پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

مطالعه تطبیقی شرکت عقدی در فقه اسلام و حقوق ایران و مصر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
100 صفحه
تاریخ انتشار
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
61 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

در این پایان‌‌نامه به بررسی تطبیقی مبحث شرکت در فقه، حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. فقهای عظام مبحث شرکت را در باب مستقلی در کتب خویش آورده و تفاوت نظرات ایشان شاید فقط کمی در جزئیات آن باشد. ولی چون شرکت جزء مسائل مستحدثه بوده، بحث بیشتر و مفصل‌‌تر آن در کتب حقوقی و قانونی آمده است. البته لازم به ذکر است که در حالت کلی در قانون و حقوق بیشتر از نظرات فقهی تبعیت شده و در موارد جزئی و مسائلی که به فراخور گستردگی شرکت‌‌ها در جوامع مطرح شد و نیاز به قوانین جزئی بیشتر باعث گردید تا قوانینی دقیق نیز در این باره بوجود آید. قانون مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به جرأت می‌‌توان گفت که قوانین خود را از کتاب فقهی الوسیط نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری گرفته است. در این نوشتار به بررسی و تطبیق موارد شرکت بین دو کشور پرداخته شده که هم دارای نقاط مشترک و هم دارای نقاط افتراق می‌‌باشد که  آن هم بیشتر منبعث از فضای حاکم  و محیط هر کشور می‌‌باشد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد تا بتوان به این چهار سوال پژوهش که از نظر فقه و حقوق ایران و مصر ایجاد اشاعه در اموال توسط عقد شرکت چگونه است؟شرکت از عقود تأسیسی است یا امضایی؟اعتبار شرکت های وجوه، اعمال و مفارضه از نظر فقه و حقوق ایران و مصر چگونه ارزیابی می شود؟ و مطابقت احکام و دستورات حاکم بر شرکت های تجاری با فقه چگونه است؟ پاسخ داد. بدین منظور ابتدا به ذکر تعاریف فقها و حقوقدانان ایرانی و مصری از شرکت، سپس از طرز اداره آن و در نهایت به تقسیم، چرایی و چگونگی شرکت بحث شده است و چهار فرضیه پژوهش اثبات شده و به سوالات پزوهش پاسخ داده شد. قانون مصر هم در باب شرکت نظرات سنهوری را بصورت مواد قانونی آورده است. سنهوری هم بیشتر نظرات خودش را از قانون فرانسه اقتباس کرده و به همین خاطر هم قوانین مصری  به نوعی شبیه قوانین کشور فرانسه می‌‌باشد.

کلمات کلیدی: شرکت، شرکت عقدی، فقه، حقوق ایران، حقوق مصر.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه   ۲

