پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و  ساختارهای تامین مالی با محافظه­­کاری مشروط در گزارشگری مالی

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
109 صفحه
تاریخ انتشار
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
64 بازدید
تومان۱۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و  ساختارهای تامین مالی با محافظه­­کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می­باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه­کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می­باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه­کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است. جهت سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (۱۹۹۷) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه­کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده­اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می­باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ­گانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه­های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می­شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط در گزارش­گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی­های بلند مدت تامین مالی می­کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره­ی تامین مالی و نه در دوره­ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی­دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می­کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می­دهند.

 واژه­گان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات؛ ساختارهای تامین مالی؛ محافظه­کاری مشروط؛ و انتظارات باز ار سرمایه

 

 

فهرست مطالب

فصل اول؛ کلیات تحققیق

۱-۱.مقدمه. ۲

۱-۲.تشریح و بیان موضوع.. ۳

۱-۳.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش…. ۵

۱-۵.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه. ۵

۱-۶.فرضیههای تحقیق.. ۶

۱-۷.روش تحقیق.. ۷

۱-۸.مدلهای تحقیق.. ۹

۱-۹.متغیرهای تحقیق.. ۱۰

۱-۱۰.تعریف واژهگان کلیدی… ۱۳

۱-۱۱.خلاصه فصل.. ۱۴

۲-۱. مقدمه: ۱۶

۲-۲. مفید بودن اطلاعات مالی.. ۱۷

۲-۳. مفهوم محافظهکاری… ۱۸

۲-۴. دیدگاههای  محافظه کاری… ۲۱

۲-۴-۱. دیدگاه قراردادی… ۲۲

۲-۴-۲. دیدگاه دعاوی حقوقی.. ۲۳

۲-۴-۳. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری… ۲۴

۲-۴-۴. دیدگاه مالیاتی.. ۲۵

۲-۴-۵. دیدگاه هزینههای سیاسی.. ۲۵

۲-۴-۶. رقابت در بازار. ۲۶

۲-۵. انواع محافظه کاری… ۲۷

۲-۵-۱. محافظه کاری نامشروط… ۲۸

۲-۵-۲. محافظه کاری مشروط… ۲۸

۲-۶. اندازهگیری محافظه کاری… ۳۰

۲-۶-۱. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان.. ۳۱

۲-۶-۲. معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار. ۳۲

۲-۶-۳. معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی… ۳۳

۲-۶-۴. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی… ۳۴

۲-۷. عوامل موثر بر محافظه کاری… ۳۵

۲-۸.  رقابت در بازار. ۳۶

۲-۹. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات… ۳۷

۲-۱۰. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری… ۴۰

۲-۱۰-۱. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه). ۴۰

۲-۱۰-۲. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل). ۴۲

۲-۱۱. اندازهگیری رقابت…. ۴۳

۲-۱۲. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری… ۴۵

۲-۱۳. پیشینه تحقیق.. ۴۷

۲-۱۳-۱. تحقیقات خارجی.. ۴۷

۲-۱۳-۲. تحقیقات داخلی.. ۵۲

۳-۱. مقدمه. ۵۸

۳-۲. روش تحقیق.. ۵۸

۳-۳. جامعه آماری… ۵۸

۳-۴. نمونه آماری… ۵۹

۳-۵.فرضیهها و مبانی نظری آنها ۶۲

۳-۶. طریقه استخراج مدلها ۶۴

۳-۷. روش گردآوری دادهها ۷۲

۳-۸. روش های آماری مورد استفاده. ۷۲

۳-۹. خلاصه فصل.. ۷۲

مقدمه. ۷۴

۴-۱. بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری   ۷۴

۴-۱-۱. آمار توصیفی.. ۷۴

۴-۱-۲. ضرایب همبستگی.. ۷۵

۴-۱-۳. آزمون مدل باسو(۱۹۹۷). ۷۶

۴-۱-۴. نتایج آزمون فرضیههای بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری). ۷۸

۴-۲. بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری… ۸۳

۴-۲-۱. آمار توصیفی.. ۸۳

۴-۲-۲. جدول ضرایب همبستگی بخش دوم. ۸۴

۴-۲-۳. نتایج آزمون فرضیههای بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری). ۸۵

۴-۳. بررسی فروض کلاسیک خطی کلاسیک….. ۹۱

۴-۴. خلاصه فصل.. ۹۲

۵-۱- مقدمه. ۹۴

۵-۲. خلاصه و نتیجهگیری… ۹۴

۵-۳- محدودیتهای تحقیق.. ۹۹

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. ۱۰۰

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۰۱

منابع و ماخذ.. ۱۰۲

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0