پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر درک سیاستهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان مدارس شهر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
120 صفحه
تاریخ انتشار
12 اردیبهشت 1400
تعداد بازدید
14 بازدید
تومان۱۶.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده

شناسایی و تعیین روابط موثر بر رقابت­پذیری می­تواند راه را برای برنامه­ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت­های مهم برای افزایش توان رقابت­پذیری هموار نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق بررسي روابط علت و معلولی عوامل موثر بر رقابت­پذیری براساس روش­ DEMATEL فازی می­باشد.  برای نیل به هدف فوق یک سوال اصلی و سه سوال فرعی مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل شامل كليه شرکت­های تولید­کننده ماشین­آلات و تجهیزات استان آذربایجان­شرقی می­باشد. تعداد این شرکت­ها براساس آمار سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان­شرقی 280 شرکت می­باشد. حجم نمونه با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه­های محدود، 199 شرکت محاسبه شده است. برای جمع­آوری داده­های لازم از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از آزمون­های t-test و روش دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که عوامل موثر بر رقابت­پذیری در سه شاخص اصلی منابع ورودی، موقعیت بنگاه و توان خلاقیت و نوآوری قرار می­گیرد که بین این عوامل منابع ورودی تأثیرگذارترین شاخص و موقعیت بنگاه بااهمیت­ترین شاخص رقابت­پذیری محسوب می گردد.

واژگان کلیدی: رقابت­پذیری، منابع ورودی، موقعیت بنگاه، توان خلاقیت و نوآوری

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                   

فصل اول…………………………………………………………. کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………… 6

1-4) اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5) سوألات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6) کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8) جنبه‌هاي نوآوري تحقيق………………………………………………………………………………………………. 10

1-9) محدوديت‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………… 10

1-10) تعریف متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-11-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 11

1-11-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. 12

1-12) ساختار تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم………………………….. ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2) رقابت­پذیری…………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3) اقتصادهای برتر دنیا………………………………………………………………………………………………………. 22

2-4) رتبه ایران در ارکان دوازده گانه رقابت­پذیری………………………………………………………………… 23

2-5) رقابت پذيري كشورهاي منطقه در سال 2009………………………………………………………………. 25

2-6) مهمترين مشكلات فراروي كسب و كار ايران از ديد فعالان بخش خصوصي……………….. 26

2-7) رويكردهاي مختلف رقابت‌پذيري…………………………………………………………………………………. 27

2-7-1) رويكرد مبتني بر قابليت……………………………………………………………………………………………. 28

2-7-2)رويكرد مبتني بر بازار………………………………………………………………………………………………… 29

2-7-3) رويكرد مبتني بر دانش……………………………………………………………………………………………… 32

2-8) عوامل موثر بر رقابت‌پذيري………………………………………………………………………………………….. 35

2-8-1) عوامل موثر بر رقابت‌پذيري با توجه به مدل رقابت‌پذيري استراتژيك………………………. 35

2-8-2) عوامل موثر بر رقابت‌پذيري با توجه به تقسيم‌بندي پورتر………………………………………… 36

2-8-3) عوامل موثر رقابت‌پذيري با توجه به عوامل محيطي…………………………………………………. 37

2-8-4) عوامل موثر بر رقابت‌پذيري با توجه به مدل رقابت‌پذيري كشورهاي جهان در كتاب

رقابت‌پذيري جهاني……………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-8-5) موقعیت در بازار………………………………………………………………………………………………………. 41

2-8-6) خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-8-6-1) تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی………………………………………………………………………. 45

2-8-7) نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8-7-1) تفاوت بین خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………….. 48

2-9) مفاهيم مرتبط با توان رقابت‌پذيري………………………………………………………………………………… 51

2-9-1) مفهوم سرمايه فكري…………………………………………………………………………………………………. 51

2-9-2) سرمايه انساني………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-9-3) سرمايه ساختاري/ سازماني……………………………………………………………………………………….. 53

2-9-4) سرمايه «مشتري/ رابطه‌اي…………………………………………………………………………………………. 54

2-9-5) ديدگاه مبتني بر منابع……………………………………………………………………………………………….. 55

2-9-6)رابطه با تامين‌كنندگان………………………………………………………………………………………………… 56

2-9-7) ديدگاه مبتني بر هوشمندي رقابتي…………………………………………………………………………….. 56

2-7) پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-7-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………….. 59

2-7-2) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………… 63

 

 

فصل سوم…………………………. روش­شناسی تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-4) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-5) ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………. 68

3-6) روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………….. 67

3-7) روايي و پايايي پرسشنامه­………………………………………………………………………………………………. 68

3-8) روش تجزيه و تحليل داده­ها………………………………………………………………………………………… 69

3-9) DEMATEL فازی…………………………………………………………………………………………………… 69

 

فصل چهارم………………………. تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2) مشخصات جمعیت­شناختی پاسخگویان………………………………………………………………………… 75

4-2-1) جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………. 76

4-2-2) سن…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-2-3) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………………. 78

4-3) آمارهای توصیفی متغیر­های تحقیق……………………………………………………………………………….. 79

4-3-1) منابع ورودی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

4-3-2) موقعیت بازار……………………………………………………………………………………………………………. 82

4-3-3) توان خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………… 84

4-4) آزمون t-test‌ برای شناسایی عوامل موثر بر رقایت­پذیری……………………………………………… 86

4-4-1) منابع ورودی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-4-2) موقعیت بازار……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-4-3) توان خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………… 89

4-5) بررسی روابطه علت و معلولی بین عوامل موثر بر رقابت­پذیری…………………………………….. 91

4-5-1) روابط علت و معلولی بین شاخص­های اصلی…………………………………………………………… 91

4-5-2) روابط علت و معلولی بین معیارهای منابع ورودی……………………………………………………. 95

4-5-3) روابط علت و معلولی بین معیارهای موقعیت بازار…………………………………………………… 102

4-5-3) روابط علت و معلولی بین معیارهای توان خلاقیت و نوآوری…………………………………… 111

 

فصل پنجم………………………… نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 117

5-2) بحث و نتيجه­گيري………………………………………………………………………………………………………. 118

5-3) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 124

5-3-1) پیشنهادات این تحقیق………………………………………………………………………………………………. 124

5-3-2) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………………………. 126

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0