پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تاثير حاکميت شرکتي روي تجديد ارائه صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
140 صفحه
تاریخ انتشار
11 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
16 بازدید
تومان۱۴.۰۰۰
  خرید این محصول

چکيده:

 

از ديدگاه سرمايه گذاران، اخبار تجديد ارائه صورتهاي مالي موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران نسبت به گزارش های مالی، اعتبار و شايستگي مديريت و کاهش کيفيت سود گزارش شده مي گردد. از آنجا که در ايران شرکتهايي وجود دارند که تعديلات سنواتي در آنها رقم بالايي را به خود اختصاص داده (بيش از 5% سود عملياتي) و شرکتهايي هستند که تا حدودي توانسته اند بر اين رقم کنترل داشته باشند بنابراين، اين موضوع مطرح می شود که شايد نظام حاکميت شرکتي قوي در اين شرکتها باعث پيشگيري از تعديلات سنواتي گرديده است،  از اين رو در تحقيق حاضر به بررسي تاثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتي (ساختار مالکيت، ساختارهيات مديره) و مالی روي تجديد ارائه هاي مالي مي پردازد.

مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بررسي شده در اين تحقيق شامل درصد مالکيت سهامداران نهادي، درصد مالکيت سهامداران مديريتي، تمرکز مالکيت، نفوذمدير عامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيات مديره، استقلال هيات مديره و مدت زمان تصدي مديرعامل درهيات مديره مي باشد، و مکانیزم های مالی بررسی شده شامل سطح بدهی، اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی می باشد. براي اين منظور، اطلاعات 94 شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1390-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. اين شرکتها به دو گروه تقسيم مي شوند، يک گروه، شامل 48 شرکت  مي باشد که داراي بيشترين مقدار مربوط به تعديلات سنواتي در بازه زماني تحقيق مي باشند. گروه ديگر، گروه کنترلي مي باشد، شامل  46 شرکت  که داراي کمترين تجديد ارائه صورتهاي مالي مي باشد. تجزيه و تحليل از طريق آزمون همبستگي و آزمون t-test و ايجاد يک مدل رگرسيون انجام گرفته است.

نتايج نشان مي دهد، بين دوگانگي وظيفه مدير عامل و تجديد ارائه صورتهاي مالي و نیز بين اندازه هيات مديره و تجديد ارائه صورتهاي مالي رابطه مثبت وجود دارد. در بین متغیر های مالی سطح بدهی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و احتمال ورشکستگی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی دارد همچنین، در رابطه با ساير متغير هاي مستقل مورد بررسي رابطه  معناداري به دست نیامده است. همچنين، دراین تحقيق 7 صنعت( در کل شامل117 شرکت)  نسبت به يکديگر  بررسي شده و نتايج مربوطه نشان داده است هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پایان نامه نمی تواند دلیل محکمی برای تفاوت میزان تجدید ارائه صورتهای مالی در صنایع مختلف باشند. و در بین متغیر های مالی تنها سطح بدهی دلیلی برای تجدید ارائه های مالی کمتر در برخی صنایع(مثل دارو و سیمان) در مقابل تجدید ارائه های مالی بیشر برخی صنایع( مثل خودرو، شیمیایی و غذایی) می باشد.

واژه هاي کليدي: حاکميت شرکتي، تجديد ارائه هاي صورتهاي مالي، تعديلات سنواتي

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 فصل اول: کليات پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….2
 • سابقه و ضرورت انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………3
 • فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………4
 • هدف اصلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
 • متغير هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • منابع و نحوه گردآوري داده ها ……………………………………………………………………………………………………7
 • قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….7
 • جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………7
 • روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..8
 • تعريف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-11-1 حاکميت شرکتي ………………………………………………………………………………………..9

1-11-2 تجديد ارائه صورتهاي مالي ………………………………………………………………………..9

1-11-3 تعديلات سنواتي ………………………………………………………………………………………..10

1=12 خلاصه و ساختار تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: مباني نظري و پشينه پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
 • تجديد ارائه صورتهاي مالي و کيفيت صورتهاي مالي …………………………………………………………………….11
 • تجديد ارائه صورتهاي مالي بر اساس استاندارد ايران و FASB …………………………………………………13
 • علل تجديد ارائه صورتهاي مالي …………………………………………………………………………………………………15
 • ماهيت تجديد ارائه صورتهاي مالي در ايران بر اساس طبقه بندي GAO ………………………………..18
 • تحقيقات داخلي و خارجي در زمينه تجديد ارائه صورتهاي مالي ……………………………………………..20
  • تحقيقات داخلي در زمينه تجديد ارائه صورتهاي مالي ……………………………20
  • تحقيقات خارجي در زمينه تجديد ارائه صورتهاي مالي ………………………….23
 • تعریف حاکميت شرکتي …………………………………………………………………………………………………………….29
 • حاکميت شرکتي، شفافيت و کيفيت گزارشگري مالي ………………………………………………………………32
 • حاکميت شرکتي و کارايي هيات مديره ………………………………………………………………………………………34
 • ساختار هيات مديره …………………………………………………………………………………………………………………36
 • ساختار مالکيت …………………………………………………………………………………………………………………………39
 • تحقيقات داخلي و خارجي در زمينه حاکميت شرکتي …………………………………………………………..42
  • تحقيقات داخلي در زمينه حاکميت شرکتي ……………………………………………..42
  • تحقيقات خارجي در زمينه حاکميت شرکتي ……………………………………………46
 • نتيجه گيري و مدل مفهومي …………………………………………………………………………………………………….52
 • خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2- روش شناسي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………54

3-3- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-4- متغير هاي تحقيق و تعاريف عملياتي آنها ……………………………………………………………………………………57

3-4-1 متغير هاي مستقل ………………………………………………………………………………………..58

3-4-2 متغير وابسته ………………………………………………………………………………………………….59

3-5- جامعه آماري و نمونه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………59

3-6- قلمرو تحقيق(موضوعي، مکاني و زماني) ……………………………………………………………………………………….61

3-7- ابزار اندازه گيري و روش گردآوري اطلاعات …………………………………………………………………………………63

3-8- روشهاي آماري آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………………………………………..63

3-9- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….63

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………64

4-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………64

4-3- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………..65

4-4- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-5 آزمون هبستگی بین متغیر های مستقل و خود همبستگی…………………………………………………………70

4-6- توضیح مختصری در رابطه با همبستگی و t-test ………………………………………………………………………..72

4-7 – آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………73

4-8-  آزمون ANOVA در بين صنايع …………………………………………………………………………………………………………80

4-9- مدل رگرسیون لجستیک ………………………………………………………………………………………………………………..81

4-10- خلاصه نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2- خلاصه موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..85

5-3- نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..85

5-4- تفسیر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….87

5-5- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….90

5-6- پيشنهادات به استفاده کنندگان از نتايج تحقيق ………………………………………………………………………….92

 

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….93

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..97

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: کافه دانشجو
 • فروشنده: کافه دانشجو
 • آدرس: آذربایجان غربی
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0