پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
140 صفحه
تاریخ انتشار
16 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
13 بازدید
تومان۱۴.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان چايپاره از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه شهرستان چايپاره می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد. شیوه نمونه گیری قشربندی است که نمونه ها از رشته های عمومی، انسانی، تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل ( میزان رضایت از خود، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت. یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد.  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت. یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها، قوی تر می شود. بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت. بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند.

 

کلید واژه ها :

جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی، تایید دیگران، رضایت از خود، هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت ملی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………….          1

فصل اول : طرح تحقیق          

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..          3

2-1 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………          3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………          4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..          4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..          5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………..          5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..          5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………          5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..          8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….          10

8-1 تعاریف مربوط به هویت……………………………………………………………………………………………..          11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….          14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..          16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..          17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..          17

2-2-2 پارسونز …………………………………………………………………………………………………………………          18

3-2-2 ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………..          20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….          22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….          23

6-2-2 مید ……………………………………………………………………………………………………………………….          24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………          26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….          27

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..          30

4-2 پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..          31

5-2 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….          31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….          32

فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..          34

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………          35

2-3 نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………          35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..          35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………          35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..          38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………………….          42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………          43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………          43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………          45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ……………………………………………………………………….          46

7-3 اعتبار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..          47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..          47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………          48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………          48

2-9-3 شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….          49

10-3 واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………          50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..          50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..          50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..          51

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….          52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..          52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………          52

عنوان                                                                                                               صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ………………………………………………..          53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………….          53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………          54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………          54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده………………………………………          55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….          57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….          58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………          59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ………………………………………………………………          60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………          61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ………………………………………………………………….          62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………          63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….          64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..          65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق……………………………………………………………………..          66

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….          67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….          67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان …………………     67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ……………………   68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان………………          68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان …………………….   69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»….          69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» …………. 70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..       70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ……………          71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ……………………   71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ………………………..          71

عنوان                                                                                                                صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»………………….  72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»…………………………..  72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»……………………………     73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ……………………………..     73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………….    74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………    74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ………………        74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» …………………..    75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….         75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» …………………….   76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»……..   76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….     77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..     77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»………….      78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….          78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….          78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………       80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی…………………………………………………………………………………..          82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….          84

4-5  تحليل مسير……………………………………………………………………………………………………………….          86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………….          92

1-6 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….          93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….          94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….          99

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………          102

پیوست

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0