پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

ساماندهي صنايع و كارگاه هاي مزاحم شهري (نمونه مورد شهر چايپاره)

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
160 صفحه
تاریخ انتشار
1 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
17 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده

یکی از مشکلات موجود در شهرهای بزرگ و کوچک ما، استقرار نامناسب و ناسازگار فعالیتهای صنعتی و خدماتی در کنار دیگر کاربریهاست. به نحوی که فعالیت این واحدها، موجب ایجاد مزاحمت و آلودگی برای شهروندان و در نتیجه کاهش کیفیت مطلوب شهری می شود. بنابراین یکی از اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری، به شیوه ساماندهی و استقرار فعالیتهای صنعتی و خدماتی بر می گردد. شهر قره ضیاءالدین نیز از جمله شهرهایی است که در طی سالهای گذشته، صنایع و کارگاههای فعال و غیرفعال آن بصورت خودبخودی و بدون نگرش به ارتباطات و پیوستگیهای سازمانی در سطح شهر پراکنده شده اند.

در همین راستا برای جلوگیری هرچه سریعتر از این ناموزونیها، پایان نامه حاضر در شش فصل تنظیم شده است تا گامی هر چند اندک در این زمینه برداشته شود. به همین منظور ابتدا بیشتر به ضرورت، اهداف و پرسشهای تحقیق اشاره شده است که مهمترین اهداف آن را می توان به شرح زیر بر شمرد:

1- تحليل وضعيت موجود كاربري اراضي شهري نابسامان

2- دستيابي به الگوي ساماندهي تجميع صنايع و كارگاههاي مزاحم شهري بصورت شهرك يا شهركهاي صنعتي پايدار

سپس به بررسی وضع موجود شهر چایپاره به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و … پرداخته و چگونگی استقرار صنایع و کارگاههای شهری نیز بصورت مطالعه میدانی مورد بررسی قرار گرفته است و پراکندگی ناموزون و ناهماهنگ صنایع و کارگاههای مزاحم در روی نقشه های متفاوت بخصوص در نقشه های شماره 4-1 و 4-2 بخوبی نمایان است.

در پایان با در نظر گرفتن پارامترهایی از جمله عوامل زیست محیطی، عامل دسترسی، عوامل اقتصادی و… مکان جدیدی برای جایگزینی این کاربریها پیشنهاد می شود که در فاصله دو کیلومتری شمال شهر و در جوار جاده ترانزیتی ایران – اروپا واقع شده است (نقشه پیشنهادی).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..   2

1-1- بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………..   4

1-2- ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-3- جنبه هاي جغرافيايي موضوع…………………………………………………………………………………………………   7

1-4- اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..   8

1-5- پرسشهاي اصلي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………   9

1-6-  فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………   9

1-7- چارچوب نظري تحقيق………………………………………………………………………………………………………….   9

1-8- روشهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………   11

1-9- منابع و فنون گردآوري داده ها …………………………………………………………………………………………….   14

1-10- روشهاي تحليلي داده ها …………………………………………………………………………………………………….   14

1-11- اصطلاحات و مفاهيم کلیدی……………………………………………………………………………………………….   15

1-12- دیدگاهها و نظریه ها ………………………………………………………………………………………………………….    16

1-12-1- نظریه قطب رشد ……………………………………………………………………………………………………………   16

1-12-2 – نظریه فن تانن ………………………………………………………………………………………………………………   17

1-12-3- نظریه عدم اطمینان در فضایابی فعالیتهای صنعتی ( ام . ج ، وبر ) …………………………….   18

1-12-4- نظریه گ . ت . رنر ………………………………………………………………………………………………………..   18

1-13- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..   19

1-14- مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………..   20

 

