پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
100 صفحه
تاریخ انتشار
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
58 بازدید
تومان۱۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت می باشد طبعا سیاست گذاری ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ،اهمیت ویژه ای دارد . در این راستا مدل ارزشیابی اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، شیوه ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد سازمانی با محوریت  بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی  بر این رابطه بود .بر این اساس جامعه آماری مجموع ۲۸ بیمارستان دولتی و خصوصی شامل۳۸۰ بخش بالینی  مستقردر شهر مشهد را تشکیل داد و داده های ۴۴۹ پرستار (در ارتباط با فرهنگ سازمان ) مبنی پردازش داده ها قرار گرفت .از پرسشنامه و داده های ثانویه برای گرد آوری داده ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی ورگرسیون چند گانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیعی بین اعضای نمونه آماری ۲۰۵ بخش بالینی بیمارستان ها که توسط نرم افراز  SPSS انجام شد نشان داد که اعتبار بخشی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایتمندی بیماران(به عنوان عملکرد سازمان) است اما نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه مورد تائید واقع نشد .

 

واژگان کلیدی:

اعتبار بخشی  عملکرد بیمارستانی ، فرهنگ سازمان

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱۱

مقدمه. ۱۲

۱-۱) بیان مساله و تبیین موضوع : ۱۲

۱-۲) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : ۱۴

۱-۳)اهداف اصلی تحقیق : ۱۵

۱-۴)فرضیه های تحقیق: ۱۶

۱-۵) تعریف واژگان تحقیق.. ۱۶

۱-۵-۱) اعتبار بخشی: ۱۶

۱-۶) فرهنگ سازمانی: ۱۸

۱-۶-۱) عملکرد بیمارستانی : ۱۸

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۲۰

۲-۱ ) اعتبار بخشی : ۲۱

۲-۱-۱ ) مدل های اعتبار بخشی : ۲۳

۲-۱-۲ ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : ۲۳

۲-۱-۲-۱ ) مدل JCI : 24

۲-۱-۳) مراحل اجرای اعتبار بخشی: ۲۵

۲-۱-۳-۱) خود ارزیابی : ۲۵

۲-۱-۳-۲) بررسی حضوری : ۲۵

۲-۱-۳-۳ ) اجرا بازرسی : ۲۶

۲-۱-۴ )کاربرد : ۲۶

۲-۱-۴-۱) رفتار پرسنلی : ۲۶

۲-۱-۴-۲) گسترش تغییرات : ۲۷

۲-۱-۴-۳) تاثیرات سازمانی : ۲۷

۲-۱-۴-۴ ) تاثیرات مالی : ۲۷

۲-۱-۴-۵ ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : ۲۸

۲-۱-۴-۶ ) افشای عمومی : ۲۸

۲-۱-۴-۷ ) اندازه گیری کیفیت : ۲۸

۲-۱-۴-۸ ) توسعه تخصص ها : ۲۹

۲-۱-۴-۹) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : ۲۹

۲-۱-۵ )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : ۳۰

۲-۱-۶) اهداف اعتبار بخشی : ۳۰

۲-۲) فرهنگ سازمانی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱)مدل کامرون و کویین : ۳۲

۲-۲-۳-۲) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: ۳۲

۲-۲-۳-۴) مدل فرهنگ سازمانی دفت : ۳۲

۲-۲-۳-۵) مدل دنیسون : ۳۳

۲-۲-۳-۵-۱) درگیر شدن در کار : ۳۳

۲-۲-۳-۵-۲)سازگاری : ۳۳

۲-۲-۳-۵-۳)انطباق پذیری : ۳۴

۲-۲-۳-۵-۴)رسالت : ۳۴

۲-۳) عملکرد سازمانی : ۳۴

۲-۳-۱) اهداف اندازه گیری عملکرد. ۳۶

۲-۳-۲)نظریه های مهم عملکرد. ۳۶

۱-۲-۳-۲) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: ۳۷

۲-۲-۳-۲) گروه لیپ فراگ : ۳۷

۳-۲-۳-۲)راهبرد های کاربردی  : ۳۷

۴-۲-۳-۲) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: ۳۷

۵-۲-۳-۲) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. ۳۸

۱ – مدل اهداف عقلایی.. ۳۹

۲- مدل سیستم های باز. ۳۹

۳-مدل فرایند های داخلی : ۳۹

۴ – مدل ارتباطات انسانی : ۴۰

۲-۳-۳) مدل های ارزیابی عملکرد : ۴۰

۲-۳-۳-۱) مدل تحلیل پوششی داده ها: ۴۰

۲-۳-۳-۲) کارت امتیاز متوازن: ۴۱

۲-۳-۳-۳) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: ۴۱

۲-۳-۳-۴) مدل پابن لاسو : ۴۲

۲-۳-۳-۵) مدل پارسونز : ۴۲

۲-۳-۳-۶) مدل دنیش : ۴۲

۲-۳-۳-۷) مدل سازمان بهداشت جهانی : ۴۳

۲-۳-۳-۸) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : ۴۳

۲-۳-۴) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. ۴۴

۲-۳-۵) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: ۴۴

۲-۳-۶) عملکرد ورضایتمندی بیماران. ۴۵

۲-۴) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. ۴۷

۲-۴-۱ ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. ۴۷

۲-۴-۲ ) فرهنگ سازمانی و عملکرد. ۴۸

۲-۵) پیشینه تحقیق.. ۴۹

۲-۵-۱) مطالعات داخلی.. ۴۹

۲-۵-۲) مطالعات خارجی.. ۵۰

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. ۵۴

۳-۱) روش تحقیق.. ۵۵

۳-۲) جامعه آماری.. ۵۶

۳-۳) نمونه آماری.. ۵۶

۳-۴) روش و ابزار گرد آوری داده ها ۵۷

۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۹

۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۵۹

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۳

۳-۶) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : ۶۴

فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها ۶۵

۴-۱)آمارتوصیفی.. ۶۶

۴-۱-۱) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها ۶۶

۴-۲) آمار استنباطی.. ۶۹

۴-۲-۱) بررسی نرمال بودن دادهها ۶۹

۴-۲-۲) بررسی فرضیه های تحقیق.. ۶۹

۴-۲-۲-۱ )بررسی فرضیه اول: ۶۹

۴-۲-۲-۲) بررسی فرضیه دوم: ۷۱

۴-۲-۲-۳ )بررسی فرضیه سوم: ۷۳

۴-۲-۲-۴) بررسی فرضیه چهارم: ۷۵

۴-۲-۲-۵)بررسی فرضیه پنجم : ۷۷

۴-۲-۳ ) خلاصه نتایج فرضیه ها ۷۹

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. ۸۱

۵-۱) مرور کلی تحقیق.. ۸۲

۵-۲) بحث و نتیجه گیری: ۸۳

۵-۳ )تحلیل مدل مفهومی پژوهش… ۸۶

۵-۴ ) محدودیت ها ۸۷

۵-۴-۱ ) محدودیت های تحقیق.. ۸۷

۵-۵ )پیشنهادهای کاربردی.. ۸۷

۵-۶ )پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۹

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0