پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
131 صفحه
تاریخ انتشار
۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
77 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

 

واژگان کلیدی                                                                                                      

تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتاری.

 

چکیده                                                                                                                            ۱

فصل اول ـ کلیات تحقیق                                                                                                   ۲

۱ ـ ۱                 مقدمه                                                                                                     ۲

۱ ـ ۲                 بیان موضوع تحقیق                                                                                    ۴

۱ ـ ۳                 طرح مسأله ی تحقیق                                                                                 ۴

۱ ـ ۴                 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                            ۵

۱ ـ ۵                 اهداف تحقیق                                                                                           ۶

۱ ـ ۶                 سؤالات تحقیق                                                                                         ۷

۱ ـ ۷                 تعریف عملیاتی واژه ها                                                                               ۷

۱ ـ ۸                روش کلی تحقیق                                                                                      ۹

۱ ـ ۹                قلمرو تحقیق                                                                                            ۹

۱ ـ ۱۰           ساختار تحقیق                                                                                              ۹

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق                                                                             ۱۱

۲ ـ ۱                پیشگفتار                                                                                                ۱۱

۲ ـ ۲                 مبانی و مفاهیم نظری                                                                                  ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۱            اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )                                                         ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۲            اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                                                             ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۳            تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری                                                              ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۴            مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری                                            ۱۵

۲ ـ ۲ ـ ۵            نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                                                 ۱۶

۲ ـ ۲ ـ ۶            طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                                                         ۱۹

۲ ـ ۲ ـ ۷            اطلاعات غیر حسابداری                                                                              ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۸            تئوری اقتصادی اطلاعات                                                                             ۲۲

۲ ـ ۲ ـ ۹            موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                         ۲۲

۲ ـ ۲ ـ ۱۰          موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت                  ۲۶

۲ ـ ۲ ـ ۱۱          موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت                         ۳۰

۲ ـ ۲ ـ ۱۲          موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                     ۳۳

۲ ـ ۳                 پیشینه تحقیق                                                                                            ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۱            مرور تحقیقات داخلی                                                                                 ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۲            مرور تحقیقات خارجی                                                                               ۴۰

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق                                                                                 ۵۱

۳ ـ ۱                 پیشگفتار                                                                                                 ۵۱

۳ ـ ۲                 روش کلی تحقیق                                                                                      ۵۲

۳ ـ ۳                 تعریف جامعه ی آماری                                                                               ۵۲

۳ ـ ۴                 تعریف نمونه و کفایت آن                                                                            ۵۲

۳ ـ ۵                 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب                                                                  ۵۳

۳ ـ ۶                 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد                                                           ۵۳

۳ ـ ۷                 ابزار تحقیق و کاربرد                                                                                  ۵۴

۳ ـ ۸                 پایایی و روایی پرسش نامه                                                                          ۵۴

۳ ـ ۸ ـ ۱            روایی پرسش نامه                                                                                      ۵۵

۳ ـ ۸ ـ ۲            پایایی پرسش نامه                                                                                      ۵۶

۳ ـ ۹                 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                                           ۵۷

۳ ـ ۹ ـ ۱            روش های آماری                                                                                      ۵۷

۳ ـ ۹ ـ ۲            سایر روش ها                                                                                           ۵۸

۳ ـ ۹ ـ ۳            مدل تحقیق                                                                                              ۶۴

۳ ـ ۹ ـ ۴            نرم افزارهای مورد استفاده                                                                           ۶۴

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق                                                                                            ۶۵

۴ ـ ۱                 پیشگفتار                                                                                                 ۶۵

۴ ـ ۲                 توصیف جامعه آماری                                                                                 ۶۶

۴ ـ ۲ ـ ۱            توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه                                                  ۶۶

۴ ـ ۳                 توصیف یافته ها                                                                                        ۶۹

۴ ـ ۴                 تحلیل هم خوانی نظرات                                                                             ۷۰

۴ ـ ۴ ـ ۱            تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف                                        ۷۰

۴ ـ ۴ ـ ۲            تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت                                 ۷۲

۴ ـ ۵                 تحلیل عوامل                                                                                            ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱            سنجش تأثیر عوامل                                                                                    ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱      سنجش تأثیر عوامل فنی                                                                              ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲      سنجش تأثیر عوامل رفتاری                                                                          ۷۵

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۳      سنجش تأثیر عوامل فرهنگی                                                                         ۷۶

۴ ـ ۵ ـ ۲            رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP                                      ۷۷

۴ ـ ۵ ـ ۳            رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP                                       ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۱      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی                                                   ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۲      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری                                               ۸۴

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۳      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی                                              ۸۵

۴ ـ ۵ ـ ۴            جمع بندی ساختار سلسله مراتبی                                                                   ۸۷

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                       ۸۹

۵ ـ ۱                 پیشگفتار                                                                                                 ۸۹

۵ ـ ۲                 پاسخ به سؤالات پژوهش                                                                            ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۱            پاسخ به سؤال فرعی اول                                                                             ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۲            پاسخ به سؤال فرعی دوم                                                                             ۹۱

۵ ـ ۲ ـ ۳            پاسخ به سؤال فرعی سوم                                                                            ۹۱

۵ ـ ۲ ـ ۴            پاسخ به سؤال فرعی چهارم                                                                          ۹۲

۵ ـ ۲ ـ ۵            پاسخ به سؤال فرعی پنجم                                                                           ۹۳

۵ ـ ۲ ـ ۶            پاسخ به سؤال اصلی تحقیق                                                                         ۹۴

۵ ـ ۳                 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه                                                                      ۹۵

۵ ـ ۴                 نتیجه گیری                                                                                              ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۱            نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی                                                        ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۲            موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران                        ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۳            نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات                                                         ۹۷

۵ ـ ۵                 پیشنهادات                                                                                               ۹۸

۵ ـ ۵ ـ ۱            پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق                                                        ۹۸

۵ ـ ۵ ـ ۲            پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                      ۹۹

۵ ـ ۶                 محدودیت های تحقیق                                                                                ۱۰۰

فهرست منابع                                                                                                                   ۱۰۱

پیوست ها                                                                                                                        ۱۰۶

پرسش نامه                                                                                                                      ۱۰۷

چکیده انگلیسی                                                                                                                ۱۱۳

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0