پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

انرژی زمین گرمایی و کاربردهای ان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
100 صفحه
تاریخ انتشار
16 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
54 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰٪25 تخفیف
  خرید این محصول

چكيده:

طبق محاسبات، مشخص شده است که انرژی حرارتی ذخيره شده در 11 کيلومتری فوقانی پوسته زمين،معادل پنجاه هزار برابر کل انرژی بدست آمده از منابع نفت و گاز شناخته شده امروز جهان است.اين انرژی در مخزن زمين گرمايی متمرکز شده است که برای دسترسی به آن، در محل مخزن، چاهی عميق حفر می کنند. سيال خروجی از چاه، عامل انتقال انرژی از مخزن به سطح زمين است. البته عمق مخزن زمين گرمايي نبايد بيش از 3000 متر باشد، زيرا بهره برداری از انرژی آن، با فناوری کنونی بشر توجيه اقتصادی ندارد.

انواع نیروگاههای زمین گرمایی عبارتند از:

1)طرح بخار مستقيم(Direct  Steam)

2) طرح Flash Steam

3) طرحBinary

پس از انجام بررسي هاي اکتشافي و حفر چاه هاي اکتشافي و توليدي در ميدان زمين گرمايي، مسئله کاربرد انرژي زمين گرمايي مطرح مي شود. مهم ترين عامل در تعيين نوع کاربرد مخزن زمين گرمايي، درجه حرارت آن است. امروزه منابع زمين گرمايي را بر اساس درجه حرارت به 3دسته کلي حرارت بالا، حرارت متوسط و حرارت پايين تقسيم مي کنند. مبناي اين تقسيم بندي، درجه حرارت مخزن در عمق يک کيلومتري زمين است. به اين ترتيب که اگر درجه حرارت مخزن در عمق مذکور بيش از C200باشد آن را حرارت بالا مي نامند. درجه حرارت مخازن حرارت متوسط و پايين به ترتيب بيش C 150 و C200  و کمتر از C150 است. امروزه از مخزن هاي زمين گرمايي به دو صورت عمده کاربرد غيرمستقيم توليد برق و کاربرد مستقيم انرژي حرارتي استفاده مي شود

راندمان نيروگاه های زمين گرمايی، به طور کلی بسيار پايين و در طيف 10 تا 20 درصد می باشد. که حدودا يک سوم راندمان نيروگاه های فسيلی و هسته ای است. ظرفيت انرژی زمين گرمايی بيش از 100 گيگا وات است. ودر بيش از 70 کشور بصورت تجاری بهره برداری می شود.

 

