پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تاثیر حاکمیت شرکتی روی تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
140 صفحه
تاریخ انتشار
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
59 بازدید
تومان۱۴.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده:

 

از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالی موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی، اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سود گزارش شده می گردد. از آنجا که در ایران شرکتهایی وجود دارند که تعدیلات سنواتی در آنها رقم بالایی را به خود اختصاص داده (بیش از ۵% سود عملیاتی) و شرکتهایی هستند که تا حدودی توانسته اند بر این رقم کنترل داشته باشند بنابراین، این موضوع مطرح می شود که شاید نظام حاکمیت شرکتی قوی در این شرکتها باعث پیشگیری از تعدیلات سنواتی گردیده است،  از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت، ساختارهیات مدیره) و مالی روی تجدید ارائه های مالی می پردازد.

مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این تحقیق شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد مالکیت سهامداران مدیریتی، تمرکز مالکیت، نفوذمدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و مدت زمان تصدی مدیرعامل درهیات مدیره می باشد، و مکانیزم های مالی بررسی شده شامل سطح بدهی، اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی می باشد. برای این منظور، اطلاعات ۹۴ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است. این شرکتها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه، شامل ۴۸ شرکت  می باشد که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی در بازه زمانی تحقیق می باشند. گروه دیگر، گروه کنترلی می باشد، شامل  ۴۶ شرکت  که دارای کمترین تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون همبستگی و آزمون t-test و ایجاد یک مدل رگرسیون انجام گرفته است.

نتایج نشان می دهد، بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و تجدید ارائه صورتهای مالی و نیز بین اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت وجود دارد. در بین متغیر های مالی سطح بدهی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و احتمال ورشکستگی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی دارد همچنین، در رابطه با سایر متغیر های مستقل مورد بررسی رابطه  معناداری به دست نیامده است. همچنین، دراین تحقیق ۷ صنعت( در کل شامل۱۱۷ شرکت)  نسبت به یکدیگر  بررسی شده و نتایج مربوطه نشان داده است هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پایان نامه نمی تواند دلیل محکمی برای تفاوت میزان تجدید ارائه صورتهای مالی در صنایع مختلف باشند. و در بین متغیر های مالی تنها سطح بدهی دلیلی برای تجدید ارائه های مالی کمتر در برخی صنایع(مثل دارو و سیمان) در مقابل تجدید ارائه های مالی بیشر برخی صنایع( مثل خودرو، شیمیایی و غذایی) می باشد.

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، تجدید ارائه های صورتهای مالی، تعدیلات سنواتی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
 • سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۳
 • فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۴
 • هدف اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵
 • متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۵
 • منابع و نحوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………۷
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷
 • جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………۷
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸
 • تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۱-۱ حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۱-۲ تجدید ارائه صورتهای مالی ………………………………………………………………………..۹

۱-۱۱-۳ تعدیلات سنواتی ………………………………………………………………………………………..۱۰

۱=۱۲ خلاصه و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

 

فصل دوم: مبانی نظری و پشینه پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
 • تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت صورتهای مالی …………………………………………………………………….۱۱
 • تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس استاندارد ایران و FASB …………………………………………………13
 • علل تجدید ارائه صورتهای مالی …………………………………………………………………………………………………۱۵
 • ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران بر اساس طبقه بندی GAO ………………………………..18
 • تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه تجدید ارائه صورتهای مالی ……………………………………………..۲۰
  • تحقیقات داخلی در زمینه تجدید ارائه صورتهای مالی ……………………………۲۰
  • تحقیقات خارجی در زمینه تجدید ارائه صورتهای مالی ………………………….۲۳
 • تعریف حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………………………….۲۹
 • حاکمیت شرکتی، شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی ………………………………………………………………۳۲
 • حاکمیت شرکتی و کارایی هیات مدیره ………………………………………………………………………………………۳۴
 • ساختار هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………۳۶
 • ساختار مالکیت …………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
 • تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه حاکمیت شرکتی …………………………………………………………..۴۲
  • تحقیقات داخلی در زمینه حاکمیت شرکتی ……………………………………………..۴۲
  • تحقیقات خارجی در زمینه حاکمیت شرکتی ……………………………………………۴۶
 • نتیجه گیری و مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………….۵۲
 • خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۲- روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۳- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۴- متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها ……………………………………………………………………………………۵۷

۳-۴-۱ متغیر های مستقل ………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴-۲ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۵- جامعه آماری و نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶- قلمرو تحقیق(موضوعی، مکانی و زمانی) ……………………………………………………………………………………….۶۱

۳-۷- ابزار اندازه گیری و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………۶۳

۳-۸- روشهای آماری آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۹- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۲- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۳- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۴- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۵ آزمون هبستگی بین متغیر های مستقل و خود همبستگی…………………………………………………………۷۰

۴-۶- توضیح مختصری در رابطه با همبستگی و t-test ………………………………………………………………………..72

۴-۷ – آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۸-  آزمون ANOVA در بین صنایع …………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۹- مدل رگرسیون لجستیک ………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۱۰- خلاصه نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۵-۲- خلاصه موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۳- نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۴- تفسیر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۵-۵- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۶- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………….۹۲

 

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0