پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
130 صفحه
تاریخ انتشار
17 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
13 بازدید
تومان۱۳.۰۰۰
  خرید این محصول

چكيده

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايي شهرستان مي باشد و نمونه مورد بررسي20 مدرسه است كه  27 درصد از مدارس جامعه آماري را شامل مي شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني،درصد، ميانگين) و آمار استنباطي(آزمون T) استفاده شده است و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاري دارند، اين مدارس از نظر فضاهاي آموزشي، اداري، پشتيباني، گردش، زيربناي ساخت و فضاي باز محوطه مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مي باشد. از نظر همجواري مدارس با كاربري هاي سازگار وضعيت نسبتاً مطلوب مي باشد. فضاي پرورشي اين مدارس پايين تر از استانداردهاي لازم مي باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي بوده، در هيچكدام از مدارس كلاس تجربي، اتاق سمعي وبصري، اتاق كامپيوتر، سالن غذاخوري، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نيز فاقد كتابخانه مي باشند. در هيچكدام از مدارس مربي بهداشت، مربي پرورشي و مربي ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات ياد شده 96 درصد مدارس از كارآيي داخلي و برون داد مناسبي برخوردار بوده اند.

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 1

2-1 بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………. 2

3-1 ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………….. 4

4-1 سوال‌هاي تحقيق …………………………………………………………………………………….. 7

5-1 هدف تحقيق …………………………………………………………………………………………. 10

6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح ……………………………………………….. 11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق …………………………………………. 13

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي ……………………………………………………. 15

1-1-2 اهداف اعتقادي……………………………………………………………………………. 15

2-1-2 اهداف اخلاقي …………………………………………………………………………….. 16

3-1-2 اهداف علمي و آموزشي ………………………………………………………………. 16

4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري ……………………………………………………………….. 16

5-1-2 اهداف اجتماعي ………………………………………………………………………….. 16

6-1-2 اهداف زيستي …………………………………………………………………………….. 17

7-1-2 اهداف سياسي ……………………………………………………………………………. 17

8-1-2 اهداف اقتصادي ………………………………………………………………………….. 17

2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي ……………………………………………………… 17

3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي ……………………………………………………. 20

4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي ……………………………………………………… 22

1-4-2 منابع انساني ………………………………………………………………………………. 22

2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي ……………………………………………….. 23

1-2-4-2 منابع كالبدي ……………………………………………………………………… 23

2-2-4-2 منابع تجهيزاتي ………………………………………………………………….. 25

3-4-2 منابع مالي …………………………………………………………………………………. 25

5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان ………………………………….. 26

6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم ……………………………………………….. 28

7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي………………………………………………… 29

8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه……………………………………………………………………… 30

9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس……………………………………………. 32

1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن ……………………………………………. 32

2-9-2 ترك تحصيل ………………………………………………………………………….. 34

3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه……………………………………………………….. 35

10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس……………………………………………. 37

1-10-2 ترس از مدرسه …………………………………………………………………….. 37

2-10-2 فرار از مدرسه ………………………………………………………………………. 37

3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني ……………………………………………………. 38

4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته …………………………………………………. 39

5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه ………………………………………….. 39

6-10-2 اضطراب ……………………………………………………………………………….. 40

7-10-2 بي نظمي در سلوك ……………………………………………………………… 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ……………………………………………………………… 41

12-2 فضاهاي آموزشي مدارس ……………………………………………………………………. 42

1-12-2 كلاس درس نظري ……………………………………………………………….. 42

2-12-2 كلاس درس تجربي……………………………………………………………….. 43

13-2 فضاهاي پرورشي ………………………………………………………………………………… 45

1-13-2 كتابخانه ……………………………………………………………………………….. 46

2-13-2سالن چند منظوره …………………………………………………………………. 46

3-13-2 نمازخانه ……………………………………………………………………………….. 47

4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي ……………………………………………………… 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه………………………………………………….. 47

14-2 فضاي اداري ……………………………………………………………………………………….. 47

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي ……………………………………………………………… 49

1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي ………………………………………………………….. 49

2-15-2 آبخوري دانش آموزان …………………………………………………………… 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو……………………………………………………………. 49

4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل………………………………………………………….. 49

16-2 فضاهاي گردش …………………………………………………………………………………… 52

1-16-2 راهروها……………………………………………………………………………………………. 52

2-16-2 پله‌ها……………………………………………………………………………………………….. 52

17-2 فضاهاي باز يا محوطه …………………………………………………………………………. 53

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح………………………………………………………. 53

2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري……………………………………………… 53

3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه…………………………………………………………… 54

18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش………………………………………………………………… 57

1-18-2 كاربري‌هاي سازگار………………………………………………………………… 57

2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار …………………………………………………………….. 57

3-18-2 جهت يابي ……………………………………………………………………………. 57

4-18-2 شعاع دسترسي …………………………………………………………………….. 58

19-2 انجمن اوليا و مربيان …………………………………………………………………………… 58

20-2 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم : روش تحقيق………………………………………………………………. 66

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 67

1-3 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………… 67

2-3 جامعه آماري………………………………………………………………………………………….. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………………. 67

4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………… 68

5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………… 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………….. 70

تجزيه و تحليل سوال 1………………………………………………………………………………….. 71

تجزيه و تحليل سوال2…………………………………………………………………………………… 75

تجزيه و تحليل سوال3…………………………………………………………………………………… 76

تجزيه و تحليل سوال 4………………………………………………………………………………….. 77

تجزيه و تحليل سوال 5………………………………………………………………………………….. 82

تجزيه و تحليل سوال 6………………………………………………………………………………….. 85

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها………………………………………… 88

تجزيه و تحليل سوال 7………………………………………………………………………………….. 89

تجزيه و تحليل سوال8…………………………………………………………………………………… 91

تجزيه و تحليل سوال9…………………………………………………………………………………… 91

تجزيه و تحليل سوال10…………………………………………………………………………………. 92

تجزيه و تحليل سوال11…………………………………………………………………………………. 93

تجزيه و تحليل سوال 12……………………………………………………………………………….. 95

تجزيه و تحليل سوال 13……………………………………………………………………………….. 96

تجزيه و تحليل سوال 14……………………………………………………………………………….. 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري …………………………………………………… 98

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 99

2-5 بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………. 100

3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………………….. 100

4-5 محدوديت‌هاي پژوهش………………………………………………………………………… 108

5-5 پيشنهادها……………………………………………………………………………………………. 109

الف. پيشنهاد كاربردي…………………………………………………………………………………. 109

ب. پيشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………….. 111

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0