پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
105 صفحه
تاریخ انتشار
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
67 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط باورهای معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره بود. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به روش همبستگی تعیین شد. جامعه آماری این تحقیق شامل  کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره به تعداد ۱۰۵۳ ( ۶۲۹نفر پسر و ۴۲۴ نفر دختر) بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، ۲۸۵ محاسبه شد. همچنین، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(بر حسب جنست) صورت گرفت. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه معرفت شناختی شومر(۱۹۹۰) و پرسشنامه درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران(۲۰۰۴) استفاده شد که روایی آنها توسط استاد راهنما تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۰۹/۰ و ۷۸۵/۰ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی ـ درصد ـ جدول ـ نمودار ـ میانگین و…) استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون  t تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در درس زبان انگلیسی نامطلوب بودند. همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشانگر این بود که در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعاد درگیری تحصیلی(شناختی، رفتاری) و باورهای معرفت شناختی، بین دانش آموزان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. به علاوه، نتایج نشان داد که بین باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی؛ رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که از بین مولفه های باور های معرفت شناسی و درگیری شناختی و رفتاری، مولفه توانایی ذاتی یادگیری قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره یود.

 

 

کلمات کلیدی:­ باور های معرفت شناسی، درگیری شناختی، درگیری رفتاری، زبان انگلیسی

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۵- فرضیه ها  و سوالهای تحقیق.. ۱۰

۱-۶- تعریف متغیرهای تحقیق.. ۱۰

۱-۶-۱- باورهای معرفت شناسی.. ۱۰

۱-۶-۲- درگیری شناختی.. ۱۱

۱-۶-۳- درگیری رفتاری.. ۱۱

۱-۶-۴- پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی.. ۱۱

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تجربی

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- ادبیات نظری.. ۱۳

۲-۲-۱- باور های معرفت شناسی.. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعریف باور های معرفت شناسی.. ۱۳

۲-۲-۱-۲-  نظریه باور های معرفت شناسی.. ۱۴

۲-۲-۱-۳- مولفه های باورهای معرفت شناختی.. ۱۵

۲-۲-۱-۴- کاربردهای باورهای معرفت شناختی در تعلیم و تربیت… ۱۷

۲-۲-۱-۵- اصلاحات آموزشی.. ۱۷

۲-۲-۱-۶- روش های یاددهی- یادگیری.. ۱۹

۲-۲-۱-۷- برنامه درسی.. ۲۳

۲-۲-۲- درگیری تحصیلی.. ۲۴

۲-۲-۲-۱- تعریف درگیری تحصیلی.. ۲۴

۲-۲-۲-۲- ابعاد درگیری تحصیلی.. ۲۵

۲-۲-۲-۳- درگیری تحصیلی در مقابل اطاعت و فرمانبرداری.. ۲۶

۲-۲-۲-۴- یادگیری، تسلیم و درگیری تحصیلی.. ۲۷

۲-۲-۲-۵- درگیری تحصیلی و انگیزش درونی و بیرونی.. ۲۸

۲-۲-۲-۶- درگیری تحصیلی و فرهنگ و محیط.. ۲۸

۲-۲-۲-۷- درگیری تحصیلی و نقش معلم و محیط کلاسی.. ۲۹

۲-۲-۲-۸- رابطه باورهای معرفت شناسی را با ابعاد درگیری تحصیلی.. ۳۱

۲-۲-۳- پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی.. ۳۲

۲-۲-۳-۱- تعریف پیشرفت تحصیلی.. ۳۲

۲-۲-۳-۲- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۳۲

۲-۲-۳-۳- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی.. ۳۳

۲-۲-۳-۴- سنجش پیشرفت زبان. ۳۴

۲-۲-۳-۵- آموزش درس زبان. ۳۵

۲-۲-۳-۶- اهمیت درس زبان. ۳۷

۲-۲-۳-۷- مشکلات دانش آموزان در عملکرد زبان. ۳۹

۲-۲-۳-۸- مهارت حل مساله و عمکلرد زبان. ۴۱

۲-۳- ادبیات تجربی.. ۴۱

۲-۳-۱- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. ۴۱

۲-۳-۲- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور. ۴۴

۲-۴- نتیجه گیری.. ۴۶

 

 

 

فصل سوم: روش  شناسی تحقیق

مقدمه. ۴۸

۳-۱-روش تحقیق.. ۴۸

۳-۲-جامعه آماری.. ۴۸

۳-۳- حجم نمونه و نمونه گیری.. ۴۸

۳-۴- ابزار تحقیق.. ۴۸

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۵۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۵۲

۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی.. ۵۲

۴-۳- بررسی آماره های تحقیق.. ۶۰

۴-۴-بررسی نرمال بودن داده ها ۶۱

۴-۵- یافته های توصیفی.. ۶۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۶۸

۵-۲- بحث و بررسی سوالها و فرضیه های تحقیق.. ۶۸

۵-۳- نتیجه گیری.. ۷۲

۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۷۳

۵-۴-۱- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. ۷۳

۵-۴-۲- محدودیتهای در کنترل محقق.. ۷۳

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق.. ۷۳

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۷۳

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۴

 

منابع و پیوستها

منابع. ۷۵

پیوستها ۸۶

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0