پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
172 صفحه
تاریخ انتشار
۷ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
65 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .

بدین منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۴بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب :

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. ۵

۱-۲-۱ ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) ۷

۲-۲-۱  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) ۷

۳-۱. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. ۸

۴-۱ . اهداف پژوهش.. ۱۰

۵-۱ . فرضیه های پژوهش.. ۱۱

۱-۵-۱.فرضیه اول. ۱۱

۲-۵-۱.فرضیه دوم ۱۱

۳-۵-۱. فرضیه سوم ۱۱

۶-۱ . روش پژوهش.. ۱۱

۷-۱. روش جمع آوری اطلاعات.. ۱۲

۸-۱ . قلمرو پژوهش.. ۱۲

۹-۱ .چهارچوب نظری پژوهش.. ۱۲

۱۰-۱ . مدل تحلیلی پژوهش.. ۱۳

۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. ۱۷

۱-۱-۲. مفاهیم حاکمیت شرکتی. ۱۷

۲-۱-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. ۲۰

۱-۲-۱-۲ .تئوری نمایندگی. ۲۱

۲-۲-۱-۲ .تئوری هزینه معاملات.. ۲۳

۳-۲-۱-۲.تئوری ذینفعان. ۲۴

۳-۱-۲.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. ۲۶

۴-۱-۲. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. ۲۶

۵-۱-۲. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. ۲۷

۶-۱-۲. اهداف حاکمیت شرکتی. ۲۷

۷-۱-۲. الگوهای حاکمیت شرکتی. ۲۸

۱-۷-۱-۲ . الگوی مبتنی بربازار. ۲۸

۲-۷-۱-۲. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط. ۲۹

۳-۷-۱-۲ . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۲۹

۴-۷-۱-۲ . الگوی نوظهور. ۳۰

۸- ۱-۲. سیستم های حاکمیت شرکتی. ۳۰

۱-۸-۱-۲. سیستم های درون سازمانی. ۳۱

۲-۸-۱-۲ . سیستم های برون سازمانی. ۳۲

۹-۱-۲.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.. ۳۴

۲-۲.گفتار دوم : مدیریت سود ۳۵

۱-۲-۲. مفاهیم مدیریت سود ۳۵

۲-۲-۲. انگیزه های مدیریت سود: ۳۶

۱-۲-۲-۲. قرارداد بین مدیران ومالکان: ۳۶

۲-۲-۲-۲. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: ۳۶

۳-۲-۲-۲. انگیزه های سیاسی. ۳۷

۴-۲-۲-۲. انگیزه های مالیاتی. ۳۷

۵-۲-۲-۲. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. ۳۸

۶-۲-۲-۲. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. ۳۸

۷-۲-۲-۲. کاستن از هزینه های معاملاتی. ۳۹

۸-۲-۲-۲. برآوردن انتظارات.. ۳۹

۳-۲-۲. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد ۳۹

۴-۲-۲. الگوهای مدیریت سود ۴۰

۱-۴-۲-۲. الگوی بدست آوردن آرامش: ۴۰

۲-۴-۲-۲. الگوی حداکثرکردن سود ۴۱

۳-۴-۲-۲. الگوی حداقل کردن سود ۴۱

۴-۴-۲-۲. الگوی هموارسازی سود ۴۲

۵-۲-۲. اندازه گیری مدیریت سود ۴۲

۳-۲. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره ۴۵

۱-۳-۲ . هیأت مدیره مطلوب.. ۴۵

۲-۳-۲.مسئولیت های هیأت مدیره ۴۶

۳-۳-۲ . ستاد هیأت مدیره ۴۷

۴-۳-۲. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره ۴۷

۱-۴-۳-۲. اعضای غیر موظف.. ۴۷

۲-۴-۳-۲. کفایت مدیران. ۴۸

۳-۴-۳-۲. تعداد اعضای هیأت مدیره ۴۸

۵-۳-۲. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره ۴۹

۶-۳-۲. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. ۴۹

۷-۳-۲. استقلال اعضای هیأت مدیره ۴۹

۸-۳-۲. جلسات هیأت مدیره ۵۰

۴-۲ گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. ۵۰

۱-۴-۲ . مالکیت پراکنده ۵۰

۲-۴-۲. مالکیت متمرکز. ۵۱

۳-۴-۲. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی.. ۵۲

۴-۴-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. ۵۲

۵-۴-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. ۵۳

۵-۲. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی.. ۵۴

۱-۵-۲. نقش سرمایه گذاران نهادی.. ۵۴

۲-۵-۲. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.. ۵۵

۳-۵-۲.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. ۵۶

۴-۵-۲. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. ۵۶

۶-۲. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. ۵۷

۱-۶-۲. پیشینه پژوهش برون کشور. ۵۷

۲-۶-۲.پیشینه پژوهش درون کشور. ۵۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه : ۶۷

۲-۳. جامعه آماری.. ۶۷

۳-۳. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری.. ۶۸

۴-۳. روش پژوهش.. ۷۰

۵-۳. روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۱

۶-۳. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۷۱

۱-۶-۳. متغیر های مستقل. ۷۱

۲-۶-۳. متغیرهای وابسته. ۷۱

۷-۳.تابع آماره ۷۴

۱-۷-۳.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74

۲-۷-۳. تحلیل رگرسیون. ۷۴

۳-۷-۳. دیاگرام پراکنش.. ۷۴

۴-۷-۳. معادله خط. ۷۵

۵-۷-۳. ضریب همبستگی پیرسون. ۷۵

۶-۷-۳. آزمون دوربین واتسون. ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۷۸

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۷۸

۳-۴. آزمون فرضیه ها ۷۹

۱-۳-۴. آزمون فرضیه اول. ۷۹

۲-۳-۴. آزمون فرضیه دوم ۸۵

۳-۳-۴. آزمون فرضیه سوم ۹۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۰۰

۲-۵ . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۰۰

۱-۲-۵. نتیجه آزمون فرضیه  اول. ۱۰۰

۲-۲-۵. نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۰۱

۳-۲-۵. نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۰۱

۳-۵. پیشنهادها ۱۰۲

۱-۳-۵. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. ۱۰۲

۲-۳-۵. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۱۰۳

۴-۵. محدودیت های پژوهش.. ۱۰۳

پیوستها:

پیوست شماره ۱:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۷. ۱۰۵

پیوست شماره ۲:  نام شرکت های نمونه پژوهش.. ۱۰۹

پیوست شماره ۳: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. ۱۱۳

پیوست شماره ۴: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126

پیوست شماره ۵: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری.. ۱۴۰

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: ۱۵۴

منابع لاتین: ۱۵۷

منابع اینترنتی: ۱۵۸

چکیده انگلیسی ……………………..۱۵۹

 

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0