پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
230 صفحه
تاریخ انتشار
11 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
19 بازدید
تومان۲۳.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده:

امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه ی اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. بهره وری یکی از موضوع­های اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیتهای گوناگون بشری، سابقه ی چند صد ساله دارد و اهمیت آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. بدون شک در میان سرمایه های موجود، نیروی انسانی جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری يکي از سازمان های گسترده، پيچيده و حياتي است به‌طوري‌که حال حاضر، فعاليت­هاي فرهنگی و صنعت توریسیم و گردشگری  بدون وجود این سازمان و کارکردهای آن، به‌سختي امکان پذير است. ازطرف‌ديگر، منابع انساني، سرمايه­هاي اصلي و بي­بديل سازمان هستند که موفقيت و بقاء سازمان به آنها بستگي دارد. به همين دليل، بهره­وري منابع انساني نيز مهم­ترين عاملي است که امروزه هدف غايي اکثر سازمان­ها است. بنابراين، هرچه فرهنگ سازماني، قوي­تر و از استحکام بيشتري برخودار باشد، بهره­وري نيروي انساني نيز افزايش مي­يابد. علاوه بر اين، شکل­دهي و هدايت فرهنگ سازماني، مي‌تواند افزايش بهره­وري نيروي انساني را به دنبال داشته باشد. دراين‌راستا، اين مقاله سعي دارد، ارتباط بهره­وري نيروي انساني با فرهنگ سازماني و ابعاد آن را در بين کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری  مورد بررسي قرار دهد. تحقيق حاضر، توصيفي از نوع همبستگي است و روش جمع­آوري اطلاعات، کتابخانه­اي- ميداني است. جامعه آماری این پژوهش از 85 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران آنها تشکیل شده است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد بود با 70 نفر. نتايج اين تحقيق، دلالت بر آن دارد که بين فرهنگ سازماني و بهره­وري کارکنان اين سازمان و نيز بين ابعاد رسالت کاری انطباق پذیری،سازگاری و درگیر­شدن در کار با بهره‌وري، همبستگي  معناداری وجود دارد. همچنين، يافته‌هاي تحقيق حاکي از آن است که درمیان  متغیرهای فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار بالاترین رتبه اهمیت  را دارا می باشد. لذا، تقويت ابعاد فرهنگ سازماني، روشي مکمل در ارتقاء بهره‌وري کارکنان است و افزايش بهره­وري کل را براي سازمان به ارمغان مي­آورد. همچنين، در پايان، پيشنهاداتي جهت بهبود فرهنگ سازماني و بهره­وري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه گرديد تا آنان به ارزيابي سازمان خود بپردازند و شکاف­هاي موجود را بشناسند و براي رفع آنها تلاش کنند.

 

کلمات کلیدی: فرهنگ سازماني، بهره وری، انطباق پذیری، سازگاری، درگیرشدن در کار

 

