پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
204 صفحه
تاریخ انتشار
۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
60 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده :

 

یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است. برگزاری انتخابات بر عهده قدرت اجرایی کشورها است که به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد. به منظور رفع این ایراد وتضمین سلامت انتخابات، تأسیس حقوقی نظارت بنیان نهاده شده است.هدف کلی از نظارت این است حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم ومشروعیت واصالت انتخابات وحسن اجرای قوانین و مقررات ،جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم انتخاباتی، ایجاد ثبات سیاسی ، مدیریت کارآمد و مؤثر، بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات، کمک مؤثر به حل تعارضات و اختلافات را تضمین نماید. در  جمهوری اسلامی ایران  این وظیفه  خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است .  قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دراصل ۹۹ به آن پرداخته است. در اصطلاح به دو نوع نظارت اشاره شده است ۱- نظارت استصوابی ۲- نظارت استلاعی.  نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید صلاحیت کاندیداها می‌گردد. شورای نگهبان مسئول وناظر بر اجرای انتخابات و ناظر عمل هیأت اجرایی به جهت استناد قانون است و درصورت تخلف، شورای نگهبان موظف است با استناد به قوانین کشور رأی نهائی را صادر کند ، نه اینکه به جهت اجتهاد یا برداشت شخصی ، افرادی را فاقد صلاحیت بداند. قانونمند بودن نطارت می‌تواند به معنای تفکیک کامل حدود نظارت و اجرا و فراهم شدن زمینه مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد امنیت قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشد.

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱

الف:بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. ۱

ب: علت و انگیزه انتخاب موضوع ………………………………………………………………….. ۲

پ: ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… ۳

ت: فرضیه…………………………………………………………………………………………………. ۳

ث:سوالات اصلی و فرعی……………………………………………………………………………… ۴

ح – ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵

خ:هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۵

ج:روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۶

چ: پیشینه‌پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۶

ع:سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………. ۶

د:مشکلات پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۷

بخش اول : مبانی نظری وشاخص های نظارت بر انتخابات…………………………………….. ۸

فصل اول : مفاهیم کلی وتعریف نظارت بر انتخابات…………………………………………….. ۹

مبحث اول :مفاهیم کلی ……………………………………………………………………………….. ۹

مبحث دوم: تعریف نظارت و انواع آن…………………………………………………………….. ۱۰

مبحث سوم: ضرورت وجود نظارت……………………………………………………………….. ۱۲

مبحث چهارم : اهداف نظارت ……………………………………………………………………… ۱۶

فصل دوم : مبانی نظری نظارت بر انتخابات………………………………………………………. ۱۸

مبحث اول : مبانی جامعه شناختی نظارت………………………………………………………… ۱۸

مبحث دوم آسیب های تهدید کننده انتخابات …………………………………………………… ۲۴

بند اول : آفات فرهنگی ……………………………………………………………………………… ۲۴

بند دوم: آفات سیاسی ………………………………………………………………………………… ۲۴

بند سوم: آفات اجتماعی …………………………………………………………………………….. ۲۵

بندچهارم : آفات اخلاقی …………………………………………………………………………….. ۲۵

بند پنجم : آفات اقتصادی …………………………………………………………………………… ۲۶

مبحث سوم: اصول حاکم بر انتخابات……………………………………………………………… ۲۶

بند اول: اصل آزادی سیاسی ………………………………………………………………………… ۲۷

بنددوم: عدالت سیاسی…………………………………………………………………………………… ۲۷

بند سوم: اصل حاکمیت قانون……………………………………………………………………….. ۲۹

فصل دوم: اصول  قواعد نظارت بر انتخابات ……………………………………………………. ۳۲

مبحث اول: اصل کارآمدی ………………………………………………………………………….. ۳۲

مبحث دوم: اصل منصفانه بودن انتخابات…………………………………………………………. ۳۳

مبحث سوم:اصل شفافیت در انتخابات…………………………………………………………….. ۳۳

مبحث چهارم :اصل تخصص و حرفه‌ای بودن…………………………………………………… ۳۴

مبحث پنجم: اصل عدم عضویت و عدم مداخله مدیریت انتخابات در امور احزاب………. ۳۴

بخش دوم : ساختار مدیریت نظارت بر انتخابات………………………………………………… ۳۶

فصل اول : ساختار مدیریت اجرایی……………………………………………………………….. ۳۷

مبحث اول : اصول حاکم برمدیریت انتخابات …………………………………………………… ۳۷

مبحث دوم : وزارت کشور و نحوه بازرسی بر انتخابات……………………………………….. ۴۱

مبحث سوم : ساختار مدیریت اجرایی و بازرسی………………………………………………… ۴۴

مبحث چهارم: وظایف و نحوه تشکیل هیأتهای بازرسی توسط وزارت کشور……………… ۴۷

بنداول:هیأت بازرسی مرکزی انتخابات…………………………………………………………….. ۴۷

بنددوم : هیأت بازرسی استان………………………………………………………………………… ۴۸

بند سوم: هیأت بازرسی شهرستان………………………………………………………………….. ۵۰

بند چهارم: بازرسان شعب اخذ رأی……………………………………………………………….. ۵۲

بند پنجم: سایرموارد ………………………………………………………………………………….. ۵۳

بند ششم : عوامل اجرایی…………………………………………………………………………….. ۵۴

بند هفتم: انواع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………….. ۵۶

بند هشتم: انتخابات؛ تنگناها و محدویت ها………………………………………………………. ۵۸

فصل دوم: ساختار مدیریت نظارت شورای نگهبان……………………………………………… ۶۶

مبحث اول: شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان ……………………………………. ۶۶