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تاريخچه جهانی وايرانی انرژی زمين گرمايی: …………………………………………………………………………………………………….
تاريخچه ايرانی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول: (اصول و مبانی انرژی زمين گرمايي)
1-1)چگونگی انتقال گرمای زمين به سطح زمين: …………………………………………………………………………..
1-2)مشخصات گرمايی زمين و منابع زمين گرمايی: ……………………………………………………………………….
1-3)شاخص های اصلی وجود آنومالی های زمين گرمايی: ……………………………………………………………….
1-4)چگونگی انتقال انرژی گرمای زمين به سطح زمين: ………………………………………………………………….
1-5)عوامل لازم برای حوزه های ژئوترميکی: …………………………………………………………………………………
1-6)آنچه از انرژی زمين گرمايی در سطح زمين، نمايان می شود عبارتند از: ……………………………………….
1-7)انواع انرژی و منابع زمين گرمايی: ………………………………………………….. ……………………………………
1-7-1)انرژی آبی- حرارتی: ……………………………………………………………… ………………………………………
1-7-2)انرژی زمين گرمايی از صخره های داغ و خشک: ………………………… ………………………………………
1-7-3)مخزن های تحت فشار زيرزمينی: ………………………………………….. ………………………………………..
1-7-4)ماگما(گدازه): ……………………………………… ………………………………………………………………………
1-8)انواع بخار زمين گرمايی: …………………………………………………………….. ……………………………………
1-9)انواع منابع زمين گرمايی از لحاظ درجه حرارت: ……………………………………… ……………………………..
1-10)انواع مخازن زمين گرمايی از لحاظ سيال انتقال گرما: ……………………………………… ……………………
1-10-1)مخازن با سيستم بخار بالنده: ……………………………………… ……………………………………..…………..
1-10-2)مخازن با سيستم آب بالنده: ……………………………………… …………………………………..………………..
1-11)انواع سيکل های توليد برق از مخازن با سيستم آب بالنده: ……………………………………….. ……………
1-11-1)سيکل های تبخير آنی(Flash Cycles): ……………………………………………………………………….
1-11-2)مقايسه نيروگاههای با سيکل تبخير آنی و سيکل دو مداره: ………………………………………………….
1-12) اکتشاف انرژی زمين گرمايی: ……………………………………… …………………………………………………..
1-12-1)تکنيک های حفر چاههای زمين گرمايی: ………………………………….. ……………………………………
1-13)جداول مربوط به انرژی زمين گرمايی و انرژيهای نو……………………………………… ……………………….
فصل دوم: (انواع نيروگاه هاي برق زمين گرمايي)
2-1)مخازن زمين گرمايي: ……………………………………… ……………………………………………………………….
2-2)انواع نيروگاههای زمين گرمائی: ……………………………………… …………………………………………………..
2-2-1)طرح بخار مستقيم (Direct  Steam): …………………………………………………. ……………………….
2-2-2)طرح Flash Steam : ……………………………………… …………………………………………………………
2-2-2-1)طرح Single Flash : ……………………………………… ……………………….……………………………………
2-2-2-2)طرحDouble Flash: ……………………………………… ……………………….……………………………………
2-2-3)طرحBinary: ……………………………………… ……………………….……………………………………………………….
2-3) مشخصات سيال های کاری مهم عبارتند از: ……………………………………… ……………………….…………..
2-4)طرح های ترکيبی نيروگاه های زمين گرمايی: …………………………………….. ………………………..………..
2-4-2)نيروگاه ترکيبی باينری و  Single Flash؛…………………………………….. ………………………………..
2-4-3)نيروگاه ترکيبی Double Flash و Single Flash؛…………………………………………………………..
2-4-4)نيروگاه ترکيبی Flash Crystalizer and Reactor Clarifier؛……………………………………….
2-4-5)نيروگاه ترکيبی فسيلی و زمين گرمائی: …………………………………………………… ……………………….
فصل سوم: (انرژی زمين گرمايی در ايران و جهان و توسعه آن)
3-1)بخش های دارای پتانسيل های انرزی زمين گرمايی در ايران و اساس انتخاب آنها: …………………………
3-2)شواهد وجود منابع زمين گرمايی در ايران: …………………………………………………. …………………………
3-3)پتانسيل انرژی و نيروگاههای زمين گرمايی در جهان: ………………………………………………………………
3-4)کشورهای استفاده کننده از انرژی زمين گرمايی: …………………………………….. …………………………….
3-5)مشکلات و موانع اجرايی در ايران برای توسعه منابع زمين گرمايی: ……………………………………… …….
3-6)مشخصات نيروگاه 55 مگا وات زمين گرمايی مشگين شهر: ……………………………………………………….
