پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
132 صفحه
تاریخ انتشار
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
66 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده فارسی

مقدمه: شیوع روز افزون سکته مغزی، لزوم استفاده از ابزار و تکنیک های موثرتر در این بیماری جهت کاهش طول مدت درمانوتسریع و تسهیل بهبودی و برگشت عملکرد اندامهای مبتلا را می طلبد. بنابراین،  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیوفیدبک بر دامنه حرکتی و عملکرد روزمره زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد.

متود: تعداد ۲۴ نفر بیمار مبتلا به سکته مغزی، با میانگین سنی ۷۵/۵۴ در این پژوهش شرکت کردند، که بطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. با توجه به نقش کلیدی دست در انجام کارهای روزانه، عملکرد آن قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی اسپاستی سیتی با آزمون  آشورث ، ارزیابی دامنه حرکتی آرنج، مچ دست و انگشتان با گونیامتر و عملکرد روزمره زندگی با آزمون  بارتل قرار گرفت. دو گروه با تمرینات رایج کاردرمانی (گروه کنترل) و این تمرینات همراه با بیوفیدبک (گروه آزمایش) به مدت ۳ ماه تحت درمان و بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: با ارائه بیوفیدبک، شدت اسپاستیسیتی در دست ۴ نفر از گروه آزمایش از ۱ به صفر تقلیل یافت در حالیکه در گروه کنترل تنها یک نفرتقلیل اسپاستیسیتی داشت. استفاده از بیوفیدبک منجر به افزایش معنادار دامنه حرکتی  آرنج (P<0.001، مچ دست(P<0.003)  و انگشت(p<0.001)  نسبت به گروه کنترل شد. همچنین پس از مداخله، نمره بارتل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار داشت(p<0.001).

 نتیجه گیری: استفاده از بیوفیدبک تراپی در ترکیب با درمان های روتین کاردرمانی تاثیر مضاغف و تعیین کننده بر بهبود دامنه حرکتی مفاصل اندام فوقانی و عملکرد روزمره زندگی دارد.

کلیدواژه: سکته مغزی، حرکت اکستنسیون مچ، الکترومیوگرافی بیوفیدبک

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

(۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….      ۱

(۲-۱) بیانمسئله…………………………………………………………………………………………………     ۲

(۳-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………..     ۴

(۴-۱) تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………..     ۶

(۱-۴-۱) بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………………..     ۶

(۲-۴-۱) سکته مغزی ……………………………………………………………………………………………….    ۶

(۳-۴-۱) دامنه حرکتی مفاصل دست ……………………………………………………………………………….     ۶

(۴-۴-۱) وضعیت شناختی ………………………………………………………………………………………….    ۶

(۵-۴-۱) عملکرد روزمره زندگی ………………………………………………………………………………….     ۷

(۶-۴-۱) میزان تون عضلانی اسپاستیسیتی ……………………………………………………………………….      ۷

(۵-۱) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..     ۷

(۱-۵-۱) هدف کلی………………………………………………………………………………………………….      ۷

(۲-۵-۱) اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………….      ۷

(۳-۵-۱) اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………….      ۸

(۶-۱) سوالات و فرضیات ………………………………………………………………………………………..       ۸

 

فصل دوم:گستره نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………….       ۱۰

