پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز:یک مطالعه تجربی

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
100 صفحه
تاریخ انتشار
1 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
25 بازدید
تومان۱۰.۰۰۰
  خرید این محصول

فهرست  مطالب                                                                                          صفحه

فصل اول تئوری

 

چکیده                                                                                               1

1-1:مقدمه                                                                                                        2

1-2:فلزات سنگین                                                                                               4

1-2-1:ویژگی فلزات سنگین                                                                                  5

1-2-2:منابع انتشار فلزات سنگین در محیط زیست                                                       7

1-2-2-1:منابع طبیعی                                                                                          7

1-2-2-2:منابع ناشی از فعالیت انسانی                                                                      7

1-3:کروم                                                                                                         7

1-3-1:کاربرد کروم و منابع انتشار آن ها                                                                     8

1-3-2:تأثیر کروم بر سلامتی انسان و محیط زیست                                                        8

1-4:روش های تصفیه فلزات سنگین از محلول های آبی                                                  9

1-4-1:روش های شیمیایی                                                                                     9

1-4-1-1:رسوب دهی شیمیایی                                                                               9

1-4-1-2:الکترولیز                                                                                              10

1-4-2:روش تصفیه بیولوژیکی                                                                                10

1-4-3:روش فیزیکی                                                                                            11

1-4-3-1:تبادل یونی                                                                                             11

1-4-3-2:الکترودیالیز                                                                                            11

1-4-3-3:فیلتراسیون                                                                                             11

1-4-3-4:اسمز معکوس                                                                                         12

1-4-3-5:جذب سطحی                                                                                          13

1-5:مبانی تئوری جذب سطحی                                                                                 13

1-6:تعریف جذب سطحی                                                                                       14

1-6-1:جذب سطحی فیزیکی                                                                                   15

1-6-2:جذب شیمیایی                                                                                              15

1-6-3:تفاوت های جذب شیمیایی و فیزیکی                                                                  15

1-7:آنالیز فزآیند جذب سطحی                                                                                    16

1-8:مراحل جذب سطحی                                                                                            17

1-9:کاربرد فرآیند جذب سطحی                                                                                    17

1-10:عوامل مؤثر بر فرآیند جذب سطحی                                                                         18

1-10-1:نوع و خصوصیات جسم جاذب                                                                           18

1-10-2:نوع و خصوصیات ماده جذب شونده                                                                     18

1-10-3:میزان اختلاط و بهم زدن سیال                                                                             18

1-10-4:PHمحیط عمل                                                                                              19

1-10-5:دمای معیط عمل                                                                                              19

1-11:جاذب جامد                                                                                                     19

1-12:انواع مختلف جاذب                                                                                            21

1-12-1:آلومینای فعال                                                                                                 21

1-12-2:زئولیت                                                                                                         21

1-12-3:جاذب رسی                                                                                                   22

1-12-4:کربن فعال                                                                                                    2 2

1-12-5:گل قرمز                                                                                                       23

1-13:تئوری جذب سطحی                                                                                          24

1-14:ایزوترم های جذب سطحی                                                                                     25

1-15:مدل سازی ایزوترم های جذب                                                                                26

1-16:مکانیزم جذب                                                                                                    27

1-16-1:ایزوترم لانگمویر                                                                                              28

1-16-2:ایزوترم فروندلیچ                                                                                          29

1-17،سینتیک جذب                                                                                              30

1-18مدل نفوذ درون ذره ای                                                                                   31

1-19تئوری فیلمی                                                                                            31

1-20معادلات ترمودینامیک                                                                                    32

فصل دوم مروری بر کارهای گذشته                                                                   33

فصل سوم روش و مراخل تحقیق                                                                           42

3-1مواد و تجهیزات مورد استفاده                                                                       42

3-2اماده سازی جاذب                                                                                               46

3-2-1مش بندی                                                                                               46

3-2-2شست و شوی جاذب                                                                                 46

3-2-2-1شستشو با     HCL                                                                                    46

3-2-2-2شستشو با HNO3                                                                                                                                        47

3-3آزمایش تعادل شیمیایی                                                                                          47

3-4آزمایش پارامتر ترمودینامیکی                                                                                     47

3-5ایزوترم لانگمویر                                                                                                   47

3-6آنالیز FTIR                                                                                                        48

3-7آنالیز  BET                                                                                                   9 4

3-8  آنالیز SEM                                                                                                50

3-9اانالیز XRD                                                                                           51

