پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
130 صفحه
تاریخ انتشار
۸ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
67 بازدید
تومان۲۵.۰۰۰
خرید این محصول

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                               ۱

فصل اول ـ کلیات تحقیق                                                                                                      ۲

۱ ـ ۱                  مقدمه                                                                                                        ۲

۱ ـ ۲                  بیان موضوع تحقیق                                                                                       ۴

۱ ـ ۳                 طرح مسأله ی تحقیق                                                                                 ۴

۱ ـ ۴                  ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                             ۵

۱ ـ ۵                  اهداف تحقیق                                                                                              ۶

۱ ـ ۶                  سؤالات تحقیق                                                                                            ۷

۱ ـ ۷                  تعریف عملیاتی واژه ها                                                                                 ۷

۱ ـ ۸                روش کلی تحقیق                                                                                         ۹

۱ ـ ۹                قلمرو تحقیق                                                                                               ۹

۱ ـ ۱۰           ساختار تحقیق                                                                                                 ۹

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق                                                                                ۱۱

۲ ـ ۱                    پیشگفتار                                                                                                   ۱۱

۲ ـ ۲                  مبانی و مفاهیم نظری                                                                                     ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۱              اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )                                                        ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۲           اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                                                                ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۳              تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری                                                                ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۴              مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری                                               ۱۵

۲ ـ ۲ ـ ۵              نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                                                    ۱۶

۲ ـ ۲ ـ ۶              طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                                                            ۱۹

۲ ـ ۲ ـ ۷              اطلاعات غیر حسابداری                                                                               ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۸           تئوری اقتصادی اطلاعات                                                                               ۲۲

۲ ـ ۲ ـ ۹           موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                            ۲۲

۲ ـ ۲ ـ ۱۰            موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت                      ۲۶

۲ ـ ۲ ـ ۱۱            موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت                         ۳۰

۲ ـ ۲ ـ ۱۲            موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                       ۳۳

۲ ـ ۳                  پیشینه تحقیق                                                                                              ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۱              مرور تحقیقات داخلی                                                                                    ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۲           مرور تحقیقات خارجی                                                                                  ۴۰

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق                                                                                    ۵۱

۳ ـ ۱                  پیشگفتار                                                                                                    ۵۱

۳ ـ ۲                  روش کلی تحقیق                                                                                         ۵۲

۳ ـ ۳                  تعریف جامعه ی آماری                                                                                 ۵۲

۳ ـ ۴                  تعریف نمونه و کفایت آن                                                                              ۵۲

۳ ـ ۵                  روش نمونه گیری و دلیل انتخاب                                                                     ۵۳

۳ ـ ۶                  روش های گرد آوری داده ها و کاربرد                                                              ۵۳

۳ ـ ۷                  ابزار تحقیق و کاربرد                                                                                     ۵۴

۳ ـ ۸                  پایایی و روایی پرسش نامه                                                                             ۵۴

۳ ـ ۸ ـ ۱              روایی پرسش نامه                                                                                        ۵۵

۳ ـ ۸ ـ ۲              پایایی پرسش نامه                                                                                        ۵۶

۳ ـ ۹                  روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                                             ۵۷

۳ ـ ۹ ـ ۱              روش های آماری                                                                                         ۵۷

۳ ـ ۹ ـ ۲              سایر روش ها                                                                                             ۵۸

۳ ـ ۹ ـ ۳              مدل تحقیق                                                                                                 ۶۴

۳ ـ ۹ ـ ۴              نرم افزارهای مورد استفاده                                                                              ۶۴

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق                                                                                              ۶۵

۴ ـ ۱                  پیشگفتار                                                                                                    ۶۵

۴ ـ ۲                  توصیف جامعه آماری                                                                                    ۶۶

۴ ـ ۲ ـ ۱              توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه                                                    ۶۶

۴ ـ ۳                  توصیف یافته ها                                                                                           ۶۹

۴ ـ ۴                  تحلیل هم خوانی نظرات                                                                                ۷۰

۴ ـ ۴ ـ ۱              تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف                                           ۷۰

۴ ـ ۴ ـ ۲              تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت                                    ۷۲

۴ ـ ۵                  تحلیل عوامل                                                                                               ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱              سنجش تأثیر عوامل                                                                                   ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱       سنجش تأثیر عوامل فنی                                                                              ۷۴

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲       سنجش تأثیر عوامل رفتاری                                                                         ۷۵

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۳       سنجش تأثیر عوامل فرهنگی                                                                         ۷۶

۴ ـ ۵ ـ ۲              رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP                                      ۷۷

۴ ـ ۵ ـ ۳              رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP                                       ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۱       رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی                                                   ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۲       رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری                                               ۸۴

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۳       رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی                                              ۸۵

۴ ـ ۵ ـ ۴              جمع بندی ساختار سلسله مراتبی                                                                  ۸۷

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                          ۸۹

۵ ـ ۱                  پیشگفتار                                                                                                    ۸۹

۵ ـ ۲                  پاسخ به سؤالات پژوهش                                                                               ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۱              پاسخ به سؤال فرعی اول                                                                                ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۲              پاسخ به سؤال فرعی دوم                                                                                ۹۱

۵ ـ ۲ ـ ۳              پاسخ به سؤال فرعی سوم                                                                               ۹۱

۵ ـ ۲ ـ ۴              پاسخ به سؤال فرعی چهارم                                                                            ۹۲

۵ ـ ۲ ـ ۵              پاسخ به سؤال فرعی پنجم                                                                              ۹۳

۵ ـ ۲ ـ ۶              پاسخ به سؤال اصلی تحقیق                                                                            ۹۴

۵ ـ ۳                  مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه                                                                        ۹۵

۵ ـ ۴                  نتیجه گیری                                                                                                 ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۱              نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی                                                          ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۲              موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران                           ۹۶

۵ ـ ۴ ـ ۳              نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات                                                            ۹۷

۵ ـ ۵                  پیشنهادات                                                                                                 ۹۸

۵ ـ ۵ ـ ۱              پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق                                                           ۹۸

۵ ـ ۵ ـ ۲              پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                            ۹۹

۵ ـ ۶                  محدودیت های تحقیق                                                                                  ۱۰۰

فهرست منابع                                                                                                                      ۱۰۱

پیوست ها                                                                                                                          ۱۰۶

پرسش نامه                                                                                                                         ۱۰۷

چکیده انگلیسی                                                                                                                   ۱۱۳

 

چکیده

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

 

واژگان کلیدی                                                                                                                      

تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتاری.

 

۱ ـ ۱   مقدمه

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، ۱۳۹۰). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، ۱۳۸۵).

به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

 

 

تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0