پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شرکت‌های پالایش نفت کشور)

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
172 صفحه
تاریخ انتشار
۷ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
61 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده:

سیستم اطلاعات حسابداری  به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های پالایش نفت کشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت ارزیابی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت به عنوان یک متغیر مستقل و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد ۸۰پرسشنامه توزیع و ۶۴ عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است که این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

 

 

 

فهرست مطالب :

چکیده:

مقدمه:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی.

۳-۱ – بیان مسئله تحقیق.

۴-۱ – چهارچوب نظری تحقیق:

۵-۱- ضرورت تحقیق.

۶-۱ فرضیه‌های تحقیق.

۷-۱- اهمیت تحقیق.

۸-۱ اهداف تحقیق.

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه.

۲-۲ . سیستم چیست ؟

۱-۲-۲ سیستم اطلاعات حسابداری..

۲-۲-۲  هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری..

۳-۲-۲ فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت..

۱-۳-۲-۲- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری..

۲-۳-۲-۲ ارزش اطلاعات..

۳-۳-۲-۲ تصمیم گیری..

۴-۳-۲-۲- تصمیم گیری واطلاعات..

۵-۳-۲-۲ – انواع تصمیم گیری..

۳-۲- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری..

۱-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات..

۱-۱-۳-۲- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی.

۲-۱-۳-۲- انتخاب خاصه.

۳-۱-۳-۲- قابل اتکا بودن.

۴-۱-۳-۲- بیان صادقانه.

۵-۱-۳-۲- رجحان محتوا بر شکل.

۶-۱-۳-۲ بی طرفی.

۷-۱-۳-۲- احتیاط.

۸-۱-۳-۲- کامل بودن.

۲-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات..

۱-۲-۳-۲- قابل مقایسه بودن.

۲-۲-۳-۲- ثبات رویه.

۳-۲-۳-۲- قابل فهم بودن.

۴-۲-۳-۲- ادغام و طبقه بندی اطلاعات..

۵-۲-۳-۲- توان استفاده کنندگان.

۴-۲- محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.

۱-۴-۲- موازنه بین خصوصیات کیفی.

۲-۴-۲- به موقع بودن.

۳-۴-۲- منفعت و هزینه.

۵– ۲ روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی.

۱-۵-۲ فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی.

۲-۵-۲ پردازش معاملات : مدارک و رویه ها

۳-۵-۲  گردآوری داده های معامله در قالب مدرک مثبته.

۴-۵-۲- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه.

۵-۵-۲ – انتقال رویدادها به  دفاتر کل.

۶-۵-۲ – تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری..

۷-۵-۲ – صورتهای مالی.

۸-۵-۲ طبقه بندی نوع اطلاعات..

۶-۲- مفاهیم فن آوری اطلاعات..

۱-۶-۲ – سخت افزار رایانه ها

۲ -۶ -۲ – اندازه رایانه ها

۳-۶-۲- واحد پردازش مرکزی..

۴-۶-۲- دستگاههای ورودی..

۵-۶-۲- دستگاههای خروجی.

۶-۶-۲- نرم افزار رایانه.

۷-۶-۲ – نرم افزار سیستمی.

۸-۶-۲ – نرم افزارهای کاربردی..

۷-۲ سیستم های خبره ( هوشمند )

۱-۷-۲ بعضی از تعاریف سیستم های خبره

۲-۷-۲. مزایای سیستم های خبره

۳-۷-۲ سیستم های خبره و هوش مصنوعی.

۴-۷-۲ – نتیجه گیری و تحلیل های کلی در مورد سیستم های خبره

۸-۲- بانکهای اطلاعاتی.

۱-۸-۲ – گردش سیستمی و فیزیکی داده

۳-۸-۲ – زبانهای سیستم مدیریت بانک اطلاعات..

۴-۸-۲- بانکهای اطلاعاتی رابطه ای..

۵-۸-۲- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای..

۹-۲ – تجارت الکترونیکی و انواع آن.

۱-۹-۲- مبادله الکترونیکی داده های مالی.

۲-۹-۲- تاثیر تجارت الکترونیکی.

۳-۹-۲ – انواع شبکه.

۴-۹-۲- اجرای سیستم ارتباطات داده ای..

۵-۹-۲ – نرم افزارهای ارتباطی.

