پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

مسئولیت مدنی گمرک در مقابل ترخیص کالا

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
115 صفحه
تاریخ انتشار
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
83 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۶

۱-۳- سوال پژوهش… ۱۰

۱-۳-۱- سوال اصلی پژوهش… ۱۰

۱-۳-۲- سوالات فرعی. ۱۰

۱-۴- فرضیات پژوهش… ۱۰

۱-۴-۱-فرضیه اصلی. ۱۰

۱-۴-۲-فرضیه اصلی. ۱۱

۱-۵- اهداف پژوهش… ۱۱

۱-۶- اهمیت پژوهش… ۱۱

۱-۷- جنبه جدید بودن. ۱۲

۱-۸- بهره وران پژوهش… ۱۲

۱-۹- روش و ابزار پژوهش… ۱۲

۱-۱۰- تعریف واژگان. ۱۳

۱-۱۰-۱- مسئولیت مدنی. ۱۳

۱-۱۰-۲- خسارت.. ۱۳

۱-۱۰-۳- بیمه مسئولیت.. ۱۴

۱-۱۰-۴- گمرک.. ۱۴

فصل دوم:  مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۶

۲-۱- سوابق مربوطه. ۱۷

۲-۲- خسارت و مصادیق آن. ۲۰

۲-۳- فروض تقصیر و خسارت.. ۲۱

۲-۳-۱- فرض اول: مسئولیت عامل زیان از طرف زیان‌دیده ۲۲

۲-۳-۲- فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیان‌دیده ۲۲

۲-۴- مسوولیت ناشی از خسارت.. ۲۳

۲-۵- انواع مسئولیت.. ۲۴

۲-۵-۱- مسئولیت اخلاقی. ۲۵

۲-۵-۲- مسئولیت کیفری. ۲۷

۲-۵-۳- مسئولیت مدنی. ۲۹

۲-۵-۳-۱- عوامل موثر در مسئولیت مدنی. ۲۹

۲-۵-۳-۱-۱- جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه. ۲۹

۲-۵-۳-۱-۲- تکامل تاریخی. ۳۳

۲-۵-۳-۱-۳- سهولت اجراء ۳۴

۲-۵-۳-۱-۴- قابلیت تحمل خسارت.. ۳۶

۲-۵-۳-۱-۵- پیشگیری و مجازات.. ۳۷

۲-۵-۳-۲- انگیزه ۳۸

۲-۶- انواع دیگر مسئولیت.. ۳۹

۲-۶-۱- مسئولیت تقصیری. ۳۹

۲-۶-۲- مسئولیت قانونی. ۳۹

۲-۶-۳- مسئولیت قراردادی. ۴۰

۲-۶-۴- مسئولیت خارج از قرارداد ۴۰

۲-۶-۵- مسئولیت اداری. ۴۰

۲-۶-۶- مسئولیت مالی. ۴۰

۲-۶-۷- مسئولیت عمل غیر (مدنی) ۴۰

۲-۶-۸- مسئولیت تضامنی. ۴۱

۲-۷- گمرک.. ۴۱

۲-۸- تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی. ۴۲

۲-۹- ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۲-۱۰- نقش و وظایف گمرک.. ۴۴

۲-۱۰-۱- گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیکی. ۴۵

۲-۱۰-۲- انگیزه‌ها، الزامات‌ و منافع‌ ناشی‌ از ایجاد گمرک‌ الکترونیکی‌ ۴۷

۲-۱۰-۳- فعالیتهای‌ گمرک‌ ایران‌ ۵۰

۲-۱۰-۳-۱- اظهار الکترونیکی‌ مانیفست‌ ۵۱

۲-۱۰-۳-۲- زمان‌ سنجی‌ صادرات‌ و واردات‌ در گمرکات‌ کشور ۵۱

۲-۱۰-۳-۳- اظهار از راه‌ دور ۵۲

۲-۱۰-۳-۴- XRay کامیونی‌ ۵۲

۲-۱۰-۳-۵- G.P.S. 52

۲-۱۰-۳-۶- سیستم‌ مسیر یابی‌ هوشمند. ۵۳

۲-۱۰-۳-۷- دوربین‌های‌  مدار بسته‌ ۵۳

۲-۱۰-۳-۸- سایر موارد ۵۳

۲-۱۰-۴- قوانین گمرکی جدید. ۵۴

۲-۱۰-۴-۱- ویژگی مهم در قانون جدید گمرکی/ تعیین محدوده قاچاق و حذف بهره ۵۵

۲-۱۰-۴-۲- انعطاف پذیری و تلخیص؛ دو ویژگی مهم قانون جدید. ۵۵

۲-۱۰-۴-۳- راستی آزمایی خوداظهاری تجار و حذف نرخ بهره از دیرکرد ۵۶

۲-۱۰-۴-۴- کاهش فساد گمرگی با الکترونیکی شدن فرآیند کارها ۵۸

۲-۱۰-۴-۵- کالاهایی با گمرکات تخصصی. ۵۹

فصل سوم: گمرک و مسئولیت.. ۶۰

۳-۱- مقدمه. ۶۰

۳-۲- فرآیند گمرک.. ۶۱

۳-۳- مسئولیت گمرک در ترخیص کالا. ۶۱

۳-۳-۱- تشریفات ورود و صدور کالا. ۶۳

۳-۳-۲- نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای (‌نگار) ۶۴

۳-۳-۳- دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه وارداتی در پروژه نگار جهت مراجعین. ۶۶

