پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
130 صفحه
تاریخ انتشار
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
65 بازدید
تومان۱۳.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان می باشد و نمونه مورد بررسی۲۰ مدرسه است که  ۲۷ درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه ۱۲۹ سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۶۹ درصد معلمان کمتر از ۱۲ سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور می باشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب می باشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم می باشد. و ۹۵ درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی وبصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و۷۰ درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه می باشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده ۹۶ درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۱

۲-۱ بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………. ۲

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………….. ۴

۴-۱ سوال‌های تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷

۵-۱ هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۰

۶-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ……………………………………………….. ۱۱

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………. ۱۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲ اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی ……………………………………………………. ۱۵

۱-۱-۲ اهداف اعتقادی……………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲ اهداف اخلاقی …………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۱-۲ اهداف علمی و آموزشی ………………………………………………………………. ۱۶

۴-۱-۲ اهداف فرهنگی، هنری ……………………………………………………………….. ۱۶

۵-۱-۲ اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………….. ۱۶

۶-۱-۲ اهداف زیستی …………………………………………………………………………….. ۱۷

۷-۱-۲ اهداف سیاسی ……………………………………………………………………………. ۱۷

۸-۱-۲ اهداف اقتصادی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲ ویژگی‌های کودکان در دوره ابتدایی ……………………………………………………… ۱۷

۳-۲ مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ……………………………………………………. ۲۰

۴-۲ درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی ……………………………………………………… ۲۲

۱-۴-۲ منابع انسانی ………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۲ منابع مادی نظام آموزش ابتدایی ……………………………………………….. ۲۳

۱-۲-۴-۲ منابع کالبدی ……………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۴-۲ منابع تجهیزاتی ………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۴-۲ منابع مالی …………………………………………………………………………………. ۲۵

۵-۲ تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان ………………………………….. ۲۶

۶-۲ تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ……………………………………………….. ۲۸

۷-۲ تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی………………………………………………… ۲۹

۸-۲ کلاس‌های درس چند پایه……………………………………………………………………… ۳۰

۹-۲ مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس……………………………………………. ۳۲

۱-۹-۲ افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ……………………………………………. ۳۲

۲-۹-۲ ترک تحصیل ………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۹-۲ نارسایی‌های یادگیری ویژه……………………………………………………….. ۳۵

۱۰-۲ مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس……………………………………………. ۳۷

۱-۱۰-۲ ترس از مدرسه …………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۰-۲ فرار از مدرسه ………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۱۰-۲ اختلال لجبازی و نافرمانی ……………………………………………………. ۳۸

۴-۱۰-۲ رفتارهای نامناسب یا ناپخته …………………………………………………. ۳۹

۵-۱۰-۲ بیش فعلی همراه با کمبود توجه ………………………………………….. ۳۹

۶-۱۰-۲ اضطراب ……………………………………………………………………………….. ۴۰

۷-۱۰-۲ بی نظمی در سلوک ……………………………………………………………… ۴۱

۱۱-۲ مدارس و دانش آموزان موفق ……………………………………………………………… ۴۱

۱۲-۲ فضاهای آموزشی مدارس ……………………………………………………………………. ۴۲

۱-۱۲-۲ کلاس درس نظری ……………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۲-۲ کلاس درس تجربی……………………………………………………………….. ۴۳

۱۳-۲ فضاهای پرورشی ………………………………………………………………………………… ۴۵

۱-۱۳-۲ کتابخانه ……………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۳-۲سالن چند منظوره …………………………………………………………………. ۴۶

۳-۱۳-۲ نمازخانه ……………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱۳-۲ اتاق فعالیت‌های پرورشی ……………………………………………………… ۴۷

۵-۱۳-۲ اتاق بهداشت رکت‌های اولیه………………………………………………….. ۴۷

۱۴-۲ فضای اداری ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۱۵-۲ فضاهای پشتیبانی یا خدماتی ……………………………………………………………… ۴۹

۱-۱۵-۲ سرویس‌های بهداشتی ………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱۵-۲ آبخوری دانش آموزان …………………………………………………………… ۴۹

۳-۱۵-۲ انبار نظافت و شستشو……………………………………………………………. ۴۹

۴-۱۵-۲ انبار تجهیزات و وسایل………………………………………………………….. ۴۹

۱۶-۲ فضاهای گردش …………………………………………………………………………………… ۵۲

۱-۱۶-۲ راهروها……………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۶-۲ پله‌ها……………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۱۷-۲ فضاهای باز یا محوطه …………………………………………………………………………. ۵۳

۱-۱۷-۲ فضای صف جمع و تفریح………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۷-۲ فضای سبز، باغچه و درختکاری……………………………………………… ۵۳

۳-۱۷-۲ پارکینگ وسایل نقلیه…………………………………………………………… ۵۴

۱۸-۲ مکان یابی واحدهای آموزش………………………………………………………………… ۵۷

۱-۱۸-۲ کاربری‌های سازگار………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۸-۲ کاربری‌‌های ناسازگار …………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱۸-۲ جهت یابی ……………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۱۸-۲ شعاع دسترسی …………………………………………………………………….. ۵۸

۱۹-۲ انجمن اولیا و مربیان …………………………………………………………………………… ۵۸

۲۰-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶۱

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………. ۶۶

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………… ۶۸

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… ۶۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………….. ۷۰

تجزیه و تحلیل سوال ۱………………………………………………………………………………….. ۷۱

تجزیه و تحلیل سوال۲…………………………………………………………………………………… ۷۵

تجزیه و تحلیل سوال۳…………………………………………………………………………………… ۷۶

تجزیه و تحلیل سوال ۴………………………………………………………………………………….. ۷۷

تجزیه و تحلیل سوال ۵………………………………………………………………………………….. ۸۲

تجزیه و تحلیل سوال ۶………………………………………………………………………………….. ۸۵

بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها………………………………………… ۸۸

تجزیه و تحلیل سوال ۷………………………………………………………………………………….. ۸۹

تجزیه و تحلیل سوال۸…………………………………………………………………………………… ۹۱

تجزیه و تحلیل سوال۹…………………………………………………………………………………… ۹۱

تجزیه و تحلیل سوال۱۰…………………………………………………………………………………. ۹۲

تجزیه و تحلیل سوال۱۱…………………………………………………………………………………. ۹۳

تجزیه و تحلیل سوال ۱۲……………………………………………………………………………….. ۹۵

تجزیه و تحلیل سوال ۱۳……………………………………………………………………………….. ۹۶

تجزیه و تحلیل سوال ۱۴……………………………………………………………………………….. ۹۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………… ۹۸

۱-۵ مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۲-۵ بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۵ یافته‌های جانبی تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۵ محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۵ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

الف. پیشنهاد کاربردی…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ب. پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0