(۱-۲) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………         ۱۰

(۲-۲) تعریف سکته مغزی……………………………………………………………………………………….       ۱۰

(۳-۲) علت شناسی وشیوع…………………………………………………………………………….۱۱

(۴-۲) علل سکته مغزی………………………………………………………………………………………….        ۱۲

(۱-۴-۲) سکته ایسمیک ………………………………………………………………………………………….       ۱۲

(۲-۴-۲) سکته هموراژیک ………………………………………………………………………………………       ۱۲

(۵-۲) علائم سکته مغزی…………………………………………………………………………………………     ۱۳

(۶-۲) پیامدهای سکته مغزی……………………………………………………………………………………        ۱۳

(۱-۶-۲) عوارض زودرس ……………………………………………………………………………………….     ۱۳

(۲-۲-۶) عوارض دیررس ……………………………………………………………………………………….      ۱۳

(۷-۲) پیش آگهی…………………………………………………………………………………………………      ۱۴

(۸-۲) تاثیرات و عوارض سکته مغزی………………………………………………………………………….     ۱۴

(۱-۸-۲) مشکلات درکی-شناختی ………………………………………………………………………………..     ۱۴

(۲-۸-۲) اختلالات کنترل حرکتی و تون عضلانی ………………………………………………………………     ۱۵

(۹-۲) درمان سکته مغزی…………………………………………………………………………………………     ۱۶

(۱۰-۲) توانبخشی و کاردرمانی در سکته مغزی…………………………………………………………………    ۱۶

(۱۱-۲) درمان های مورد استفاده در کاردرمانی ………………………………………………………………….    ۱۸

(۱-۱۱-۲) رویکرد رشد عصبی …………………………………………………………………………………..    ۱۸

(۲-۱۱-۲) مدالیته تحریک الکتریکی عملکردی (FES) …………………………………………………………    ۱۸

(۳-۱۱-۲) رویکرد یادگیری حرکتی ………………………………………………………………………………    ۱۹

(۴-۱۱-۲) درمان بوسیله ایجاد محدودیت حرکتی …………………………………………………………………    ۱۹

(۵-۱۱-۲) درمان های کمکی رباتیک …………………………………………………………………………….    ۲۰

(۶-۱۱-۲) رویکرد شناختی پس از سکته مغزی ………………………………………………………………….     ۲۰

(۷-۱۱-۲) رویکرد تطابقی-جبرانی در توانبخشی پس از سکته مغزی …………………………………………..     ۲۱

(۸-۱۱-۲) رویکرد جایگزین و مکمل …………………………………………………………………………….     ۲۱

(۹-۱۱-۲) ماساژ درمانی ………………………………………………………………………………………….     ۲۲

(۱۰-۱۱-۲) طب سوزنی ………………………………………………………………………………………….     ۲۲

(۱۱-۱۱-۲) ریکی …………………………………………………………………………………………………     ۲۲

(۱۲-۱۱-۲) نوروفیدبک …………………………………………………………………………………………..     ۲۲

(۱۳-۱۱-۲) بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………….     ۲۳

(۱۲-۲) تعریف بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………..   ۲۶

(۱۳-۲) تاریخچه بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………    ۲۷

(۱۴-۲) کاربرد بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………….     ۲۷

(۱۵-۲) مکانیسم عملکرد بیوفیدبک ……………………………………………………………………………….     ۲۸

(۱۶-۲) تاثیر بیو فیدبک بر عملکرد اندام فوقانی …………………………………………………………………     ۲۸

(۱۷-۲) بررسی متون ………………………………………………………………………………………………    ۲۹

 

فصل سوم

(۱-۳) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..    ۳۸

(۲-۳) نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………………….    ۳۸

(۳-۳) جامعه مورد بررسی …………………………………………………………………………………………    ۳۸

(۴-۳) معیار ورود ………………………………………………………………………………………………….     ۳۸

(۵-۳) معیار خروج ………………………………………………………………………………………………..     ۳۹

(۶-۳) متغییر ……………………………………………………………………………………………………….    ۳۹

(۱-۶-۳) سکته مغزی ………………………………………………………………………………………………    ۳۹

(۲-۶-۳) دستگاه بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………    ۴۰

(۳-۶-۳) دامنه حرکتی مچ دست ……………………………………………………………………………………   ۴۰

(۴-۶-۳) اسپاستیسیتی ………………………………………………………………………………………………    ۴۱

(۷-۳) ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….    ۴۱

(۱-۷-۳) پرسشنامه اطلاعات فردی ………………………………………………………………………………..    ۴۱

(۲-۷-۳)پرسشنامه وضعیت شناختی………………………………………………………………………………..    ۴۱

(۳-۷-۳) پرسشنامه بارتل …………………………………………………………………………………………..    ۴۲

(۴-۷-۳) آزمون آشورث اصلاح شده ……………………………………………………………………………….    ۴۳

(۵-۷-۳) ارزیابی گونیامتری مفاصل………………………………………………………………………………..    ۴۳

(۱-۵-۷-۳) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون آرنج ………………………………………………………………..    ۴۳

(۲-۵-۷-۳) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون مچ دست…………………………………………………………….    ۴۳

(۳-۵-۷-۳) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون انگشتان دست ……………………………………………………….    ۴۴

(۸-۳) روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….     ۴۴

(۹-۳) روش اجرا…………………………………………………………………………………………………..     ۴۴

(۱۰-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….     ۴۶

(۱۱-۳) ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………….     ۴۶

 

فصل چهارم:

(۱-۴) مقدمه……………………………………………………………………………………………     ۴۸

(۲-۴) بخش داده‌ها ی توصیفی …………………………………………………………………………………….   ۴۹

(۳-۴) تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………..     ۵۶

 

فصل پنجم:

(۱-۵) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..      ۶۱

(۲-۵) بحث و تفسیر یافته ها……………………………………………………………………………………….      ۶۱

(۳-۵) نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………….       ۶۱

(۴-۵) نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………..       ۶۶

(۵-۵) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………       ۶۷

(۶-۵) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..       ۶۷

 

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….

پیوست شماره ۱ …………………………………………………………………………………………………   ۷۵

پیوست شماره ۲ …………………………………………………………………………………………………   ۷۸

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0