فهرست مطالب

1-1 چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 3

1-1 مقدمه. 3

1-2  بیان مسئله. 4

1-3    هدف های تحقیق.. 8

1-4    اهمیت موضوع تحقیق.. 9

1-5    سوال های تحقیق.. 10

1-6  فرضیه های تحقیق.. 10

1-7 جنبه های نوآورانه بودن تحقیق.. 11

1-8 روش پژوهش… 11

1-8-1 روش گرد آوري اطلاعات « ميداني ، كتابخانه اي و غيره». 12

1-8-2  ابزار گردآوري اطلاعات.. 12

1-8-3 روش تجزيه وتحليل اطلاعات.. 13

1-9  قلمرو تحقیق.. 13

1-9-1  قلمرو مکانی تحقیق.. 14

1-9-2  قلمرو زمانی تحقیق.. 14

1-9-3  قلمرو موضوعی تحقیق.. 14

1-10 جامعه و حجم نمونه. 14

1-11    تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 15

1-11-1  تعاریف ابعاد بهره وری.. 16

1-11-2 تعریف فرهنگ سازمانی. 17

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 18

2-1  مقدمه. 19

2-2 مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی.. 20

2-3  ویــــژگی های فـــــــرهنگ.. 21

2-4  تعاریف فرهنگ سازمانی.. 23

2-5  فرهنگ از ديدگاه رابينز. 27

2-5  ویژگی های فرهنگ سازمانی.. 28

2-6 تعریف سازمان.. 31

2-7 عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. 32

2-7  کارکردهای فرهنگ سازمانی.. 33

2-8  عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی.. 34

2-9 سطوح فرهنگ سازمانی کدامند؟. 36

2-10 چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی.. 39

2-11 نقش فرهنگ.. 41

2-12 قدرت فرهنگ.. 43

2-13 راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی.. 45

2-14 فرهنگ غالب و  پاره فرهنگ ها 47

2-15 فرهنگ سالم و رهنگ بیمار. 47

2-16 جو سازمانی.. 49

2-17 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان.. 51

2-18  انواع فرهنگ سازمانی.. 52

2-19 سنجش فرهنگ سازمانی.. 55

2-20  مدل های فرهنگ سازمانی.. 56

2-21 بهره وری.. 79

2-22 تاريخچه بهره وري.. 80

2-23  اهميت بهره وري.. 81

2-24 عوامل مؤثر بر بهره وري.. 81

2-25 عوامل موثر بر بهره‌وري دو نوعند: 82

2-26 انواع بهره وری.. 82

2-26-1 بهره وری جزئی.. 83

2-26-2 بهره وری کلی عوامل تولید. 83

2-26-3 بهره وری کلی.. 84

2-27 سطوح اندازه گیری بهرهوری.. 84

2-28  شاخصهای بهرهوری.. 86

2-29  انواع شاخصهای بهرهوری.. 87

2-29 موانع بهره وری برای.. 89

2-30 عوامل موثر بر بهره وری.. 90

2-31 فرهنگ بهره وري.. 100

2-31-1 عوامل موثر در فرهنگ بهره وري.. 100

2 -32 ابعاد هفتگانه بهره وري.. 102

2-33 نگاهی به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی.. 103

2-34  معرفی سازمان مورد مطالعه. 106

2-34-1 اهداف سازمان.. 108

2-34-2 نمودار سازمانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.. 109

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 3

3-1  مقدمه. 111

3-2 روش پژوهش… 111

3-3  متغيرهاي پژوهش… 112

3-4  گردآوري داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 114

3-5  روایی (اعتبار). 115

3-6  پایایی تحقیق.. 116

3-7  روش تجزیه و تحلیل دادهها 116

ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها پرداخته میشود. 118

3-7-1  بررسی نرمال بودن دادها 118

3-8  جامعه و نمونه آماري: برآورد حجم نمونه. 120

3-9 روش نمونه گیری.. 121

3-10 مدل مفهومی تحقیق.. 121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 123

4-1 مقدمه. 124

4-2  تحلیلهای آماری توصیفی.. 124

4-2-1 جنسیت.. 124

4-2-2 سن.. 125

4-2-3  وضعیت تاهل.. 127

4-2-4  میزان سابقه کار. 128

4-2-5  نوع استخدام. 129

4-2-6  موقعیت در سازمان.. 130

4-2-7  تحصیلات.. 131

4-2-8  رشته. 132

4-2-9  واحد سازمانی.. 133

4-3  تحلیل عاملی.. 134

4-3-1  ویژگیهاي لازم ماتریس همبستگی براي تحلیل عاملی.. 138

4-3-2  استخراج عامل ها 139

4-3-3  تحلیل عاملی فرهنگ سازمانی. 139

4-4-4  تحلیل عاملی بهره وری نیروی انسانی.. 143

4-5 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. 147

4-6  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی. 147

4-6-1  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و بهره وری.. 147

4-7  آزمون فرضیه اصلی پژوهش… 148

4-8  فرضیات فرعی پژوهش… 153

4-8-1 اثر درگیرشدن در کار بر بهره وري نیروي انسانی. 153

4-8-2  اثر سازگاري بر بهره وري نیروي انسانی.. 156

4-8-3  اثر انطباق پذیري بر بهره وري نیروي انسانی.. 160

4-8-4  رابطه رسالت کاری و  بهره وري نیروي انسانی.. 164

4-9 بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی.. 167

4-10 رتبه بندی متغیرها 169

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری.. 171

5-1 مقدمه. 171

5-2 نتايج آمار توصيفي. 172

5-4 نتايج فرضيه ها و سوالات پژوهش… 173

5-4-1   بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی.. 173

5-4-2 فرضیه اصلی پژوهش… 174

5-4-3  فرضیه فرعی اول.. 177

5-4-4  فرضیه  فرعی دوم. 177

5-4-5  فرضیه  فرعی سوم. 178

5-4-6 فرضیه فرعی چهارم. 180

5-4-7  رتبه بندی متغیرها 181

5-5 پیشنهاد ها 181

5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی. 183

5-6 محدودیت ها و مشکلات  احتمالی تحقیق.. 184

منابع و ماخذ. 186

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0