پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
115 صفحه
تاریخ انتشار
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
65 بازدید
تومان۱۳.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان می‌باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (۱۹۹۳) که شامل ۶۰ سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

 

فهرست مطالب:

عـنـوان شماره صفحات
فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف
فهرست جداول……………………………………………………………………… ث
فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث
چکیده…………………………………………………………………………….. ۱
فـصـل اول

کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۲
بیان‌مسئله…………………………….…………………………………………………………. ۳
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..…………………………………………………… ۵
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. ۶
فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………..

متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۷

۷

تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ……… ۸
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ……………………………………………….. ۸
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ………………………………………………………. ۸
تعریف نظری سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹
تعریف عملیاتی سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۱۳
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….…………………… ۱۳
تعریف سازگاری  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
    عوامل موثربرسازگاری ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
     انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
  روشها یا اشکال سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
      ملاکهای سازگاری مطلوب ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
      ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………………………………. ۲۵
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..……………………….……………… ۲۷
نظریه تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………………………………………. ۲۸
الگوی حالات نفسانی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی ……………………………………………………………………………………….. ۳۲
 آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
          الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………………………………………… ۲۴
         ب: آسیب شناسی کارکردی …………………………………………………………………………………………….. ۳۵
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………………… ۳۶
مشاوره و درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
        الف : تحلیل درمان ساختار………………………………………………………………………………………………… ۳۸
        ب: تحلیل درمان تبادلها …………………………………………………………………………………………………… ۳۹
ارزشهای مشاوره گروهی  …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
 جمع بندی مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق …………………….……….………………………………. ۴۳
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ………………………………………………………………………………………. ۴۳
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………… ۴۶
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………… ۴۸
فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… ۵۲
روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵۲
جامعه آماری تحقیق…………. ………………………………………………………… ۵۲
نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ………. ۵۲
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………………………… ۵۳
پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..……………………………………… ۵۳
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..………………………….. ۵۵
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..……………. ۵۵
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… ………….………………………..…………..……………. ۵۶
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..……………………….. ۵۶
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  …….…………………………. ۵۷
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… ۶۰
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق……….. ۶۲
تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………. ۷۳
فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. …………………….. ۷۵
فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………. ………………..……….. ۷۶
فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………….……… …………………. ۷۷
فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………..………………… ……..………………….….…………… ۸۰
یافته‌های پژوهش ……………………………….………………… ……..………………….……. ۸۰
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ………………………………………………………………………………. ۸۰
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………. ۸۱
پـیشنـهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………..……….. ۸۷
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. …………………………….. ۸۷
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی………………………….….…………… ….. ۸۸
  محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
منـابـع
منابع فارسی…………………………….…………………………………….….……………… ۹۰
منابع لاتین…………………………………………………………………….….………….…… ۹۵
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0