پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
213 صفحه
تاریخ انتشار
۷ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
16 بازدید
تومان۱۸.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است .

نمونه آماری مورد بررسی شامل ۳۳۰ نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده ۱۰ سوالی رهبری اخلاقی براون و همکارانش و پرسشنامه استاندارد ۱۸ سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،  t  مستقل ، تحلیل واریانس ، فریدمن و کالموگروف ـ اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین دو متغیر رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و همچنین نتایج آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که سبک رهبری در بانک ملی منطبق بر سبک رهبری اخلاقی بوده و براساس نتیجه آزمون t تک نمونه ای ، تعهد سازمانی کارکنان آن بیشتر از حد متوسط است و درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران بین دو گروه کارکنان متاهل و مجرد بانک تفاوت معناداری را نشان می دهد .

تحلیل یافته های حاصل از آزمون های مقایسه ای نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازمانی در گروه های جنسیتی ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات و سوابق خدمتی می باشد .

 

کلید واژه :  رهبری اخلاقی ، فرد اخلاقی ، مدیر اخلاقی ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۹

مقدمه. ۹

۱-۱- بیان مسئله. ۱۰

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۲

۱-۳-  اهداف تحقیق.. ۱۴

۱-۴- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.. ۱۵

۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۱۶

۱- ۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. ۱۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. ۱۹

مقدمه. ۱۹

۲- ۱-  مبانی نظری تحقیق.. ۱۹

۲-۱-۱- رهبری اخلاقی.. ۲۰

۲-۱-۱-۱- تعریف و مفهوم رهبری.. ۲۰

۲-۱-۱-۲- سیر تحول تئوری های رهبری.. ۲۲

۲-۱-۱-۳- تعریف رهبری اخلاقی.. ۲۶

۲-۱-۱-۴- ویژگی های رهبری اخلاقی.. ۲۸

۲-۱-۱-۵- ابعاد رهبری اخلاقی.. ۳۱

۲-۱-۱-۶- ضرورت رهبری اخلاقی.. ۳۴

۲-۱-۱-۷- سبک های رهبری اخلاقی.. ۳۵

۲-۱-۱-۸- دیدگاه های رهبری  اخلاقی.. ۳۸

۲-۱-۱-۹- نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان.. ۴۱

۲-۱-۱- ۱۰- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی.. ۴۲

۲-۱-۲- تعهد سازمانی.. ۴۳

۲-۱-۲-۱- تعریف و مفهوم تعهد. ۴۳

۲-۱-۲-۲- انواع تعهد. ۴۴

۲-۱-۲-۳- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی.. ۴۷

۲-۱-۲-۴- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. ۵۱

۲-۱-۲-۵- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی.. ۵۳

۲-۱-۲-۶-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. ۵۴

۲-۱-۲-۷-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. ۶۲

۲-۱-۲-۸- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۶۳

۲-۱-۲-۹- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. ۶۶

۲-۱-۲-۱۰- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی.. ۷۳

۲-۲-  پیشینه تحقیق.. ۷۵

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۷۵

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۷۸

۲-۳- مدل مفهومی تحقیق.. ۸۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. ۸۳

مقدمه. ۸۳

۳-۱-  روش تحقیق.. ۸۳

۳-۲- متغیرهای تحقیق.. ۸۵

۳-۳-  روش های جمع‌آوری اطلاعات… ۸۵

۳-۴-  روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۷

۳-۵-  جامعه و نمونه آماری.. ۸۹

۳-۵-۱- جامعه آماری.. ۸۹

۳-۵-۲- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. ۹۰

۳-۵-۳- روش نمونه گیری.. ۹۰

۳-۵-۴- تعیین حجم نمونه. ۹۱

۳-۵-۵- جامعه نمونه : ۹۲

۳-۶-  روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۹۵

مقدمه. ۹۵

۴-۱- توصیف داده ها : ۹۵

۴-۱-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. ۹۵

۴-۱-۲-  توصیف متغیر رهبری اخلاقی.. ۱۰۲

۴-۱-۳- توصیف متغیر تعهد سازمانی.. ۱۰۵

۴-۲ –  آماراستنباطی.. ۱۱۱

۴-۲-۱- آزمون نرمال بودن جامعه آماری.. ۱۱۱

۴-۲-۲- آزمون فرضیه های تحقیق : ۱۱۲

۴-۲-۳- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق.. ۱۱۹

۴-۲-۴-  بررسی وجود سبک رهبری اخلاقی در واحد های ستادی  بانک ملی در شهر تهران.. ۱۳۴

۴-۲-۵-  بررسی سطح تعهد سازمانی  کارکنان ستادی در بانک ملی در شهر تهران.. ۱۳۵

۴-۲-۶- اولویت بندی ابعاد تعهدسازمانی کارکنان واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران ‌ ۱۳۶

۴-۲-۷- اولویت بندی ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران‌ ۱۳۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۳۹

مقدمه. ۱۳۹

۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۱۴۰

۵-۲-  ارائه پیشنهادات… ۱۴۵

۵ – ۲- ۲ – پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها ۱۴۹

۵-۳-  محدودیت های تحقیق.. ۱۵۰

الف ) منابع فارسی.. ۱۵۱

ب ) منابع انگلیسی.. ۱۵۹

پیوست ها ۱۶۶

چکیده انگلیسی.. ۲۰۳

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0