پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
168 صفحه
تاریخ انتشار
12 اردیبهشت 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
17 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
  خرید این محصول

 

چکیده:

در دنیای امروز سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند، چرا که مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است. موفقیت تمام سازمانها و موسسات، اعم از تولیدي یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددي قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها رضایتمندي مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است.

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به بررسی تاثیر عملکرد لجستیک بر شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستوران های شهرستان زنجان) صورت بپردازد. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردي و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی با رویکردی علی است. از روش کتابخانه‌ای در تدوین مبانی نظری و در بررسی پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است، که روایی آن به شکل تحلیل عاملی تائیدی و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش‌ آلفای کرونباخ به تایید رسیده است.

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان رستوران های استان زنجان می‌باشد و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول نامحدود کوکران استفاده شده است که براساس محاسبه 170 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل و spss کمک گرفته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد لجستیک و شادی و رضایت مشتریان و همچنین بین شادی مشتریان و رضایت مشتریان نیز رابطه معناداری وجود دارد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

 

کلیدواژه ها: عملکرد لجستیک، رضایت مشتری، شادی مشتری

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش…. 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مساله. 4

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-3 هدف های پژوهش…. 8

1-4 سوال های پژوهش…. 8

1-5 فرضیه های پژوهش…. 8

1-5-1 فرضیات اصلی پژوهش: 8

1-6  متغيرهاي پژوهش…. 9

1-7 نوع و روش پژوهش…. 10

1-8 روش گردآوري اطلاعات.. 10

1-9 جامعه آماری و رو ش نمونه گیری.. 11

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

1-11 قلمرو پژوهش…. 12

1-12 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 13

1-12-1 متغیر وابسته. 13

1-12-2 متغیر مستقل.. 13

1-13 مدل مفهومی پژوهش…. 14

1-14 ساختار تحقیق.. 14

جمع بندی کلی فصل اول.. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

مقدمه. 17

2-1 بخش اول : لجستیک… 18

2-1-1 تاریخچه لجستیک… 18

2-1-2 تعریف لجستیک… 20

2-1-3 مفهوم لجستیک… 22

2-1-4 هدف از بکارگیری لجستیک… 25

2-1-5 ویژگی های سیستم مناسب اندازه گیری عملکرد لجستیک… 28

2-1-6 عوامل و اجزای لجستیک… 29

2-1-7 اندازه گیری عملکرد لجستیک… 30

2-1-8  لجستيك و مديريت زنجيره عرضه. 35

بخش دوم: شادی و رضایت مشتری.. 42

2-2 شادی مشتری.. 42

2-2-1 مشتری کیست؟ 42

2-2-2 اهمیت جذب و حفظ مشتری.. 44

2-2-3 انواع مشتری.. 45

2-2-4 روشهای جذب مشتری.. 48

2-2-5 عوامل موثر در جذب مشتریان.. 49

2-2-6 تعامل با مشتری.. 51

2-2-7 رضايت مشتري.. 51

2-2-8 اهمیت دستیابی به رضایت مشتری.. 53

2-2-9 اثرات رضايت مشتری.. 54

2-2-10  فرآیند ایجاد ارتباط با مشتری.. 54

2-2-11 سنجش رضایت مشتری.. 62

2-3 پیشینه پژوهش…. 74

پیشینه داخلی: 74

پیشینه خارجی: 78

فصل سوم: روش تحقیق و مراحل انجام پژوهش…. 81

مقدمه. 82

3-1 روش تحقیق.. 82

3-2  متغیرهای تحقیق و روش استخراج آنها از دادههای خام. 83

3-3 جامعه و روش نمونه گیری.. 83

3-4 حجم نمونه. 84

3-5 ابزار و شیوه گردآوری داده ها 85

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.. 85

3-5-2 پرسشنامه. 86

3-5-3- مقیاس و ابزار اندازه گیری.. 86

3-6-روایی و پایایی پرسشنامه. 87

3-6-1 روایی/ اعتبار 87

3-6-2پایایی: استفاده از روش آلفای کرونباخ. 88

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 89

3-7-1-آمار جمعیت شناسی.. 89

3-7-2 آمار توصیفی.. 89

3-7-3- آمار استنباطی.. 90

3-7-3-1- آزمون کلموگروف اسمیرنف… 90

جمع بندی فصل سوم. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش…. 93

مقدمه. 94

4-1 بخش اول: تحلیل توصیفی.. 95

4-1-1 تحلیل توصیفی جمعیت شناختی.. 95

4-1-1-1  سن آزمودنی‌ها 95

4-1-1-2 وضعیت تحصیلات آزمودنی‌ها 96

4-1-1-3 جنسیت آزمودنی ها 97

4-1-2 شاخص های توصیفی در نمونه مورد مطالعه. 98

4-1-2-1 تحلیل توصیفی متغیرهای وابسته. 98

4-2 بخش دوم: تحلیل استنباطی.. 102

4-2-1 آزمون نرمال بودن داده ها 102

4-3 آزمون فرضیه های پژوهش…. 103

4-3-1 تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری.. 104

4-3-2 تحلیل عاملی تاییدی.. 104

4-3-2-1 تحلیل عاملی مربوط به متغیر رضایت مشتری.. 105

4-3-2-1-1 شاخص های برازش مدل اندازه گیری.. 107

4-3-2-2 تحلیل عاملی مربوط به متغیر شادی مشتری.. 109

4-3-2-3 تحلیل عاملی مربوط به متغیر عملکرد لجستیک… 111

4-3-2-4مدل نهایی.. 114

4-3-3 آزمون فرضیات تحقیق.. 116

4-3-3-1 آزمون فرضیه اول.. 116

4-3-3-2 آزمون فرضیه دوم. 117

4-3-3-3 آزمون فرضیه سوم. 117

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها 119

مقدمه. 120

5-1 یافته‌ها و نتایج حاصل از ادبیات پژوهش…. 120

5-2یافته‌ها و نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 121

5-2-1- یافته‌ها و نتایج حاصل از آمار استنباطی(آزمون فرضیه ها) 122

5-3- نتیجه‌گیری کلی و بحث… 124

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 125

5-5- محدودیت‌های پژوهش…. 126

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 127

جمع‌بندی فصل پنجم. 127

پیوست ها 128

فهرست منابع. 144

چکیده خارجی.. 153

 

چکیده:

در دنیای امروز سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند، چرا که مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است. موفقیت تمام سازمانها و موسسات، اعم از تولیدي یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تأثیر عوامل متعددي قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها رضایتمندي مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است.

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به بررسی تاثیر عملکرد لجستیک بر شادی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستوران های شهرستان زنجان) صورت بپردازد. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردي و برحسب روش توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی با رویکردی علی است. از روش کتابخانه‌ای در تدوین مبانی نظری و در بررسی پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است، که روایی آن به شکل تحلیل عاملی تائیدی و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش‌ آلفای کرونباخ به تایید رسیده است.

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان رستوران های استان زنجان می‌باشد و از روش تصادفی ساده جهت جمع‌آوری نمونه آماری بهره گرفته شده، و برای تعیین حجم آن نیز از فرمول نامحدود کوکران استفاده شده است که براساس محاسبه 170 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل و spss کمک گرفته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد لجستیک و شادی و رضایت مشتریان و همچنین بین شادی مشتریان و رضایت مشتریان نیز رابطه معناداری وجود دارد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

 

کلیدواژه ها: عملکرد لجستیک، رضایت مشتری، شادی مشتری

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0