پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر درک سیاستهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان مدارس شهر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
120 صفحه
تاریخ انتشار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
62 بازدید
تومان۱۶.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

شناسایی و تعیین روابط موثر بر رقابت­پذیری می­تواند راه را برای برنامه­ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت­های مهم برای افزایش توان رقابت­پذیری هموار نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی عوامل موثر بر رقابت­پذیری براساس روش­ DEMATEL فازی می­باشد.  برای نیل به هدف فوق یک سوال اصلی و سه سوال فرعی مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل شامل کلیه شرکت­های تولید­کننده ماشین­آلات و تجهیزات استان آذربایجان­شرقی می­باشد. تعداد این شرکت­ها براساس آمار سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان­شرقی ۲۸۰ شرکت می­باشد. حجم نمونه با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه­های محدود، ۱۹۹ شرکت محاسبه شده است. برای جمع­آوری داده­های لازم از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از آزمون­های t-test و روش دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که عوامل موثر بر رقابت­پذیری در سه شاخص اصلی منابع ورودی، موقعیت بنگاه و توان خلاقیت و نوآوری قرار می­گیرد که بین این عوامل منابع ورودی تأثیرگذارترین شاخص و موقعیت بنگاه بااهمیت­ترین شاخص رقابت­پذیری محسوب می گردد.

واژگان کلیدی: رقابت­پذیری، منابع ورودی، موقعیت بنگاه، توان خلاقیت و نوآوری

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                   

فصل اول…………………………………………………………. کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵) سوألات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶) کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸) جنبه‌های نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹) محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۰) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۱-۱) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۲) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم………………………….. ادبیات تحقیق

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲) رقابت­پذیری…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳) اقتصادهای برتر دنیا………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴) رتبه ایران در ارکان دوازده گانه رقابت­پذیری………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵) رقابت پذیری کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۹………………………………………………………………. ۲۵

۲-۶) مهمترین مشکلات فراروی کسب و کار ایران از دید فعالان بخش خصوصی……………….. ۲۶

۲-۷) رویکردهای مختلف رقابت‌پذیری…………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۷-۱) رویکرد مبتنی بر قابلیت……………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۲)رویکرد مبتنی بر بازار………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۷-۳) رویکرد مبتنی بر دانش……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۸) عوامل موثر بر رقابت‌پذیری………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۸-۱) عوامل موثر بر رقابت‌پذیری با توجه به مدل رقابت‌پذیری استراتژیک………………………. ۳۵

۲-۸-۲) عوامل موثر بر رقابت‌پذیری با توجه به تقسیم‌بندی پورتر………………………………………… ۳۶

۲-۸-۳) عوامل موثر رقابت‌پذیری با توجه به عوامل محیطی…………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۴) عوامل موثر بر رقابت‌پذیری با توجه به مدل رقابت‌پذیری کشورهای جهان در کتاب

رقابت‌پذیری جهانی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۸-۵) موقعیت در بازار………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۶) خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۸-۶-۱) تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۸-۷) نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۸-۷-۱) تفاوت بین خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۹) مفاهیم مرتبط با توان رقابت‌پذیری………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۹-۱) مفهوم سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۹-۲) سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۹-۳) سرمایه ساختاری/ سازمانی……………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۹-۴) سرمایه «مشتری/ رابطه‌ای…………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۹-۵) دیدگاه مبتنی بر منابع……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۹-۶)رابطه با تامین‌کنندگان………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۹-۷) دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی…………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۷) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۷-۱) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۷-۲) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………… ۶۳

 

 

فصل سوم…………………………. روش­شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۳) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۴) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۵) ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۶) روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه­………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۹) DEMATEL فازی…………………………………………………………………………………………………… ۶۹

 

فصل چهارم………………………. تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۲) مشخصات جمعیت­شناختی پاسخگویان………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۲-۱) جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۲-۲) سن…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۳) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳) آمارهای توصیفی متغیر­های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۳-۱) منابع ورودی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۳-۲) موقعیت بازار……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۳-۳) توان خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۴) آزمون t-test‌ برای شناسایی عوامل موثر بر رقایت­پذیری……………………………………………… ۸۶

۴-۴-۱) منابع ورودی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۴-۲) موقعیت بازار……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۴-۳) توان خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۵) بررسی روابطه علت و معلولی بین عوامل موثر بر رقابت­پذیری…………………………………….. ۹۱

۴-۵-۱) روابط علت و معلولی بین شاخص­های اصلی…………………………………………………………… ۹۱

۴-۵-۲) روابط علت و معلولی بین معیارهای منابع ورودی……………………………………………………. ۹۵

۴-۵-۳) روابط علت و معلولی بین معیارهای موقعیت بازار…………………………………………………… ۱۰۲

۴-۵-۳) روابط علت و معلولی بین معیارهای توان خلاقیت و نوآوری…………………………………… ۱۱۱

 

فصل پنجم………………………… نتایج و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۵-۲) بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۳) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۳-۱) پیشنهادات این تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۵-۳-۲) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………………………. ۱۲۶

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0