۱۰-۲- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری..

۱-۱۰-۲-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری..

۲-۱۰-۲- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی..

۳-۱۰-۲ – کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی.

۴-۱۰-۲ . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری..

۱-۴-۱۰-۲- تفکیک وظایف کارکنان.

۲-۴-۱۰-۲- مجاز بودن عملیات..

۳-۴-۱۰-۲- ثبت فعالیت ها

۴-۴-۱۰-۲ – دسترسی به داراییها

۵-۱۰-۲ – شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی.

۱-۵-۱۰-۲تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی.

۲-۵-۱۰-۲ اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی.

۲-۵-۷-۲- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها

۱۱-۲- سیستم جامع حسابداری صنعتی.

۱-۱۱-۲- مقدمه و تاریخچه.

۲-۱۱-۲- مشخصات کلی سیستم حسابداری صنعتی.

۳-۱۱-۲-زیرسیستم‌ها

۴-۱۱-۲- جداول و پارامترها

۵-۱۱-۲- جدول محصولات و تولیدات..

۶-۱۱-۲- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات..

۷-۱۱-۲- جدول مبانی سرشکن‌سازی..

۸-۱۱-۲-ارتباطات برونی واحدها

۹-۱۱-۲-ارتباطات درونی واحدها

۱۰-۱۱-۲-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی.

۱۲-۲- سیستم حسابداری تدارکات و امور کالا.

۱-۱۲-۲- مراحل اجرائی تأمین کالای مورد نیاز.

۱-۱-۱۲-۲- تقاضای خرید کالا.

۲ -۱-۱۲-۲- سفارش خرید داخلی/ خارجی.

۳-۱-۱۲-۲- رسید کالا به انبار.

۴-۱-۱۲-۲- نقل و انتقالات کالا.

۲-۱۲-۲- تعیین قیمت کالا.

۳-۱۲-۲- تعدیل موجودی کالا.

۱۳-۲- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان.

۱-۱۳-۲- استخدام، انتقال و اخراج کارکنان.

۲-۱۳-۲- نمودار عملکرد سیستم حقوق.

۳-۱۳-۲- کسورات کارمندان.

۴-۱۳-۲- وام کارکنان.

۵-۱۳-۲- شرح گزارشات خروجی.

۱۴-۲ سیستم جامع بودجه صنعت نفت..

۱-۱۴-۲ روش تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای..

۲-۱۴-۲ منشاء هزینه.

۳-۱۴-۲ گزارشات هزینه‌های جاری..

۲- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه.

۴-۱۴-۲ گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری..

۵-۱۴-۲ شرح کدها و جداول پارامتر.

۱۵-۲- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق.

۱-۱۵-۲-پیشینه خارجی تحقیق.

۲-۱۵-۲-پیشینه داخلی تحقیق.

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه.

۲-۳-روش تحقیق.

۳-۳  مدل تحقیق.

۴-۳- جامعه مطالعاتی.

۵-۳- شیوه گرد آوری اطلاعات..

۶-۳- معرفی روش نمونه گیری..

۷-۳- برآورد حجم نمونه :

۸-۳- معرفی ابزار اندازه گیری..

۹-۳- پایایی ابزار اندازه گیری..

۱۰-۳- روایی ابزار سنجش :

۱۱-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏

۲-۴ تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی.

۳-۴ بررسی توصیفی متغیر ” تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت ” بر” مربوط بودن اطلاعات حسابداری “.

۴-۴- بررسی توصیفی متغیر  تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر”قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری “.

۵-۴- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر “قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری “.

۶-۴- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری “.

۷-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی :

۸-۴- فرضیه شماره یک :

۹-۴- فرضیه شماره دو :

۱۰-۴- فرضیه شماره سه :

۱۱-۴- فرضیه شماره چهار :

۱۲-۴- فرضیه اصلی  :

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه.

۲-۵ – ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها

۱-۲-۵- نتایج فرضیه اصلی.

۲-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی اول.

۳-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی دوم

۴- ۲-۵- نتایج فرضیه فرعی سوم

۴- ۲-۵- نتایج فرضیه فرعی چهارم

۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق.

۴-۵- پیشنهادها

۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش..

۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

منابع لاتین:

چکیده انگلیسی:

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0