مبحث دوم: نهادهای مدیریت نظارت بر انتخابات………………………………………………. ۶۷

الف: در تعیین عوامل و تشکیلات نظارت………………………………………………………… ۶۷

ب: درنحوه داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت نامزدها…………………………………………….. ۶۷

مبحث سوم : نظارت بر مراحل مختلف انتخابات……………………………………………….. ۸۳

بند اول – نظارت در امر تبلیغات…………………………………………………………………… ۸۴

بند دوم: مرحله اخذ رأی…………………………………………………………………………….. ۸۵

بند سوم:در توقف و ابطال انتخابات……………………………………………………………….. ۸۸

بند چهارم: شکایات ورسیدگی به آنها……………………………………………………………… ۸۹

بخش سوم : تحلیل نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف……………………. ۹۳

فصل اول : بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون ماهیت نظارت بر انتخابات  در ایران……. ۹۴

مبحث اول : ایراد به بکارگیری دو واژه استصواب و استطلاع………………………………. ۱۰۰

مبحث دوم : ایراد به استعمال دو واژه استصواب و استطلاع در بحث انتخابات…………. ۱۱۲

مبحث سوم : نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و  همه پرسی از دیدگاه قانون……. ۱۱۵

فصل دوم : مراحل مختلف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف…………………… ۱۱۹

مبحث اول : تشکیلات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری………………………………. ۱۱۹

اول: هیأت مرکزی نظارت………………………………………………………………………….. ۱۱۹

دوم:هیأت نظارت شهرستان و ناظران شعب…………………………………………………….. ۱۲۰

سوم : هیأت اجرایی…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

مبحث دوم:در شرایط انتخاب شوندگان و اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت آن ها.. ۱۲۴

بند اول: شرایط انتخاب شوندگان…………………………………………………………………. ۱۲۵

بند دوم: در اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان……………………………….. ۱۳۶

الف : در اعلام داوطلبی ……………………………………………………………………………. ۱۳۶

ب: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان………………………………………………………………. ۱۳۷

بند سوم : نظارت بر جریان انتخابات…………………………………………………………….. ۱۳۹

اول: در امر تبلیغات …………………………………………………………………………………. ۱۳۹

دوم: در مرحله اخذ رأی …………………………………………………………………………… ۱۳۹

سوم: در توقف یا ابطال انتخابات………………………………………………………………….. ۱۴۱

چهارم: در رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………… ۱۴۲

پنجم : در اعلام نتیجه وصدور اعتبار نامه……………………………………………………….. ۱۴۳

مبحث سوم: نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیدگاه قانون ۱۴۵

بند اول : مرحله سنجش مساعد بودن محیط برای انجام انتخابات………………………….. ۱۴۶

بند دوم: کلیات وتشکیلات نظارت ………………………………………………………………. ۱۴۷

الف: کلیات……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

ب: تشکیلات نظارت……………………………………………………………………………….. ۱۴۸

اول: هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ………………………………………. ۱۴۸

دوم : هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات………………………………………. ۱۵۰

سوم: ناظرین شعب ثبت نام و اخذ رأی ………………………………………………………… ۱۵۵

چهارم : وظایف واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات……………………………………….. ۱۵۶

پنجم : وظایف بازرسان ویژه ……………………………………………………………………… ۱۵۶

بندسوم : در تشکیل هیأت اجرایی………………………………………………………………… ۱۵۷

بند چهارم : شرایط انتخاب شوندگان و محرومان از انتخابات………………………………. ۱۶۰

اول : شرایط انتخاب شوندگان…………………………………………………………………….. ۱۶۰

دوم : محرومان از انتخابات………………………………………………………………………… ۱۶۱

بند پنجم: در اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان……………………………… ۱۶۵

الف: اعلام داوطلبی………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

ب: رسیدگی به صلاحییت داوطلبان……………………………………………………………… ۱۶۶

بندششم: نظارت بر جریان انتخابات……………………………………………………………… ۱۷۱

.الف: در مرحله اخذ رأی…………………………………………………………………………… ۱۷۱

ب: در توقیف یا ابطال انتخابات…………………………………………………………………… ۱۷۲

بندهفتم : در رسیدگی به شکایات و صدور اعتبار نامه……………………………………….. ۱۷۳

مبحث سوم: نظارت شورای نگهبان بر امر همه پرسی از دیدگاه قانون……………………. ۱۷۴

بند اول : همه پرسی و انواع آن …………………………………………………………………… ۱۷۴

بند دوم : ضرورت و چگونگی نظارت بر همه پرسی…………………………………………. ۱۷۸

نتیجه و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………… ۱۸۱

فهرست منابع    ۱۸۵

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0