فصل دوم: مفاهیم ، تعاریف و کلیاتی ازمکانیابی و ساماندهی فضایی صنایع

2-1- مفاهيم مكانيابي و ساماندهي فضايي صنايع ………………………………………………………………………   23

2-1-1- مراحل عمومي مكانيابي ………………………………………………………………………………….. 25

2-2- تعاريف و مفاهيم مربوط به  صنعت …………………………………………………………………………………  26

2-2-1-تعريف صنعت………………………………………………………………………………………………  27

2-2-2- رابطه صنعت وشهر ……………………………………………………………………………………….  28

2-2-3- صنايع خدماتي ………………………………………………………………………………………………….  29

2-2-3-1-انواع صنايع خدماتي ……………………………………………………………………………  30

2-2-4-شاخصهاي تعيين صنايع قابل استقرار در شهر ………………………………………………………………………  30

2-3-مفاهيم و تعاريف  آلودگي………………………………………………………………………………………  34

2-3-1-مفهوم عام آلودگي ……………………………………………………………………………………………..  35

2-3-2-صنعت و آلودگي هوا ……………………………………………………………………………………………  37

2-3-3-  صنعت و آلودگي صدا ………………………………………………………………………………………………  37

2-3-3-1- تعريف آلودگي صوتي ………………………………………………………………………………………….  38

2-3-3-2- معيارهاي آسايش صوتي در مكانيابي …………………………………………………………………………………  40

2-3-4-صنعت و آلودگي منظر ………………………………………………………………………………………………..  40

  • مفاهيم و تعاريف مزاحمت ………………………………………………………………………………….. 41

2-4-1-پديده مكانيابي و مزاحمت ……………………………………………………………………………………… 41

2-4-2- عوامل موجد مزاحمت و اشكال مزاحمت ……………………………………………………………………………….. 43

2-4-3-شاخصهاي مؤثر در تعيين مزاحمت ‌………………………………………………………………………………………….  43

2-5- مفهوم يكپارچه  آلودگي و مزاحمت ……………………………………………………………………………………………..  45

2-5-1-  انواع مزاحمت و آلودگي …………………………………………………………………………………..  45

2-5-2-  اشكال رفع مزاحمت ……………………………………………………………………………………..  47

2-6-طبقه بندي صنايع ………………………………………………………………………………………………   48

2-6-1-مباني و اشكال طبقه بندي صنايع……………………………………………………………………………………………..   48

2-6-2-اثرات زيست محيطي …………………………………………………………………………………………….  50

2-6-3-طبقه بندي صنايع از نظر محيط زيست ………………………………………………………………………………….  50

2-6-3-1-  ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه صنعتي …………………………………………………………………  51

2-6-3-2- سازمان حفاظت محيط زيست و طبقه بندي صنايع………………………………………………………   52

2-6-4-تعاريف و طبقه بندي فعاليتهاي صنعتي ……………………………………………………………………………………  55

2-6-4-1- تداخل تعاريف  صنعت  و  صنف ………………………………………………………………………………………….  55

2-6-4-2- تداخل تعاريف  صنعت  و  خدمات ……………………………………………………………………………………..  56

2-6-4-3- تعاريف صنايع سبك و صنايع سنگين ………………………………………………………………………………   56

2-6-5-طبقه بندي صنايع از نظر برنامه ريزي شهري ……………………………………………………………………….   57

2-6-5-1- ويژگيهاي صنايع و خدمات شهري ……………………………………………………………………………………   57

2-6-5-2- انواع طبقه بندي صنايع شهري…………………………………………………………………………………………….   59

2-6-6-متدولوژي متداول براي استقرار صنايع در شهر …………………………………………………………………….   60

2-7-ساماندهي و مفاهيم متناقض…………………………………………………………………………………….   62

2-7-1-انواع صنايع ، انواع ساماندهي………………………………………………………………………………………   64

2-7-2-ابعاد اقتصادي ساماندهي صنايع…………………………………………………………………………………………………   65

2-7-3-نظري به تجارب جهاني در مكانيابي و ساماندهي صنايع و خدمات شهري …………………..    66

2-7-4-جايگاه صنعت در منطقه بندي …………………………………………………………………………………………………    68

2-7-5-منطقه بندي بر اساس استانداردهاي اجرايي …………………………………………………………………………    68

2-7-6-الگوهاي منطقه بندي صنعتي در چند شهر جهان ……………………………………………………………….    69

2-7-7 – سابقه طرحهاي ساماندهي شهري در ايران …………………………………………………………………………    70

 

فصل سوم : وضع موجود شهر چایپاره

3-1- شناخت تاريخچه شهر ………………………………………………………………………………………………………….    73

3-1-1- تاريخچه شهر ،‌نام و سابقه تاريخي شهر و منشأپيدايش………………………………………………….    73

3-2- جغرافياي طبيعي شهر چایپاره ……………………………………………………………………………………………..    76

3-2-1- بررسي خصوصيات تكنوتيكي زمين …………………………………………………………………………………   76

3-2-2- وضعيت توپوگرافي شهر ……………………………………………………………………………………………………   76

3-2-3- بررسي وضعيت اقليمي شهر …………………………………………………………………………………………….   80

3-2-3-1- بررسي وضعيت دما ……………………………………………………………………………………………………..   81

3-2-3-2- ريزشهاي جوي منطقه ………………………………………………………………………………………………..   83

3-2-3-3- منشأ بارندگي در منطقه ……………………………………………………………………………………………..   83

3-2-3-4- رطوبت نسبي ………………………………………………………………………………………………………………   84

3-2-3-5- ساعات آفتابي ………………………………………………………………………………………………………………   84

3-2-3-6- باد و جريانهاي هوايي ………………………………………………………………………………………………….   84

3-3- جغرافياي انساني شهر چایپاره ………………………………………………………………………………………………   85

3-3-1- خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر ……………………………………………………………………………..   85