فصل اول:     کلیات… ۷

۱-۱- معنای لغوی شرکت: ۸

۱-۲- معنای اصطلاحی شرکت از نظر فقهای امامیه. ۸

۱-۳- تعریف قانون مدنی ایران: ۸

۱-۴- معنای شرکت از دیدگاه حقوقدانان ایرانی.. ۹

۱-۴-۱- مفهوم وسیع شرکت… ۱۲

۱-۴-۲- عقد شرکت به معنی خاص…. ۱۲

۱-۵- تعریف شرکت در حقوق مصر: ۱۳

فصل دوم: وجود شرکت عقدی برای ایجاد اشاعه در اموال فقه و حقوق ایران و مصر. ۱۴

۲-۱- عقد بودن شرکت در فقه امامیه. ۱۵

۲-۱-۱- نظرات فقها در رابطه با عقدی بودن شرکت… ۱۶

۲-۱-۱-۱-  نظر شهید ثانی ۱۶

۲-۱-۱-۲- نظر محقق کرکی   ۱۷

۲-۱-۱-۳- نظر مقدس اردبیلی.. ۱۹

۲-۱-۱-۴- نظر شیخ یوسف بحرانی.. ۱۹

۲-۱-۱-۵- نظر مرحوم صاحب جواهر. ۲۱

۲-۱-۱-۶- نظر مرحوم حسین حکیم.. ۲۲

۲-۲- نظر حقوق ایران در مورد عقد بودن شرکت… ۲۳

۲-۳- نظر حقوق مصر در رابطه با عقد بودن شرکت… ۲۴

۲-۴- موضوع و اسباب بوجود آورنده شرکت در فقه. ۲۵

۲-۶-۱- اسباب بوجود آورنده شرکت در حقوق ایران.. ۲۶

۲-۶-۲- اسباب بوجود آورنده شرکت در حقوق مصر. ۲۶

۲-۷-۱- ویژگی‌‌‌‌های عقد شرکت در فقه : ۲۷

۲-۷-۲- ویژگیهای عقد شرکت در حقوق ایران.. ۲۸

۲-۷-۳- ویژگی‌‌‌‌های عقد شرکت در حقوق مصر. ۲۹

۲-۷-۳-۱- چارچوب عقد شرکت در حقوق مصر. ۳۰

۲-۷-۳-۲- اشتراک هر شریک در قسمتی از کل سرمایه. ۳۰

۲-۷-۳-۳- کسب اشتراک و تعاون از طریق قبول موارد مشخص…. ۳۱

۲-۷-۳-۴- مشارکت هر شریک در سود و زیان.. ۳۱

فصل سوم: اعتبار شرکت اعمال، وجوه و مفاضه در فقه و حقوق ایران و مصر. ۳۲

۳-۱- انواع شرکت از نظر فقهای امامیه. ۳۳

۳-۱-۱- شرکت عنان (شرکت در اموال) ۳۳

۳-۱-۱-۱- تعریف شرکت عنان.. ۳۳

۳-۱-۱-۲- علت نامگذاری این شرکت به عنان: ۳۵

۳-۱-۲- شرکت ابدان ( اعمال)‌ ۳۶

۳-۱-۳- شرکت مفاوضه. ۳۶

۳-۱-۴- شرکت وجوه  ۳۸

۳-۲- انواع شرکت در حقوق ایران.. ۳۸

۳-۲-۱- تقسیم‌بندی دکترامامی.. ۳۹

۳-۲-۲- تقسیم‌بندی دکتر حبیب‌الله طاهری… ۴۰

۳-۲-۳- تقسیم‌بندی دکتر ناصر کاتوزیان.. ۴۰

۳-۳- اقسام شرکت در حقوق مصر. ۴۰

۳-۳-۱- انجمن‌ها و مؤسسات و تعاونی‌ها واتحادیه‌ها ۴۱

۳-۳-۲- شرکت‌‌‌‌های مدنی.. ۴۲

۳-۳-۳- شرکت‌‌‌‌های تجاری… ۴۲

۳-۳-۳-۱- شرکت‌‌‌‌های اشخاص…. ۴۲

۳-۳-۳-۲- شرکت‌‌‌‌های اموال  ۴۳

۳-۳-۴- شرکت‌‌‌‌های مدنی دارای شکل تجاری… ۴۴

فصل چهارم:  احکام و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری.. ۴۵

۴-۱- گفتار اول: اداره شرکت و تقسیم سود و زیان آن.. ۴۶

۴-۱-۱- مبحث اول-حاکمیت اراده‌ی تمامی شرکا در اداره‌ی شرکت از منظر فقه. ۴۶

۴-۱-۱-۱- نظر شیخ طوسی ۴۶

۴-۱-۱-۲- نظرمحقق حلی  ۴۶

۴-۱-۱-۳- نظر علامه حلی  ۴۷

۴-۱-۱-۴- نظرشهیدثانی       ۴۷

۴-۱-۱-۵- نظر مرحوم صاحب جواهر. ۴۷

۴-۲- اداره شرکت در حقوق ایران.. ۴۸

۴-۲-۱- حاکمیت اراده‌ی جمع در حقوق ایران.. ۴۸

۴-۳- اداره‌ شرکت در حقوق مصر. ۵۰

۴-۳-۱- حقوق شرکای غیرمدیر. ۵۳

۴-۳-۲- مبحث دوم- تقسیم سود و زیان شرکت… ۵۴

۴-۳-۲-۱- تقسیم سود و زیان شرکت در فقه. ۵۴

۴-۳-۲-۲- نظر حمزه ابن علی.. ۵۵

۴-۳-۲-۳- نظر علامه حلی  ۵۵

۴-۳-۲-۴- نظرشهیدثانی       ۵۵

۴-۳-۲-۵- نظرابی‌الصلاح حلبی.. ۵۵

۴-۴- تقسیم سود و زیان شرکت در حقوق ایران.. ۵۶

۴-۵- تقسیم سود و زیان شرکت در حقوق مصر. ۵۶

۴-۶- تابعیت سود و زیان از سرمایه و بررسی آن.. ۶۰

۴-۷- گفتار دوم: انحلال شرکت… ۶۳

۴-۷-۱- انحلال شرکت در فقه. ۶۳

۴-۷-۲- انحلال شرکت در حقوق ایران.. ۶۳

۴-۷-۳- انحلال شرکت در حقوق مصر. ۶۴

۴-۷-۳-۱- انقضاء شرکت به حکم قانون.. ۶۴

۴-۷-۳-۲- انقضاء شرکت به تقاضای شرکا ۶۵

۴-۸- گفتار سوم: تقسیم شرکت… ۷۰

۴-۸-۱- ماهیت تقسیم  ۷۰

۴-۸-۲- مبحث اول- اقسام تقسیم.. ۷۲

۴-۸-۲-۱- مبانی تقسیم ……  ۷۲

۴-۸-۳- مبحث دوم – ترتیب تقسیم.. ۷۳

۴-۸-۳-۱- ترتیب تقسیم در فقه. ۷۳

۴-۸-۳-۲- ترتیب تقسیم در حقوق ایران.. ۷۳

۴-۸-۳-۳- ضمانت اجرا – بطلان تقسیم.. ۷۶

۴-۸-۴- مبحث سوم – آثار تقسیم.. ۷۹

۴-۸-۴-۱- جداسازی اموال مشاع. ۷۹

۴-۸-۴-۲- اقاله تقسیم ………  ۷۹

۴-۸-۴-۳- پدیدار شدن عیب در سهم یکی از شرکا بعد از تقسیم مال الشرکه. ۸۰

۴-۸-۴-۴- تصفیه و تقسیم اموال شرکت درحقوق مصر. ۸۱

۴-۹- نتایج کلی تحقیق  ۸۷

منابع: ۸۹

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0