پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف (فروشگاههای زنجیره ای منتخب شهر تهران)

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
250 صفحه
تاریخ انتشار
۳ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
43 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰

 

فهرست مطالب

 

صفحه عنوان
  فصل اول
۲ ۱-۱-مقدمه
۳ ۱-۲-بیان مسئله
۴ ۱-۳-پیشینه تحقیق
۴ ۱-۳-۱-پیشینه داخلی
۴ ۱-۳-۲-پیشینه خارجی
۵ ۱-۴-بیان اهمیت و ضرورت
۶ ۱-۵-اهداف تحقیق
۶ ۱-۵-۱-هدف اصلی
۶ ۱-۵-۲-اهداف فرعی
۷ ۱-۵-۳-هدف کاربردی
۷ ۱-۵-۴-هدف ارمانی
۷ ۱-۶-چهارچوب نظری
۱۵ ۱-۷-مدل تحلیلی تحقیق
۱۶ ۱-۸-فرضیات تحقیق
۱۷ ۱-۹-روش تحقیق
۱۷ ۱-۱۰-جامعه آماری
۱۷ ۱-۱۱-روش نمونه گیری
۱۸ ۱-۱۲-ابزار گرد اوری اطلاعات
۱۸ ۱-۱۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها
۱۸ ۱-۱۴-تعریف واژه ها و مفاهیم
  فصل دوم
  بخش اول
۲۳ ۱-۲-مقدمه
۲۴ ۲-۲-سیر تکاملی رویکردهای بازاریابی
۲۴ ۲-۲-۱- رویکرد معامله ای (سنتی)
۲۴ ۲-۲-۲- رویکرد بازاریابی رابطه مند
۲۵ ۲-۲-۲-۱-استراتژی های بازاریابی رابطه مند
۲۶ ۲-۲-۳- رویکرد بازاریابی مبتنی بر همکاری
۲۷ ۲-۳-ارتباط بازاریابی  رابطه مند و وفاداری مشتریان
۳۳ ۲-۳-۱-وفاداری
۳۴ ۲-۳-۲-اهمیت وفاداری
۳۵ ۲-۳-۴-توسعه وفاداری مشتریان
۳۶ ۲-۳-۵-مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
۳۷ ۲-۴-رضایت مشتری
۴۴ ۲-۵-تعاریف اعتماد
۴۵ ۲-۵-۱-دیدگاه های مختلف به اعتماد
۴۶ ۲-۵-۲-اعتماد در بخش خدمات
۴۶ ۲-۶-ارزش مشتری
۵۲ ۲-۷-ریسک ادراک شده
۵۳ ۲-۷-۱-ابعاد مختلف ریسک
۵۴ ۲-۸-دانش مشتری
۵۸ ۲-۹-هزینه های تعویض
۵۹ ۲-۹-۱-انواع هزینه های تعویض
۶۱ ۲-۱۰-روابط مستمر
۶۳ ۲-۱۱-سهولت در خرید
۶۴ ۲-۱۲-تکرار مصرف
۶۴ ۲-۱۳-قطعیت
۶۵
 

۲-۱۴-ادارک مشتری از کیفیت خدمات

۶۶ ۲-۱۴-۱خدمت
۶۶ ۲-۱۴-۲-کیفیت خدمات
۷۰ ۲-۱۴-۲-۱-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات
۷۱ ۲-۱۴-۲-۲-اندازه گیری کیفیت خدمات
۷۲ بخش دوم:پیشینه تحقیق
  فصل سوم
۸۰ ۳-۱- مقدمه
۸۱ ۳-۲- روش تحقیق
۸۳

۸۳

۳-۲-۱  قلمرو تحقیق

۳-۳جامعه اماری

۸۴ ۳-۴- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه تحقیق
۸۵ ۳-۴-۲-حجم نمونه
۸۸ ۳-۵ -روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
۸۹ ۳-۵-۲- ابزار سنجش
۹۱ ۳-۶-مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
۹۲ ۳-۷- سنجش روایی پرسشنامه
۹۲ ۳-۷-۱-روایی صوری
۹۳ ۳-۷-۲-روایی سازه
۹۳ ۳-۷-۳-روایی همگرا
۹۴ ۳-۷-۴-روایی محتوا
۹۶ ۳-۸ سنجش پایایی پرسشنامه
۹۸ ۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده ها
۹۹ ۳-۹-۱-روش مدل معادلات ساختاری
۱۰۰ ۳-۲-۹-نرم افزار لیزرل
۱۰۱ ۳-۹-۳–مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی
  فصل چهارم
۱۰۳ مقدمه
۱۰۴ ۴-۱  بخش اول : آمار توصیفی
۱۰۴ ۴-۱-۱ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
۱۰۴ ۴-۱-۱-۱متغیر جنسیت
۱۰۵ ۴-۱-۱-۲ متغیر وضعیت تأهل
۱۰۵ ۴-۱-۱-۳ متغیر سن
۱۰۷ ۴-۱-۱-۴ متغیر سطح تحصیلات
۱۰۸ ۴-۱-۱-۴ متغیر شغل
۱۰۹ ۴-۱-۱-۶ بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره
  بخش دوم: آمار استنباطی
۱۱۲ ۴-۲ اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری
۱۶۴ ۴-۲-۲ مدل ساختاری(مدل تحلیل مسیر)کل
  فصل پنجم
۱۹۷ مقدمه
۱۹۷ ۵-۱- یافته‌های توصیفی تحقیق
۱۹۷ ۵-۱-۱- ویژگیهای جمعیت شناختی  پاسخگویان
۱۹۸ ۵-۲-  نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش و تفسیر آنها
۲۱۶ ۵-۳- پیشنهادات
۲۱۶ ۵-۳- ۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
۲۱۸ ۵-۳- ۲- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
۲۱۸ ۵-۳- ۳- پیشنهادات برای مدیران
۲۲۰ منابع
۲۲۵ پیوست ها
۲۲۶ پیوست الف:پرسشنامه جهت سنجش اعتبار محتوا
۲۳۱

