پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان گمرک بازرگان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
103 صفحه
تاریخ انتشار
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
68 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی بین کارکنان گمرک بازرگان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در گمرک بازرگان  تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۴۳۵ نفر می‌باشند. که با استفاده از فرمول کوکران با خظای ۵/۰ به تعداد ۲۰۴ نفر تعیین گردیده است پرسش‌نامه‌ای که در بین کارکنان پخش شد تعداد ۲۰۴پرسش‌نامه قابل استفاده بود و مابقی از تحلیل کنار گذاشته شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استانداردکینگ ۲۰۰۸ برای هوش معنوی،ناهایپت وگوشال۱۹۹۸  برای سرمایه اجتماعی و برای عملکرد سازمانی پاترسون استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی (فراوانی , درصد , نمودار , میانگین و انحراف معیار ، واز روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون آزمون t برای گروه های مستقل , تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون  استفاده شده است یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هوش معنوی با سرمایه اجتماعی  رابطه مثبت و معناداری دارد و بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دارد و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spssاستفاده شده است

کلمات کلیدی : هوش معنوی , سرمایه اجتماعی , عملکرد سازمانی

 

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات تحقیق

چکیده

۱-۱ مقدمه ۱۵

۱-۲ بیان مساله ۱۶

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق . ۱۹

۱-۴مدل تحقیق ۲۰

۱-۵ اهداف تحقیق ۲۱

۱-۶ فرضیه های پژوهش… ۲۲

۱-۶-۱ فرضیه های اصلی ۲۲

۱-۶-۲ فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۷ قلمروتحقیق. ۲۲

۱-۷-۱ قلمروموضوعی. ۲۲

۱-۷-۲ قلمرومکانی. ۲۲

۱-۷-۳ قلمروزمانی. ۲۲

۱-۸ تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها ۲۳

۱-۱۰ خلاصه فصل : ۲۳

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه ۲۵

۲-۲ تعریف هوش ۲۵

۲-۳ مفهوم معنویت ۲۷

۲-۴ تاریخچه هوش معنوی . ۲۷

۲-۵ تعاریف هوش معنوی ۲۹

۲-۶ ابعاد و مولفه های هوش معنوی ۳۱

۲-۷ ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیک و آمرام ۳۲

۲-۸ ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال ۳۲

۲-۹ مولفه های هوش معنوی ۳۳

۲-۱۰ مدل های هوش معنوی ۳۵

۲-۱۱ معنویت و دین در سازمان ۳۸

۲-۱۲ معنویت به مثابه هوش.. ۴۰

۲-۱۳ هوش معنوی در محیط کار ۴۲

۲-۱۴ هم سویی هوش و تجربه معنوی در توانایی حل ۴۴

۲-۱۵ اندازه گیری هوش معنوی ۴۷

۲-۱۶ کاربرد های هوش معنوی ۴۸

۲-۱۷ تعاریف سرمایه اجتماعی ۴۹

۲-۱۸ تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها ۵۵

۲-۱۹ ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهایپ و گوشال ۵۶

۲-۲۰ بعد ساختاری ۵۷

۲-۲۱ بعد شناختی ۵۸

۲-۲۲ دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی ۶۱

۲-۲۳ پیشینه داخلی ۶۳

۲-۲۴ پیشینه خارجی ۶۹

فصل سوم  روش شناسی تحقیق   

  ۳-۱ مقدمه ۷۲

۳-۲ روش تحقیق ۷۲

۳-۳ جامعه آماری ۷۳

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۴

۳-۵ روشهای جمع آوری اطلاعات تحقیق ۷۵

۳-۶ معرفی پرسشنامه ۷۵

۳-۷ روایی ابزار جمع آوری داده ها ۷۶

۳-۸ پایایی ابزار های جمع آوری داده ها ۷۶

۳-۹ شیوه های جمع آوری اطلاعات ۷۷

۳-۱۰ روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۸۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

۴-۱ یافته های توصیفی ۸۲

۴-۲ تحلیل   ۸۳

 ۴-۲-۱- توزیع فراوانی جنسیت نمونه موردمطالعه……………………………….……………………………………………….. ۸۳

۴-۲-۲  توزیع فراوانی سن نمونه موردمطالعه: ۸۳

۴-۲-۳-آزمون اسمیرنوف‌کولموگروف جهت تشخیص نرمال ‌بودن توزیع متغیرها:………………………………………………………۸۴

۴-۳-۳-آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۳-۱- بین هوش معنوی با سرمایه اجتماعی رابطه وجود داشته و بر عملکرد کارکنان گمرک بازرگان تاثیردارد………………۸۴

۴-۳-۲- بین تفکر وجودی با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته و برعملکرد کارکنان گمرک بازرگان تأثیر دارد ……………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۳- بین آگاهی متعالی با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته و برعملکرد کارکنان گمرک بازرگان تأثیر دارد…..۸۶

۴-۳-۳- بین بسط حالت هوشیاری با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته و بر عملکرد کارکنان گمرک بازرگان تأثیر دارد………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۳-۴- بین معنا سازی شخصی با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته و بر عملکرد کارکنان گمرک بازرگان تأثیر دارد……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه ۹۰

۵-۱بحث و بررسی یافته ها ۹۳

۵-۲ محدودیتهای تحقیق ۹۳

۵-۲-۱ محدودیت های در کنترل محقق ۹۳

۵-۲-۲ محدودتهای خارج از کنترل محقق ۹۳

۵-۳ پیشنهاد های تحقیق. ۹۴

۵-۴-۱ پیشنهاد های کاربردی ۹۵

۵-۴-۲ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۹۵

پرسشنامه ۹۶

منابع و ماخذ ۱۰۲

چکیده انگلیسی ۱۰۵

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0