فصل چهارم تحلیل داده ها و نتایج

4-1بررسی مکانیزم واکنش                                                                                53

4-1-1زمان تعادل برای  گل اصلاح شده با   هیدروکلریک اسید                                  53

4-1-2زمان تعادل برای گل اصلاح شده با نیتریک اسید                                                 54

4-1-3بررسی مدل نفوذ درون ذره برای گل قرمز اصلاح شده با HCL                          55

4-1-4بررسی مدل نفوذ درون ذره ای  برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3                   55

4-1-5بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده باL HC                            57

4-1-6بررسی مدل تئوری فیلمی برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3                          58

4-1-7بررسی مدل سیلتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده باHCL                    59

4-1-8بررسی  مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب اصلاح شده با HCL                 60

4-1-9بررسی مدل سینتیکی شبه درجه اول برای جاذب اصلاح شده با HNO3                 61

4-1-10بررسی مدل سینتیکی شبه درجه دوم برای جاذب ا          صلاح شده با HNO3             62

4-2پارامتر ترمودینامیکی                                                                                 62

4-3بررسی ایزوترم واکنش                                                                                      64

4-3-1ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HCL                                       64

4-3-2بررسی ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل اصلاح شده با HCL                               65

4-3-3ایزوترم لانگمویر برای گل قرمز اصلاح شده با HNO3                                     66

4-3-4ایزوترم فروندلیچ مربوط به گل قرمز اصلاح شده با HNO3‎                                67

فصل 5:جمع بندی و پیشنهادات

5-1نتیجه گیری                                                                                           68

5-2 پیشنهادات

مراجع                                                  71

 

چکیده:

کروم شش ظرفیتی و ترکییاتش از مهمترین آلاینده های زیست محیطی می باشد که وجودشان در آب ها وپساب ها به مشکلی عمده  تبدیل شده است که به دلیل اثرات مخرب این فلز سنگین و مشتقاتش بر سلامتی انسان ها و بهداشت محیط ،لزوم یافتن راه های جدید و فناوری های نوین برای حذف آن احساس

می شود .و بر این اساس در این تحقیق حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی ،به روش جذب سطحی توسط جاذب گل سرخ مورد مطالعه قرار گرفت.در این تحقیق  سه نمونه گل سرخ ،خام و اصلاح شده با اسید هیدرو کلریک و اصلاح شده با نیتریک اسید

مورد مطالعه قرار گرفتند طبق نتایج بدست آمده  برای گل اصلاح شده با هیدرو کلریک اسید مشاهده شد

با افزایش غلظت اولیه یون کروم، درصد حذف کاهش یافت و برای گل اصلاح شده با نیتریک اسید مشاهده شد درصد حذف با افزایش غلظت اولیه یون کروم افزایش یافت. همچنین زمان تعادل برای هر دو نمونه اصلاح شده ،30 دقیقه به دست آمد.

در بررسی مدل نفوذ درون ذره ای  برای گل قرمز اصلاح شده با هیدروکلریک اسید  و نیتریک اسید ،نتایج نشان داد  مدل نفوذ درون ذره ای پدیده غالب در کنترل جاذب می باشد  همجنین به منظور تعیین ثابت سرعت فرآیند جذب ،داده های آزمایشگاهی با مدل های سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم مقایسه

شد و مشاهده شد جذب کروم توسط جاذب گل سرخ اصلاح شده با هیدرو کلریک اسید ،از سینتیک شبه درجه دوم  و همچنین گل قرمز اصلاح شده با نیتریک اسید از مدل سینتیکی شبه درجه اول پیروی می کند.

 همچنین نتایج حاصل از محاسبه پارامتر های ترمودینامیکی  نشان داد واکنش جذب  گرما گیر است و همچنین با افزایش بی نظمی در طی واکنش همراه است اما مقادیر مثبت انرژی آزاد گیبس نشان دهنده غیر خود به خودی بودن واکنش است. ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ  برای هر نوع گل اصلاح شده بررسی شد که نشان دهنده پیروی هر دو نمونه از این ایزوترم ها بود. همچنین جهت بررسی ویژگی های جاذب آنالیزها‏FTIR ،‏BET‏ ،‏XRD‏،SEM‏ بر روی گل قرمز خام و ‏اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و نیتریک اسید انجام شد که نتایج  آن  در ادامه توضیح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی:کروم شش ظرفیتی،جذب سطحی،گل قرمز

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0