3-7)توسعه نيروگاه زمين گرمائي در جهان: ……………………………………………………….. ……………………….
3-7-1)آفريقا؛……………………………………… …………………………………………………………………. ……………
3-7-2)ايسلند؛……………………………………………………………………………………………. …………………………
3-7-3)پرتقال؛……………………………………… ……………………………………………………………………………….
3-7-4)فيليپين؛……………………………………… ……………………………………………………………………………..
3-7-5)ايالات متحده آمريكا: …………………………………….. …………………………………………………………….
3-8)ميزان فعاليت های جهانی در توسعه منابع زمين گرمايی( سرمايه گذاری و حجم فعاليت ها): …………..
3-9)پتانسيل انرژی زمين گرمايی در کاليفرنيا: ……………………………………………………… …………………….
فصل چهارم: (کاربرد و مزيت انرژی زمين گرمايی)
4-1)موارد کاربرد انرژي زمين گرمايي: …………………………………….. …………………………………………………
4-1-1)کاربرد مستقيم؛…………………………………….. ……………………….……………………………………………………….
4-1-1-1) گرمايش ساختمان ها: …………………………………….. ……………………….……………………………………..
4-1-1-2) کشاورزي: …………………………………….. ……………………….…………………………………………………………
4-1-1-2-1)گرمايش گلخانه: …………………………………….. ……………………….……………………………………………
4-1-1-2-2) گرمايش در فضای باز: …………………………………….. ……………………….…………………………………
4-1-1-2-3)آبياری با آب گرم: …………………………………….. ……………………….…………………………………………
4-1-1-2-4)پرورش آبزيان: …………………………………….. ……………………….………………………………………………
4-1-1-2-5)خشک کردن محصولات کشاورزی: …………………………………….. ………………………..…………….
4-1-1-2-6)استفاده در صنايع پردازشی و تبديلی کشاورزی: …………………………………….. …………………..
4-1-1-2-7)ديدگاه اقتصادی استفاده از انرزی زمين گرمايی در کشاورزی: ……………………………………… ..
4-1-1-3) دامپروري: ……………………………………… ……………………………………………………………………..
4-1-1-4) کاربردهاي صنعتي: ……………………………………………………………………….. ………………………..
4-1-1-5) درمان بيماري ها: …………………………………………………………………………. …………………………
4-1-1-6) ذوب برف جاده ها: ……………………………………………………………………… …………………………..
فصل پنجم: (راندمان و ديدگاه اقتصادی انرژی زمين گرمايی)
5-1)راندمان و ظرفيت نيروگاههای زمين گرمايی: ………………………………………………… ………………………
5-2)مقايسه بين نيروگاه های بخار معمولی و زمين گرمايی از لحاظ راندمان: ………………………………………
5-3)بررسي اقتصادي نيروگاه هاي زمين گرمايي: ………………………………………………… ……………………….
5-3-1)برآورد هزينه تجهيزات و دستگاه هاي واحد انتقال قدرت(ΦE): …………………… ……………………….
5-3-2)هزينه اكتشاف(ΦS): …………………………………………………………………………… ……………………….
5-3-3)هزينه عمليات حفاري(ΦW): ……………………………………………………………….. ……………………….
5-3-4)هزينه انتقال سيال زمين گرمايي((ΦF: ………………………………………………….. ……………………….
5-4)ملاحظات اقتصادي: ………………………………………………………………………………… ……………………….
فصل ششم: (انرژي زمين گرمايي در كشور ايسلند)
6-1)گرمايش ساختمانها در كشور ايسلند: ……………………………… ……………………………… …………………..
6-2)استخرهاي شناور در كشور ايسلند: ………………………………… ……………………………………………………
6-3)ذوب برف در معابر كشور ايسلند: ……………………… ………………………………………. ……………………….
6-4)گلخانه زمين گرمايي در كشور ايسلند: ………………………………………………………… ……………………….
6-5)حوضچه هاي پرورش ماهي: …………………………………… ……………………………….. ……………………….
6-6)توليد برق در نيروگاههاي زمين گرمايي: ………………….. …………………………………………………………..
6-6-2)نيروگاه  Krafla: …………………………………….. ……………………….. ……………………… ………………
6-6-3)نيروگاه :Nesjavellir……………………………………………….. ………………………. ……………………….
6-6-4)نيروگاه :Svarteshgi…………………………………….. ………………………. ……………………… ………….
فصل هفتم: (نتیجه گیری و پیشنهادات)
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………….. ………………………. ………………………………………..
نتیجه گیری: ……………………………………… ……………………… ………………………………………. …………………..
پیشنهادات:   ……………………………………… ……………………… ……………………………………….. …………………
منابع و مآخذ: ……………………………………… ………………………. ………………………………………………………

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0