پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
115 صفحه
تاریخ انتشار
18 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
14 بازدید
تومان۱۳.۰۰۰
  خرید این محصول

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مي‌باشد.

روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.

جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.

 

فهرست مطالب:

عـنـوان شماره صفحات
فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف
فهرست جداول……………………………………………………………………… ث
فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث
چكيده…………………………………………………………………………….. 1
فـصـل اول

كليات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
بيان‌مسئله…………………………….…………………………………………………………. 3
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق…..…………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6
فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..

متغيرهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….

7

7

تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)………………………………………………………………………………….. ……… 8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ……………………………………………….. 8
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ………………………………………………………. 8
تعریف نظری سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………… 9
تعریف عملیاتي سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم

ادبيات و پيشينة تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………….. 13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….…………………… 13
تعریف سازگاری  ………………………………………………………………………………………………………………………… 13
    عوامل موثربرسازگاری ………………………………………………………………………………………………………………… 14
     انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
  روشها یا اشکال سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 23
      ملاکهای سازگاری مطلوب ………………………………………………………………………………………………………… 24
      ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………………………………. 25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..……………………….……………… 27
نظریه تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………………………….. 27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………………………………………. 28
الگوی حالات نفسانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی ……………………………………………………………………………………….. 32
 آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 34
          الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………………………………………… 24
         ب: آسیب شناسی کارکردی …………………………………………………………………………………………….. 35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………….. 35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………………… 36
مشاوره و درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38
        الف : تحلیل درمان ساختار………………………………………………………………………………………………… 38
        ب: تحلیل درمان تبادلها …………………………………………………………………………………………………… 39
ارزشهای مشاوره گروهی  …………………………………………………………………………………………………………….. 40
 جمع بندی مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق …………………….……….………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ………………………………………………………………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………… 46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………… 48
فصل سوم

روش اجراي تحقيق

مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 52
روش تحقيق…………………………………………………………………………….. 52
جامعه آماري تحقيق…………. ………………………………………………………… 52
نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ………. 52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………………………… 53
پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..……………………………………… 53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..………………………….. 55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..……………. 55
روش تجزيه و تحليل داده‌ها………… ………….………………………..…………..……………. 56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..……………………….. 56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  …….…………………………. 57
فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 60
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق……….. 62
تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………. 73
فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
فرضيه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. …………………….. 75
فرضيه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………. ………………..……….. 76
فرضيه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………….……… …………………. 77
فرضيه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

مقدمه…………………………………..………………… ……..………………….….…………… 80
يافته‌هاي پژوهش ……………………………….………………… ……..………………….……. 80
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ………………………………………………………………………………. 80
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………. 81
پـيشنـهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………..……….. 87
الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. …………………………….. 87
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي………………………….….…………… ….. 88
  محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………… 88
منـابـع
منابع فارسي…………………………….…………………………………….….……………… 90
منابع لاتين…………………………………………………………………….….………….…… 95

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0