت عملکرد. ۱۱۶

فصل پنجم. ۱۱۹

۵-۱- مقدمه. ۱۱۹

۵-۲- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.. ۱۱۹

۵-۲-۱- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن.. ۱۱۹

۵-۲-۲- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن.. ۱۱۹

۵-۲-۳- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف – اسمیرنف…. ۱۲۰

۵-۲-۴- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری.. ۱۲۰

۵-۳- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق.. ۱۲۰

۵-۴- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۲۱

۵-۵-محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۱

منابع و مآخذ. ۱۲۳

منابع فارسی: ۱۲۳

منابع لاتین: ۱۲۵

ضمائم و پیوست ها ۱۳۱

 

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.

در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.

داده ها از ۸۶ نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS  ، ۹۵۳/۰ به دست آمد.

نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت.

 

کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد.

 

 

فصل اول

۱-۱-مقدمه

یک ویژگی برجسته جهانی شدن که به طور عمیقی سازمانهای امروزی را تحت تاثیر قرار می دهد گرایش عمده به سمت تنوع فرهنگی بیشتر است. جهانی شدن شامل فرآیندهای تعامل اجتماعی در یک مقیاس جهانی می باشد که در آن افراد از بسیاری ملیت ها با هم پیوند و ارتباط دارند و در یک محیط متفاوت از نظر فرهنگی ، هم در داخل سازمان هایشان و هم بیرون از آنها، کار می کنند. سازمانها به طرز چشمگیری در تعاملات بیشتر در میان مجموعه های مختلفی از فرهنگ ها و دیدگاهها درگیر می شوند(p78 ، ۲۰۰۶ ، Thomas) ، این واقعیت ، سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چند فرهنگی شده است ، به نحوی که تفاوت در زبان ، قومیت ، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد.(p2 ،۲۰۰۷ ، Dean)

این دشواری های ادراکی و تعارضات و رشد روزافزون تعاملات بین المللی ، سبب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام «هوش فرهنگی» شناخته می شود. هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجه ی مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می کند با درک صحیح و سریع مولفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم.(عباسعلی زاده و نائیجی، ۱۳۸۶، ص۲۳)

 

۱-۲- بیان مسأله

مدتهاست که بسیاری از سازمانها قلمرو فعالیت های خود را وسعت داده اند این وسعت قلمرو و حوزه فعالیت صرفاً به سازمانهای تجاری و اقتصادی محدود نمی شود بلکه سازمانهای سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، ورزشی ، فرهنگی و مذهبی را هم در بر می گیرد(زاهدی ، ۱۳۷۹ ، ص ۶ )

این وسعت قلمرو فعالیت باعث شده که سازمانها با چند گانگی فرهنگی هم در نیروی کار خود و هم در کسانی که به عنوان مشتری و ارباب رجوع به آنها مراجعه می کنند، مواجه شوند. در حقیقت تنوع ، یک واقعیت زندگی امروز است و هیچ سازمانی نمی تواند آنرا نادیده بگیرد. سازمانها با کارمندان و مراجعانی سروکار دارند که دارای پیش زمینه های فرهنگی و کارکردی متفاوتی هستند و همچنین دارای مفروضاتی در مورد چگونگی برقراری ارتباط و چگونگی تصمیم گیری می باشند(زاهدی ، ۱۳۷۹، ص ۱۲۰ ).

در میان قابلیت های مورد نیاز قرن ۲۱ ، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حایز اهمیت است. محیط کار جهانی ، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند . توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها ، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط متفاوت فرهنگی معرف هوش فرهنگی است(جان نثار احمدی و فیاضی ، ۱۳۸۵، ص ۴۱).

برای ایجاد روابط موثر و غلبه بر مشکلات ناشی از تنوع فرهنگی ، افراد نیازمند توانایی های……..

 

بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان گمرک بازرگان

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0