3-3-1-1-  جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………   85

3-3-1-2- مذهب ………………………………………………………………………………………………………….   88

3-3-1-3- زبان …………………………………………………………………………………………………………….   88

3-3-2- خصوصيات جمعيتي و تركيب آن ، مهاجرت و رشد جمعيت ……………………………………….   88

3-3-3- تراكم جمعيت در سطح كلي شهر و تغييرات آن در نواحي سه گانه ……………………………   90

3-3-3-1-تراكم جمعيت در سطح كلي شهر ……………………………………………………………………………..   90

3-3-3-2- تغييرات تراكم جمعيتي در نواحي سه گانه ……………………………………………………………..   91

3-4- جغرافياي كالبدي شهر چایپاره……………………………………………………………………………………………   94

3-4-1- سابقه شهرنشيني در شهر چایپاره ………………………………………………………………………………….   94

3-4-2- عوامل مؤثر در تكوين و شكل گيري شهر چایپاره …………………………………………………………   94

3-4-3- خصوصيات كالبدي شهر ……………………………………………………………………………………………….   94

3-4-4- نحوه استفاده از اراضي شهر بر حسب كاربريهاي مختلف………………………………………………   95

3-4-5- نقش عوارض طبيعي در گسترش شهر چایپاره ……………………………………………………………   101

3-4-6- جهت توسعه آينده شهر با توجه به فاكتورهاي مختلف ………………………………………………..  104

3-4-6-1- جهت توسعه آينده شهر با توجه به جهت باد …………………………………………………………..  104

3-4-6-2- جهت توسعه آينده شهر با توجه به شيب زمين ………………………………………………………   104

3-4-6-3- جهت توسعه آينده شهر با توجه به نحوه دفع آبهاي سطحي…………………………………..   105

3-4-6-4- جهت توسعه آينده شهر با توجه به منابع تأمين آب ………………………………………………   105

3-4-6-5- جهت توسعه آينده شهر با توجه به نوع اراضي كشاورزي ………………………………………   106

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل توزیع فضایی صنایع و کارگاههای مزاحم موجود در محدوده مورد مطالعه

4-1- چگونگی استقرار صنایع و کارگاههای شهری در محدوده مورد مطالعه …………………………………….. .  112

4-2-  صنایع و کارگاههای موجود در محدوده مورد مطالعه ……………………………………………………………….    115

4-3-  گروهبندی صنایع و کارگاههای محدوده مورد مطالعه از نظر میزان آسیب زایی زیست محیطی.  115

4-4- منابع آلودگی محیط زیست محدوده مورد مطالعه ……………………………………………………………………..    117

4-5- سنجش میزان آلودگیهای زیست محیطی صنایع موجود در محدوده مورد مطالعه …………………..    120

4-6- خصایص تکنولوژیکی صنایع مستقر در محدوده مورد مطالعه ……………………………………………………    122

4-6-1- شاخصهای اصلی ارزیابی سطح تکنولوژیکی صنایع محدوده مورد مطالعه ……………………………    122

4-7- تهیه پرسشنامه و ارتباط مستقیم با مردم در محدوه مورد مطالعه …………………………………………..     126

4-7-1- پرسشنامه مربوط به ساکنین …………………………………………………………………………….     127

4-7-2- پرسشنامه مربوط به صنعتگران……………………………………………………………………………………………..     132

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات

5-1- نتایج مطالعات جغرافیای طبیعی منطقه ………………………………………………………………………………….    136

5-1-1- خصوصيات تكنوتيكي زمين …………………………………………………………………………………………………    136

5-1-2- وضعيت توپوگرافي شهر …………………………………………………………………………………….    136

5-1-3- وضعيت اقليمي شهر …………………………………………………………………………………………    137

5-1-3-1- دما ……………………………………………………………………………………………………………….    137

5-1-3-2- منشأ بارندگي در منطقه …………………………………………………………………………………………………..   137

5-1-3-3- رطوبت نسبي ………………………………………………………………………………………..    137

5-1-3-4- ساعات آفتابي ……………………………………………………………………………………………………   138

5-2- نتایج مطالعات جغرافیای انسانی محدوده …………………………………………………………………………………   138

5-2-1- خصوصیات جمعیتی : تعداد، ترکیب و رشد ………………………………………………………………………..   138

5-2-1-1-  مهاجرت…………………………………………………………………………………………………..   139

5-2-1-2- تراكم جمعيت ………………………………………………………………………………………………..   139

5-3- نتایج مطالعات جغرافیای كالبدي شهر …………………………………………………………………………………….   139

5-3-1- نحوه استفاده از اراضي شهر بر حسب كاربريهاي مختلف……………………………………………………   140

5-3-2- نقش عوارض طبيعي در گسترش شهر چایپاره ………………………………………………………………….   140

5-4- توزیع فضایی صنایع و کارگاههای مزاحم محدوده مورد مطالعه……………………………………………..   140

5-5- منابع آلودگی محیط زیست شهر …………………………………………………………………………………………….   141

5-6- ارزیابی خصوصیات تکنولوژیک صنایع مستقر در شهر…………………………………………………………….    143

5-7- آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….    144

 

فصل ششم

 ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..   154

رهیافت پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………   159

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….   160

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0