پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
168 صفحه
تاریخ انتشار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
71 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
خرید این محصول

 

چکیده:

در دنیای امروز سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند، چرا که مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است. موفقیت تمام سازمانها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است.

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به بررسی تاثیر عملکرد لجستیک بر شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستوران های شهرستان زنجان) صورت بپردازد. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی با رویکردی علی است. از روش کتابخانه‌ای در تدوین مبانی نظری و در بررسی پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است، که روایی آن به شکل تحلیل عاملی تائیدی و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش‌ آلفای کرونباخ به تایید رسیده است.

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان رستوران های استان زنجان می‌باشد و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول نامحدود کوکران استفاده شده است که براساس محاسبه ۱۷۰ پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل و spss کمک گرفته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد لجستیک و شادی و رضایت مشتریان و همچنین بین شادی مشتریان و رضایت مشتریان نیز رابطه معناداری وجود دارد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

 

کلیدواژه ها: عملکرد لجستیک، رضایت مشتری، شادی مشتری

 

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات پژوهش…. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱ بیان مساله. ۴

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۶

۱-۳ هدف های پژوهش…. ۸

۱-۴ سوال های پژوهش…. ۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش…. ۸

۱-۵-۱ فرضیات اصلی پژوهش: ۸

۱-۶  متغیرهای پژوهش…. ۹

۱-۷ نوع و روش پژوهش…. ۱۰

۱-۸ روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰

۱-۹ جامعه آماری و رو ش نمونه گیری.. ۱۱

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲

۱-۱۱ قلمرو پژوهش…. ۱۲

۱-۱۲ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. ۱۳

۱-۱۲-۱ متغیر وابسته. ۱۳

۱-۱۲-۲ متغیر مستقل.. ۱۳

۱-۱۳ مدل مفهومی پژوهش…. ۱۴

۱-۱۴ ساختار تحقیق.. ۱۴

جمع بندی کلی فصل اول.. ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۶

مقدمه. ۱۷

۲-۱ بخش اول : لجستیک… ۱۸

۲-۱-۱ تاریخچه لجستیک… ۱۸

۲-۱-۲ تعریف لجستیک… ۲۰

۲-۱-۳ مفهوم لجستیک… ۲۲

۲-۱-۴ هدف از بکارگیری لجستیک… ۲۵

۲-۱-۵ ویژگی های سیستم مناسب اندازه گیری عملکرد لجستیک… ۲۸

۲-۱-۶ عوامل و اجزای لجستیک… ۲۹

۲-۱-۷ اندازه گیری عملکرد لجستیک… ۳۰

۲-۱-۸  لجستیک و مدیریت زنجیره عرضه. ۳۵

بخش دوم: شادی و رضایت مشتری.. ۴۲

۲-۲ شادی مشتری.. ۴۲

۲-۲-۱ مشتری کیست؟ ۴۲

۲-۲-۲ اهمیت جذب و حفظ مشتری.. ۴۴

۲-۲-۳ انواع مشتری.. ۴۵

۲-۲-۴ روشهای جذب مشتری.. ۴۸

۲-۲-۵ عوامل موثر در جذب مشتریان.. ۴۹

۲-۲-۶ تعامل با مشتری.. ۵۱

۲-۲-۷ رضایت مشتری.. ۵۱

۲-۲-۸ اهمیت دستیابی به رضایت مشتری.. ۵۳

۲-۲-۹ اثرات رضایت مشتری.. ۵۴

۲-۲-۱۰  فرآیند ایجاد ارتباط با مشتری.. ۵۴

۲-۲-۱۱ سنجش رضایت مشتری.. ۶۲

۲-۳ پیشینه پژوهش…. ۷۴

پیشینه داخلی: ۷۴

پیشینه خارجی: ۷۸

فصل سوم: روش تحقیق و مراحل انجام پژوهش…. ۸۱

مقدمه. ۸۲

۳-۱ روش تحقیق.. ۸۲

۳-۲  متغیرهای تحقیق و روش استخراج آنها از دادههای خام. ۸۳

۳-۳ جامعه و روش نمونه گیری.. ۸۳

۳-۴ حجم نمونه. ۸۴

۳-۵ ابزار و شیوه گردآوری داده ها ۸۵

۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه ای.. ۸۵

۳-۵-۲ پرسشنامه. ۸۶

۳-۵-۳- مقیاس و ابزار اندازه گیری.. ۸۶

۳-۶-روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۷

۳-۶-۱ روایی/ اعتبار ۸۷

۳-۶-۲پایایی: استفاده از روش آلفای کرونباخ. ۸۸

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۹

۳-۷-۱-آمار جمعیت شناسی.. ۸۹

۳-۷-۲ آمار توصیفی.. ۸۹

۳-۷-۳- آمار استنباطی.. ۹۰

۳-۷-۳-۱- آزمون کلموگروف اسمیرنف… ۹۰

جمع بندی فصل سوم. ۹۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش…. ۹۳

مقدمه. ۹۴

۴-۱ بخش اول: تحلیل توصیفی.. ۹۵

۴-۱-۱ تحلیل توصیفی جمعیت شناختی.. ۹۵

۴-۱-۱-۱  سن آزمودنی‌ها ۹۵

۴-۱-۱-۲ وضعیت تحصیلات آزمودنی‌ها ۹۶

۴-۱-۱-۳ جنسیت آزمودنی ها ۹۷

۴-۱-۲ شاخص های توصیفی در نمونه مورد مطالعه. ۹۸

۴-۱-۲-۱ تحلیل توصیفی متغیرهای وابسته. ۹۸

۴-۲ بخش دوم: تحلیل استنباطی.. ۱۰۲

۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۲

۴-۳ آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۰۳

۴-۳-۱ تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری.. ۱۰۴

۴-۳-۲ تحلیل عاملی تاییدی.. ۱۰۴

۴-۳-۲-۱ تحلیل عاملی مربوط به متغیر رضایت مشتری.. ۱۰۵

۴-۳-۲-۱-۱ شاخص های برازش مدل اندازه گیری.. ۱۰۷

۴-۳-۲-۲ تحلیل عاملی مربوط به متغیر شادی مشتری.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳ تحلیل عاملی مربوط به متغیر عملکرد لجستیک… ۱۱۱

۴-۳-۲-۴مدل نهایی.. ۱۱۴

۴-۳-۳ آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۱۶

۴-۳-۳-۱ آزمون فرضیه اول.. ۱۱۶

۴-۳-۳-۲ آزمون فرضیه دوم. ۱۱۷

۴-۳-۳-۳ آزمون فرضیه سوم. ۱۱۷

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها ۱۱۹

مقدمه. ۱۲۰

۵-۱ یافته‌ها و نتایج حاصل از ادبیات پژوهش…. ۱۲۰

۵-۲یافته‌ها و نتایج حاصل از آمار توصیفی.. ۱۲۱

۵-۲-۱- یافته‌ها و نتایج حاصل از آمار استنباطی(آزمون فرضیه ها) ۱۲۲

۵-۳- نتیجه‌گیری کلی و بحث… ۱۲۴

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۵

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش…. ۱۲۶

۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. ۱۲۷

جمع‌بندی فصل پنجم. ۱۲۷

پیوست ها ۱۲۸

فهرست منابع. ۱۴۴

چکیده خارجی.. ۱۵۳

 

چکیده:

در دنیای امروز سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند، چرا که مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است. موفقیت تمام سازمانها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است.

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به بررسی تاثیر عملکرد لجستیک بر شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستوران های شهرستان زنجان) صورت بپردازد. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی با رویکردی علی است. از روش کتابخانه‌ای در تدوین مبانی نظری و در بررسی پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است، که روایی آن به شکل تحلیل عاملی تائیدی و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش‌ آلفای کرونباخ به تایید رسیده است.

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان رستوران های استان زنجان می‌باشد و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول نامحدود کوکران استفاده شده است که براساس محاسبه ۱۷۰ پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل و spss کمک گرفته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد لجستیک و شادی و رضایت مشتریان و همچنین بین شادی مشتریان و رضایت مشتریان نیز رابطه معناداری وجود دارد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

 

کلیدواژه ها: عملکرد لجستیک، رضایت مشتری، شادی مشتری

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0