 

پیوست ب:پرسشنامه پژوهش

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحه عنوان
۳۳ ۲-۱- تعاریف وفاداری
۴۳ ۲-۲-جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر
۴۴ ۲-۳-تعارف اعتماد
۷۷ ۲-۴خلاصه پیشینه تحقیق
۸۷ ۳-۱تعیین حجم نمونه
۹۰ ۳-۲ شاخصها ومنابع پرسشنامه
۹۵                                                           مورد قبول ارزیابان  CVR           ۳-۳حداقل
۹۵ ۳- ۴نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بدست آمده برای سوالات پرسش نامه
۹۷ ۳- ۵آزمون آلفای کلی کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
۹۸ ۳- ۶ضرایب هر یک از سازه ها با کل آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه مشتریان
۱۰۶ ۴-۱درصد فراوانی متغیر سن
۱۰۷ ۴-۲ درصد فراوانی متغیرتحصیلات
۱۰۸ ۴-۳ درصد فراوانی متغیر شغل
۱۰۹ ۴-۴ آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های تحقیق
۱۱۰ ۴-۵ آماره های توصیفی درباره هر یک از متغیر های تحقیق
۱۱۱ ۴-۶ بررسی کفایت نمونه
۱۱۶ ۴-۷  تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری
۱۱۹ ۴-۸ نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای تکرار مصرف و سهولت در خرید
۱۲۱ ۴-۹ شاخصهای برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای تکرارمصرف و سهولت در خرید
۱۲۳ ۴-۱۰ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای رضایت مشتری و روابط مستمر
۱۲۶ ۴-۱۱ نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای رضایت مشتری و روابط مستمر
۱۲۷ ۴-۱۲ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغیر کیفیت خدمات
۱۲۹ ۴-۱۳تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری

متغیرهای ارزش عملکردی و ارزش عاطفی

۱۳۲ ۴-۱۴ نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای ارزش عملکردی و ارزش عاطفی
۱۳۳ ۴-۱۵ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای ارزش عملکردی و عاطفی
۱۳۶ ۴-۱۶ نتایج مدل اندازه گیری  متغیرهای ارزش اجتماعی و ارزش مالی
۱۳۷           ۴-۱۷  شاخصهای برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای ارزش اجتماعی ومالی
۱۳۹ ۴-۱۸ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای کیفیت و اعتماد
۱۴۲ ۴-۱۹ نتایج مدل اندازه گیری  متغیرهای کیفیت و اعتماد
۱۴۳ ۴-۲۰ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغییرهای کیفیت و اعتماد
۱۴۶ ۴-۲۱ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای هزینه تعویض و وفاداری
۱۴۹ ۴-۲۲ نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای هزینه تعویض و وفاداری
۱۵۰ ۴-۲۳ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغییرهای هزینه تعویض و وفاداری
۱۵۳ ۴-۲۴ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای ریسک ادراک شده
۱۵۶ ۴-۲۵ نتایج مدل اندازه گیری متغییر ریسک ادراک شده
۱۵۷ ۴-۲۶ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای ریسک سلامتی و عملکردی
۱۶۰ ۴-۲۷ نتایج مدل اندازه گیری متغیرهای قطعیت و دانش عینی
۱۶۱ ۴-۲۸ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری متغیرهای قطعیت و دانش عینی
۱۶۲ ۴-۲۹ بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده
۱۶۲ ۴-۳۰ بررسی پایایی مقیاس های مورد استفاده با استفاده از پایایی ترکیبی
۱۷۳ ۴-۳۱  ضرایب مسیر اثرات کل سازه ها و معنی داری پارامتر های برآورد شده
۱۸۷ ۴-۳۲  شاخص برازندگی مدل ساختاری
۱۸۸ ۴-۳۳ جدول توافقی بین متغییر های تحقیق با جنسیت، سن، شغل، تحصیلات و تاهل
۲۱۵ ۵-۱-فرضیه های تحقیق در یک نگاه

مقدمه

امروزه با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمانها به این واقعیت پی برده اند که بشر مانند گذشته بایک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را داشته و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار خرید مبارزه می کنند. در دوره حاضر متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیداکرده و رشد دادن مشتری و ارتباط مؤثر با وی باعث شده  که مشتریان یک سازمان داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار آن باشند لذا مشتریانی که احساس تعلق خاطر پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمانها سرمایه به شمار می روند بنابراین شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان برای بنگاه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و مشتری به عنوان عامل کلیدی و محوری در بقای سازمان ایفای نقش می کند زیرا نتایج تحقیق بسیاری از محققان نشان داده که ۵درصد کاهش در تعداد مشتریان باعث از دست رفتن ۸۵درصد سود و همچنین ۵درصد افزایش در نگهداری مشتریان موجود موجب افزایش ۳۵ تا ۱۲۵درصد، سود می شود بنابراین امروزه هدف از مدیریت بازاریابی تقاضا سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست . هر چند در گامهای نخستین رضایتمندی معیار خوبی برای اندازه گیری وفاداری است ولی باید از شاخصهای دیگری نیز که بر روی رضایت و وفاداری، و همچنین رابطه رضایت با وفاداری نیز یاری گرفت.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

متن

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
blank
بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف (فروشگاههای زنجیره ای منتخب شهر تهران)

تومان۱۵.۰۰۰