پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی مقایسه ای سلامت روحی در خانواده‌های معتادان به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
110 صفحه
تاریخ انتشار
۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
50 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰

بررسی مقایسه ای سلامت روحی در خانواده‌های معتادان به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه                                                                               ۲        

۱-۲- بیان مساله                                                                          ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                 ۶

۱-۴- اهداف تحقیق                                                                      ۸

۱-۴-۱- هدف کلی                                                                      ۸

۱-۴-۲- اهداف جزئی                                                                   ۸

۱-۵- سوالات تحقیق                                                                    ۹

۱-۶- فرضیه های تحقیق                                                                ۱۰

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها                                             ۱۱

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی                                                                 ۱۱

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی                                                               ۱۲

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

۲-۱- مقدمه                                                                               ۱۵

۲-۲- پیشینه ی نظری                                                                    ۱۵

۲-۲-۱-  ارزش ها                                                                       ۱۵

۲-۲-۱-۱- دیدگاه پارسونز                                                             ۱۶

۲-۲-۱-۲- ماهیت ارزش ها                                                            ۲۱

۲-۲-۱-۳- چارچوب کلی بررسی ارزش ها                                         ۲۹

۲-۲-۱-۴- شرایط تحقیق ارزش ها                                                    ۳۲

۲-۲-۱-۵- منابع ارزش ها                                                              ۳۴

۲-۲-۱-۶- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی                            ۳۵

۲-۲-۱-۷- نظام های ارزشی                                                           ۳۶

۲-۲-۱-۸-   پیشینه ی ارزشها                                                         ۳۷

۲-۲-۱-۹- پیامدهای ارزش ها                                                         ۳۸

۲-۲-۲- خانواده                                                                          ۳۹

۲-۲-۲-۱- ابعاد کارکرد خانواده                                                      ۴۰

۲-۲-۲-۲- نظریات مربوط به خانواده                                                 ۴۳

۲-۲-۳- اعتیاد                                                                            ۴۶

۲-۲-۳-۱- جامعه شناسی مصرف مواد مخدر                                       ۴۷

۲-۲-۳-۲- عوامل زمینه ای خطر ساز برای مصرف مواد مخدر                   ۴۸

۲-۲-۳-۳- نظریه های مصرف مواد مخدر                                           ۴۹

۲-۲-۳-۴- ویژگی های مصرف کنندگان مواد                                       ۵۲

۲-۳- پژوهش های انجام شده                                                          ۵۳

۲-۳-۱-پژوهش خارجی                                                                 ۵۳

۲-۳-۲- پژوهش های داخلی                                                           ۵۴

۲-۴- جمع بندی                                                                          ۵۶

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه                                                                               ۶۰

۳-۲- روش تحقیق                                                                       ۶۰

۳-۳- جامعه آماری                                                                       ۶۱

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری                                                       ۶۱

۳-۵- ابزار پژوهش                                                                       ۶۱

۳-۶- روش انجام کار                                                                    ۶۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۶۳

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه                                                                               ۶۵

۴-۲- آمار توصیفی جمعیت شناختی                                                  ۶۶

۴-۳- آمار استنباطی                                                                      ۷۴

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه                                                                               ۸۶

۵-۲- نتیجه گیری                                                                         ۸۶

۵-۳- بحث                                                                                ۹۲

۵-۴- محدودیت های پژوهش                                                          ۹۲

۵-۵- پیشنهادها                                                                           ۹۳

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی                                                          ۹۳

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی                                                          ۹۴

منابع فارسی                                                                                ۹۵

منابع لاتین                                                                                  ۱۰۱

پیوست                                                                                    

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان خوی انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان خوی بود. از بین جامعه آماری ذکر شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۰خانواده (۷۵ خانواده دارای عضو معتاد و ۷۵ خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارزش های شوارتز بود. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشند: بین ارزش های سلامت روحی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت معناداری وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین هم‌نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۱۱۱ ۰ α=). بین لذت‌گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۳ ۰ α=). بین موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۲ ۰ α=). بین جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام ارزش های مورد مطالعه مقدار میانگین زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.

کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی

 

 فصل اول

طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

در خلال چند دهه‌‌ی گذشته، روان‌شناسان، تحت تأثیر مطالعات انسان‌شناختی کلاکهون[۱] (۱۹۷۶)، رغبت‌های رو به افزایشی را برای تحلیل تعیین‏کننده‏های فرهنگی‏ رفتار، از خود نشان داده‏اند. با گشوده شدن این دریچه‏ برای مطالعه‌ی انسان، پژوهش‌گران برای پاسخ‌گویی‏ به مجموعه‌ی مسایلی که در پیش رو داشته‏اند، به مطالعه‌ی ارزش‌ها به منزله‌‌ی اصلی‏ترین شاخص‌های فرهنگ روی‏ آورده‏اند. ارزش‌های انسانی به عنوان تجسم‌های شناختی از هدف‌های‏ خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته‏اند، درجه‏ اهمیت آن‌ها به منزله‌‌ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه‌ها متفاوت‌اند، بر این اساس، افراد آن‌ها را به گونه‌‌ی سلسله مراتبی رتبه‏بندی می‏کنند‌ (دلخموش، ۱۳۸۶).

ارزش‏ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگر چه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته‏اند، اما به‌تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آن‌ها می‏دانند و از دیدگاه‏های گوناگون به آن‌ها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفهومی‏اند که زندگی آدمی از آن‌ها معنی می‏گیرد و آن‌ها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏ها می باشند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایش‌های جمعی، همه‏ سازمان‌ها، الگوها، نشانه‏های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش‏های جمعی قرار دارد و فقط پس از فهم این ارزش‏هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهند بود. با توجه به اهمیت ارزش‏ها در جهان امروز شناخت آن‌ها از مسائل اصلی عصر حاضر است (سفیری و شریفی، ۱۳۸۴).

بدون شک خانواده، مهم‌ترین و بنیادی ترین نقش را در شکل گیری ارزش‌ها، افکار، عقاید، نگرش ها، رفتار، شخصیت و نحوه ی زندگی و عملکرد هر فرد دارد. اولین و مهم‌ترین آموزش‌هایی که به هر یک از افراد بشر در طول تاریخ داده شده است در درون خانواده شکل گرفته است. پدر و مادر به عنوان اولین آموزگاران بشریت، منش ها و اخلاق را به کودک آموخته اند و شخصیت او را تا حد زیادی شکل داده اند. افرادی که در کودکی از مهر و محبت خانواده برخوردار بوده اند، تحت حمایت خانواده توانسته اند به یک جهان‌بینی دقیق و صحیح دست یابند و مراحل پیشرفت را طی کرده، باعث ترقی جامعه‌ی خویش شوند و بالعکس افرادی که از این نعمت محروم بوده‌اند با معضلات و مشکلات فراوانی روبه رو شده‌اند (حسینی زاده مهدوی، ۱۳۸۵).

………..

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

متن

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
blank
بررسی مقایسه ای سلامت روحی در خانواده‌های معتادان به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

تومان۲۰.۰۰۰