پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
145 صفحه
تاریخ انتشار
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
67 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر کارکنان و ۱۴ نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر ۹۵/۰ صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان ۹۷/۰ صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

  • بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.
  • مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.
  • مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند.
  • مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.
  • مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                              ۱

فصل اول: کلیات پژوهش                                         

۱-۱- مقدمه                                                                                                        ۳

۲-۱- بیان مسئله                                                                                                        ۳

۳-۱- هدف پژوهش                                                                                                ۴

۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                                   ۵

۵-۱- انگیزه پژوهش                                                                                            ۶

۶-۱- سوالهای پژوهش                                                                                          ۶

۷-۱- تعاریف عملیاتی                                                                                                   ۶

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲-  مبانی نظری پژوهش                                                                                    ۱۱

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                                                          ۱۲

۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                                                                      ۱۴

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                                                                     ۱۵

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                                                                        ۱۷

۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                                                                                   ۱۸

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                                                       ۲۲

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                                                                     ۲۳

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                                                                                ۲۵

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                                                                               ۲۹

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                                                                        ۳۱

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                                                   ۳۱

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                                                                         ۳۲

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                                                                          ۳۳

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                                                            ۴۵

۱۵-۱-۲- بازخور                                                                                                   ۴۷

۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                                                           ۴۹

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                                                        ۵۰

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                                                             ۵۰

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                                                                ۵۲

ارتباط مؤثرتر                                                                                                              ۵۲

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                                                            ۵۳

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                                                                      ۵۵

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                                                                          ۵۶

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                                                         ۵۹

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                                                                         ۶۳

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                                                       ۶۵

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                                                                ۶۵

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                                                                              ۶۹

۲-۲- عملکرد                                                                                                       ۷۰

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                                                                        ۷۱

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                                                               ۷۲

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                                                          ۷۳

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE                                                                           ۷۵

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE                                                                               ۷۷

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد                                                                          ۸۱

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                                                                  ۸۲

۸-۲-۲- سرپرستی                                                                                               ۸۳

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                                                                        ۸۵

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                                                                     ۸۵

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد                     ۸۸

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                                                             ۹۲

۳-۲- پیشینه پژوهش                                                                                                   ۹۶

۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                                                                         ۹۶

۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور                                                                                          ۹۸

فصل سوم: فرایند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش                                                                                                                                                                    ۱۰۵

۲-۳- جامعه آماری                                                                                                                                                                     ۱۰۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                                                                 ۱۰۵

۴-۳- ابزار پژوهش                                                                                                                                                                    ۱۰۶

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                                                                                      ۱۰۷

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                                             ۱۰۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۱-۴- مقدمه                                                                                                                                                                            ۱۰۹

۲-۴- توصیف داده ها                                                                                                                                                               ۱۱۰

۳-۴- تحلیل داده ها                                                                                                                                                                ۱۱۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- بحث و نتیجه گیری                                                                                                                                                        ۱۲۷

۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                                                                                                                                          ۱۲۷

۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                                                                                                                                        ۱۲۷

۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                                                                                                                                   ۱۲۷

۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                                                                                                                                   ۱۲۸

۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                                                                                                                                 ۱۲۸

۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                                                                                                                                ۱۲۹

۲-۵-  نتیجه کلی                                                                                                                                                                  ۱۳۰

۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                                                                                            ۱۳۰

۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                                                                                                                                                        ۱۳۰

۵-۵- خلاصه پژوهش                                                                                                                                                                ۱۳۱

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                                                                                              ۱۳۶

فهرست منابع لاتین                                                                                                                                                              ۱۳۹

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0