۳-۳-۳-۱- ورود اطلا عات.. ۶۶

۳-۳-۳-۲- پذیرش اظهار نامه. ۶۷

۳-۳-۳-۳- کنترلهای گمرکی. ۶۸

۳-۳-۳-۴- پرداخت و ترخیص… ۶۸

۳-۳-۴- دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه صادراتی  در پروژه نگار جهت مراجعین. ۶۹

۳-۳-۴-۱- ورود اطلا عات.. ۶۹

۳-۳-۴-۲- پذیرش اظهار نامه. ۷۰

۳-۳-۴-۳- کنترلهای گمرکی. ۷۱

۳-۳-۴-۴- پرداخت و ترخیص… ۷۲

۳-۳-۵- کالاهای وارده به گمرک امانات پستی. ۷۲

۳-۳-۶- نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی. ۷۳

۳-۳-۷- نحوه ترخیص بسته‌ها در بخش حضوری. ۷۴

۳-۳-۸- نحوه ترخیص بسته‌های تجاری. ۷۶

۳-۳-۹- کارت بازرگانی. ۷۶

۳-۳-۹-۱- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی. ۷۷

۳-۳-۹-۲- ملاک تجاری بودن کالا. ۷۷

۳-۳-۱۰- مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بین المللی. ۷۸

۳-۳-۱۰-۱- نظارت و بررسی گمرکی مراسلات ارسالی به خارج از کشور ۷۹

۳-۳-۱۰-۲- تجدید ارزیابی امانات و مراسلات پستی. ۷۹

۳-۴- مسئولیت گمرک برای حفظ کالا. ۷۹

۳-۴-۱- بیمه کالا. ۸۰

۳-۴-۲- اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت.. ۸۱

۳-۴-۳- اعلام وقوع حادثه به بیمه‌گر ۸۲

۳-۵- تقصیر در مسؤولیت مدنی گمرکی. ۸۶

۳-۵-۱- آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی. ۸۸

۳-۵-۲- تقصیر زیان‌دیده، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد ۹۰

فصل چهارم: خسارت ناشی عملکرد گمرک.. ۹۱

۴-۱- شرایط ضرر قابل مطالبه. ۹۲

۴-۱-۱- هر ضرری قابل مطالبه نیست.. ۹۲

۴-۱-۲- زیان باید مسلم باشد. ۹۲

۴-۱-۳- زیان باید مستقیم باشد. ۹۲

۴-۱-۴- زیان قابل پیش بینی باشد. ۹۲

۴-۱-۵- عدم مطالبه ی دوباره ی ضرر جبران. ۹۳

۴-۲- تقصیر ۹۳

۴-۲-۱- تشخیص تقصیر ۹۳

۴-۲-۲- تقصیر در مسؤولیت مدنی. ۹۴

۴-۲-۳- آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی. ۹۵

۴-۳- انواع کالاهای صادراتی در گمرک.. ۹۷

۴-۴- فساد کالا حین حمل، تحویل به بندر یا گمرک.. ۹۸

۴-۵- ورود خسارت.. ۹۹

۴-۶- جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه. ۱۰۱

۴-۷- جبران خسارت فساد کالا در حمل و یا نگهداری. ۱۰۱

۴-۸- بیمه کالا در اماکن گمرکی. ۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه گیری.. ۱۰۵

۵-۱- نتیجه گیری. ۱۰۵

منابع. ۱۱۰

Abstract ۱۱۹

 

چکیده

اصول حقوقی و عدالت، اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، باید خسارت دهند، در مورد اشخاص حقوقی از قبیل دولت یا غیر دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالامی باشد. در گمرک نیز چون با کالا و اجناس وارداتی و صادراتی سروکار دارد و در حین پروسه گمرکی که نیازمند زمان است احتمال زیان رسیدن به اجناس و کالا ها وجود دارد و بنابراین مسئولیت ناشی از آنها نیز بوجود می آید. کالای وارده در مدت توقف در اماکن گمرکی ممکن است به جهت بروز حوادث قهری و یا عمدی یا بی مبالاتی در نگهداری، مواجه با خطر نابودی به طور کلی و یا آسیب و خسارت شود. لذا ، بدون منظور احتراز از زیان های ناشی از خطرات احتمالی که کالای وارداتی را تهدید می‌کند و به لحاظ حفظ سرمایه ملی و منافع مالی صاحب کالا، که غالبا در مورد واردات از طریق گشایش اعتبار انجام می‌گیرد، قبل از اقدام به ثبت سفارش کالا، مقدمات تامین بیمه و قرارداد بیمه حمل از نقطه بارگیری در مبداء صدور تا ورود کالا به مرز کشور مقصد و برای مدتی متناسب با طول انجام تشریفات لازم جهت ترخیص کالا در گمرک مقصد اقدام می‌شود. قاعده مقابله با خسارت مبتنی بر این استدلال و منطق است که علی‌الاصول در مواقعی که حادثه‌ای به وقوع می‌پیوندد، رفتار انسان متعارف و معقول آن است که سعی می‌کند از توسعه و افزایش خسارت وارده به خویش جلوگیری نماید؛ حال اگر فردی صرفاً با استناد به اینکه دیگری خسارت را به بار آورده و او مسؤول جبران خسارات می‌باشد، اقدامات منطقی و معمولی را جهت جلوگیری از توسعه خسارت انجام ندهد، منطق و اصول حقوقی می‌پذیرد که چنین فردی را مسؤول آن قسمت از خسارات که مستند به قصور و اهمال وی می‌باشد، بدانیم.

 

کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، بیمه، گمرک، کالا و اجناس، قوانین، تقصیر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0